Feb 6, 2021

Posted by in SONG NGỮ ANH VIỆT | 29 Comments

WASHING OUTSIDE ONLY, CAN WE MAKE INSIDE CLEAN? (Lau chùi bên ngoài, có sạch bên trong?)

Dear holy Guru,

I gladly appreciate your deeds, wisdom, and bodhicitta for writing the article that clarifies the differences between good deeds and good aids in spiritual practice on the path to enlightenment in order that we can avoid losing the rare opportunity to cross over the river of samsara.

Your teaching enlightens me to focus on the good deeds including wisdom and bodhicitta, I should not cling to good aids like meditation only; resulting in a failure in the orbit of the wrong view. In “ Thirty – Seven Practices of a Bodhisattva”, master Thogme Zangpo stated that: “Without wisdom, the five perfections are not enough to attain full awakening. Cultivate wisdom, endowed with skills and free from the three domains – this is the practice of a Bodhisattva”

 

Every Buddhist should understand the law of cause and effect: we reap what we sow”. If we sow the seed of skills, we will reap the fruits of Samsara. Only wisdom can free us from the circle of existence. In the sutra of Forty – Two Chapters, the Buddha affirmed that “ the one mastering wisdom do not have greed nor attachment, they are always self- awaken, they do not cause negative karma. Thus they practice Dharma in the right way leading to the enlightenment. A man has the true wisdom like having a firm boat to cross over the ocean of age, sickness, and death; like having a bright light to shine up the darkness, like having medicine to cure all illness; like having a sharp ax to cut off all suffering.”

However, many people have learned Buddhism in the aspects of beliefs or religious practice, they do not pay attention to the core teachings. The vast majority of Westerners studying Buddhism only focus on sitting in meditation; they do not pay attention to the wisdom of emptiness and Bodhicitta. Many people do not understand what the true meaning of meditation is. They consider meditating merely sitting still on the meditation cushion for years. Therefore, mediation only helps them solve the immediate problems, it can not help practitioners transform their mind. Many Buddhist fellows, who practice meditation for a long time, told me that they only have the feeling of peace in a short time; they can not cut off all suffering, anger, and attachment. They are still stuck in the mundane cycle of suffering, with no way out.

The Six Marvelous Practices invented by Guru are truly perfect methods, a wonderful mode that is easy to practice, easy to apply in daily life, and very quickly automated. It makes ordinary daily activities become a great means to practice Dharma and touching the extraordinary achievements. We do not have to struggle to run to the deep and dangerous forests, we do not have to drive away from our family with the negative psychology of the ones who do not finish their responsibility with family and society. We do not have to do here and there to join in meditation courses. We can practice Dharma when we are eating, sleeping, working, resting, and doing other daily activities. We not only practice meditation but also cultivate wisdom with other skills to collect merit and wisdom, develop both wisdom and bodhicitta for the happiness this life and pure bliss next life. Especially, for Vajrayana practitioners, the practice to faster get enlightenment is Guru devotion, which is considered the foundation of enlightenment; a wonderful solid launcher bringing the practitioners to fly high in the sky of liberation.

Guru in the uniform of ITA institute

Thank you so much for your teachings

May you have good health and live long for the sake of all sentient beings.

May all sentient beings awaken in the enlightened state.

May the pandemic of covid 19 come to an end soon.

Om mani padme hum.

Cao Dieu Dieu Hang

…………………………………………………………………………………

Kính bạch Thầy!

Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy đã viết bài luận giảng cho con hiểu chánh hạnh và trợ hạnh trên hành trình giác ngộ để tránh làm mất cơ hội quý hiếm để vượt sông sinh tử.

 

Đọc bài này con hiểu rằng hành giả đạo Phật phải tập trung thực hành vào điểm mấu chốt là trí huệ tánh không và Bồ đề tâm (chánh hạnh), không nên bám chấp trợ hạnh như thiền định mà coi đó là chánh hạnh thì sẽ rơi vào quỹ đạo của ngoại đạo. Thánh giả Thogme Zangpo đã từng khuyến cáo: “Có 05 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy, hãy kêt hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí huệ để khỏi lạc vào ba cõi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.

Thánh giả Thogme Zangpo đã từng khuyến cáo: Có 05 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả…

Đã là Phật tử ai cũng nắm lòng luật tắc nhân quả: gieo nhân nào ắt gặt quả đấy. Gieo nhân phương tiện thì chỉ gặt hái quả luân hồi. Chỉ có gieo nhân trí huệ tánh không thì mới có cơ hội thoát khỏi sự kiềm tỏa của sinh tử. Trong kinh Tứ thập Nhi Chương, đức Phật đã xác quyết: “người có trí huệ thì không có tham trước, thường tự tĩnh giác, không gây ra ác nghiệp. Thế là trong trong pháp của Ta có sự giải thoát. Người có trí huệ chân thật, là chiếc thuyền chắc chắn vượt qua biển già, bệnh, chết, cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám, là thuốc hay trị các thứ bệnh, là lưỡi búa sắc bén chặt đứt dây phiền não.”

“người có trí huệ thì không có tham trước, thường tự tĩnh giác, không gây ra ác nghiệp…”

Thế nhưng, hiện nay rất nhiều người nghĩ đến đạo Phật trên phương diện tín ngưỡng mà không đi vào thực chất, đại đa số người phương Tây thì học đạo Phật chỉ biết đến ngồi thiền mà không chú tâm vào trí huệ tánh không và bồ đề tâm. Thậm chí nhiều người không hiểu rõ bản chất của thiền là gì mà đơn thuần hiểu rằng thiền là ngồi nát bồ đoàn. Do vậy, thiền định chỉ giải quyết cho họ các vấn đề mang tính tức thời mà không giúp làm họ chuyển hóa tâm. Nhiều người đã tâm sự với con họ thiền rất nhiều năm dù có được cảm giác an lạc nhưng không thể giải quyết triệt để khổ đau, bám chấp, tức giận… Họ vẫn luẩn quẩn trong vòng xoay thế tục luân hồi khổ đau, không thoát ra được.

Lục đạo luân hồi

 

 

Lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến đúng là phương pháp toàn triệt, một mô thức dễ thực hành, dễ áp dụng, mang tính tự động hóa rất nhanh, biến hoạt động tầm thường thế tục hàng ngày trở thành phương tiện tuyệt vời để thực hành pháp, chạm đến những điều phi thường. Chúng con không phải vất vả chạy lên rừng sâu hiểm độc, không phải lùa xa gia đình trong gánh nặng tâm lý chưa tròn trách nhiệm, không phải chạy đông chạy tây tham gia các khóa thiền tập mà ngay trong cuộc sống hiện tại, trong hoạt động ăn uống ngủ nghỉ, chúng con vẫn được thực hàng pháp, vẫn thiền tập nhưng có khác đó là tích tập hai bồ tư lương công đức và trí huệ, là phát triển bồ đề tâm và trí huệ để đời này an lạc, đời sau cực lạc. Và đối với hành giả kim cang thừa, vi diệu, nhanh hơn và mấu chốt vẫn nằm ở nền tảng giác ngộ, làm bệ phóng vững chắc giúp hành giả bay lên bầu trời giác ngộ.

Thầy trong trang phục của Viện ITA

Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.

Om mani padme hum.

Con – Cao Diệu Diệu Hằng

 1. Tantra_Tanshami says:

  Om Mani Padme Hum Thank You

 2. Tantra Lanidha (Ralph Keating) says:

  Dear Guru,

  I bow my head down to Guru’s lotus feet.

  Guru’s merit is immeasurable.

  Thank you for sharing this letter from Cao Diệu Diệu Hằng. We are blessed with immense fortune to learn from our Guru and benefit from his teaching and compassion. I have so much appreciation for this blessing and clearly see that Cao Diệu Diệu Hằng does so as well. This letter celebrates the preciousness of our opportunity and I am honored to add my voice to its song with the hope that all sentient beings may come hear it and be likewise blessed!!!

  May all of us, our Guru’s disciples, always remember to contemplate and practice the three marvellous essences of the path to enlightenment—renunciation, bodhicitta, and emptiness—in the base of faithful Guru devotion.

  May all sentient beings have favorable chance to meet a Tantric Guru in this life, then follow him to reach the happiness of the Buddha Nature.

  May Guru and consort live long and healthy lives for the benefit of all sentient beings.

  May Covid-19 be eradicated and all be free from its harm.

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Lanidha (Ralph Keating)

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thank you for your comment! With this extent of understanding, I believe you will manage to practice well! Please read more!

 3. Ashok Verma says:

  Thanks a lot for sharing such beautiful article.

 4. Tantraupatissa says:

  Dear Cao Dieu Hang thanks for writing this article in appreciation of Guru’s article classifying the difference between good deeds and bad aids.
  Also thank you for reminding us the importance of 6 marvelous practices and Guru devotion through which we can posses wisdom and transform our minds to achieve enlightenment.

  May Guru live long to uphold Dharma

  May all beings be free from suffering and get enlightenment.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Hồng Thức says:

  Dear Guru,

  I happily read the article of brother Cao Dieu Dieu Hang, through here shows the magic of Thanh Tri Yoga, with the six magic methods discovered by Guru, close to life, simple and easy to implement and apply in everyday through eat, drink, walk, stand, sleep. I applaud the good deeds of brother Cao Dieu Dieu Hang who wrote the sharing.

  I pray for the health and longevity of the Gury for the benefit of all beings.

  Pray for Covid 19 pandemic to be eliminated soon.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha nature.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Diễm says:

  Dear Guru.
  I have read this article.
  I am delighted with the sharing of brother Cao Dieu Dieu Hang. Through here, the lesson help me see the incredible benefits from Thanh Tri yoga founded by Guru along with many skillful means that are very close to life, making it easy for us to practice without bundle of time, space, psychological bargaining …. thanks to which it is easy to accumulate two bodhisattvas of merit and wisdom as luggage to the city of liberation.
  I pray for the health and longevity of Guru for the benefit of all beings.
  I pray for the torch of wisdom to be lit everywhere through the channel of Guru transporting .
  I pray for the corona epidemic soon to be eliminated.
  OM AH HUM.

 7. Tantra Aradhana says:

  Thank you so much Guru
  For this wonderful article what beautiful teaching sorry it took to long to get to it we been preparing to get snow so my mom i have been going to the store and laundry and making sure we have enough so we don’t have to go out to do essential things in the snow it makes it hard to drive in in and can be a little dangerous as well very cold too and slick with icy roads I hope it don’t last to long

  Thank you again
  Om mani padma hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thank you for your comment even in time of a hectic day! May your legitimate wishes be fulfilled.

   • Mật Chi says:

    Dear Gugu
    Thanks to the practice of wisdom yoga, we have the opportunity to accumulate the accumulation of merit and wisdom as luggage on the path to enlightenment.
    I pray for the health and longevity to of the Guru of the bennfit of all being’s.
    Om mani padme hum

 8. Tantra Mishataru says:

  Dear Holy Guru,
  I am thankful for this article, Dharma can be practiced anywhere, it doesnt have to be in a specific place but even where we are. Same with meditation.

  May all sentient being be freed from sufferings.

  Om Mani Padne Hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   That’s right! But it is necessary to have the right methods and be transmitted from a genuine Guru. Please read more!

 9. Mật Đức says:

  Dear holy Guru
  I have read the article.
  Thanks so much Cao Dieu Dieu Hang for sharing this article .
  Through the article, I can see the miracle of the Thanh Tri Yoga teachings that the teacher compassionately has discovered to benefit sentient beings.
  Thereby making me even more grateful for the great merit of the Guru for teaching and creating the precious path to help sentient beings out of samsaric suffering.
  I sincerely thank
  great merit from the Guru for teaching.
  May Guru have good health and live long for the sake of all sentient beings.
  May Cao Dieu Dieu Hang have a good life and always keep his faith in the dharma and cherish the rare opportunity to meet the Guru in this life.
  May the epidemic of Covid-19 come to end soon.
  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.
  OM MANI PADME HUM

 10. Mật Huệ Như says:

  Dear Holy Guru.
  I am so delighted to read the article “Washing Outside only, can we make inside clean” by Vajra brother Cao Dieu Dieu Hang.
  Through this article, I understand that Buddhism is not a religion, a belief with external activities: Eating vegetable diet, going to the temple, sitting in meditating. Buddhism is the journey of enlightenment, in which Mind transformation, to increase wisdom and bodhicitta for the benefit of ourself and other beings, is the most wonderful thing.
  At Song Nguyen Tantra House, we do not have to waste time and effort on: What to eat, what to wear, where to live… but have direct access to the source of the Buddha’s right view, to nurture bodhicitta through Pure Mind Yoga. Dharma rain of the Guru has cleared out the trash: greed, anger, jealousy … in our mind while also improving our outer appearance. Thank you Holy Guru.
  May Guru have good health and live long for the sake of all sentient beings.
  May Covid-19 pandemic be soon over.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng , con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến ra tâm pháp yoga thanh trí để học trò đệ tử chúng con thực hành viển tập để kết nối với vị Thầy và côi với phù thắng hằng ngày để được thông giông trên đại lộ giải thoát để đời này an lạc đời sao cực lạc . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 12. Mật Chi says:

  Dear Gugu
  Thanks to the practice of wisdom yoga, we have the opportunity to accumulate the accumulation of merit and wisdom as luggage on the path to enlightenment.
  I pray for the health and longevity to of the Guru of the bennfit of all being’s.
  Om mani padme hum

 13. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sê của huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi phát kiến Tâm pháp Thanh Trí để chúng con được thực hành Pháp dưới sự chỉ dạy của vị Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 14. Vivek S says:

  Thank you for this article. I could relate it very much at the moment. The path to enlightenment is not easy. We are living in a fast paced world. Everything needed to be attained fast. But it’s only through constant practice and patience one would get what he/she intends.
  Let the Guru live long and all the sentinel beings have the peacefulness and calmness attained by Buddha.

 15. Cao Diệu Mật Ba says:

  Dear Guru!
  I have read the article this “Washing ouside only, can we make inside clean”.
  I am happy to read this article.
  Thank you so much for sharing of vajra brother Cao Dieu Dieu Hang.
  May Guru has good heath, live long for the sake of all sentient beings.
  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.
  May the Covid 19 pandemic will be soon over.
  Om mani padme hum!

 16. Cao Diệu Giác Đăng says:

  Dear Guru,

  I am delighted to read vajra brother Cao Dieu Dieu Hang’s sharing about good deeds and good aids in Buddhism practice. Through this writing, I much more cherish the precious chance to meet and follow Guru in learning Thanh Tri mind dharma, which including sufficient core factors to persuade enlightenment goal without wasting time for other good aids. With The Six Marvelous Practices invented by Guru, through Guru’s permission, we learners, disciples can rehearse, practice anytime and anywhere to accumulate merit and wisdom as luggage on the journey towards liberation city. I pray for myself and other vajra brothers always nurture Guru devotion, have awakeness and diligence to keep following Guru’s footsteps.

  Thank you, vajra brother Cao Dieu Dieu Hang for sharing. May you achieve the legitimate wishes.

  May holy Guru have good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May the covid 19 pandemic soon over.

  May sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Dear Guru,

  I have read the whole article,

  Thank you Guru,

  I pray for the health and longevity of Guru for the sake of all sentient being.

  I pray for the Coronavirus disease soon over,

  I pray that all sentient being attain the happiness of Buddha nature.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Tuấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ, con hiểu lục diệu pháp môn của vị Thầy phát kiến phù hợp với tính dân tộc, quốc độ cho các học trò, đệ tử dể thực hành viễn tập với động tác sinh hoạt hằng ngày để có cơ hội tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để làm hành trang đi trên con đường giải thoát của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy luôn khỏe mạnh vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 19. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Lau chùi bên ngoài, có sạch bên trong?” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng rồi ạ.
  Bài viết của Đạo huynh đã chỉ rõ chỉ có tâm pháp của Mật Gia Song Nguyễn được vị Thầy phát lồ mới có thể giúp hành giả tu tập chuyển hoá tâm, khai mở trí tuệ để có Chánh kiến và nuôi dưỡng mầm Chánh kiến ấy thông qua việc tinh tấn thực hành tâm pháp Thanh trí trên nền tảng sùng kính vị Đạo sư, trong quỹ đạo Thầy Phật Pháp Tăng thì đó mới thực sự là con đường đi đến giác ngộ tối thượng. Còn chỉ ngồi thiền, tụng kinh gõ mõ, cạo đầu lên chùa, nhưng trong tâm vẫn nhuốm đầy bát phong ngũ dục thì cho dù bề ngoài có hào nhoáng thế nào cũng chỉ là chiếc thùng rỗng mà thôi.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luôn để tâm đến chúng con, luôn cho chúng con có cơ hội được nương theo bước chân của vị Thầy cho dù chúng con vẫn còn nhiều mông muội, thiếu sót.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài ý nghĩa. Cầu nguyện huynh viên thành những ước nguyện chính đáng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện bản thân con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm trong quỹ đạo Thầy Phật Pháp Tăng, tinh tấn thực hành pháp đem lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân.
  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  Hà Nội, 25/2/2021.

 20. Tantra Pramitdhita (Josh Hacker) says:

  Cao Dieu Dieu Hang,

  Thank you so much for sharing “WASHING OUTSIDE ONLY, CAN WE MAKE INSIDE CLEAN?” I rejoice in reading your article! Many people from the west have the wrong conception of Buddhism and have absolutely no idea of its teachings. I have had many comments like “so, as a Buddhist what do you do, just set around all day on a pillow meditating saying OM?” Or “aren’t Buddhist and hippies the same thing?” While other stated that they had never even heard of Buddhism but knew who the Dali Lama was.
  May you have a blessed and peaceful day!!

  May Guru live a long and healthy life for the sake of all sentient beings

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature

  May the global pandemic caused by the corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 21. Hafiz says:

  Excellent I read whole article

  Thank u holly GURU I hope 🙏 live along
  I have great benefits from this article
  Every one not go out of home and leave his family to do meditation
  ..you can do meditation in sleeping 💤.rest working in every spaces ..
  I pray 🙏 for all the humanity to finish the crisis of covid19 soon
  So my wonderful GREETINGS to great teacher
  VIOLET

 22. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ với chia sẻ của pháp huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Qua đây con hiểu “thiền” chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh. Nếu chấp vào “thiền” mà bỏ đi cốt lõi “Bồ đề tâm” và “trí tuệ Bát nhã” thì rơi vào việc nhầm lẫn đồng là vàng. Có nói rằng Bồ đề tâm là cốt lõi Đại thừa. “Đem 84000 pháp môn khuấy lại tinh túy tất là Bồ đề tâm”. Đức Phật dạy trong kinh Bát đại nhân giác là “duy tuệ thị nghiệp”. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật đã dạy: “Nầy thiện nam tử! Bậc Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm là khởi Tâm Đại Bi cứu độ tất cả chúng sinh. Nếu quên mất Bồ Đề Tâm mà tu các pháp lành, đó là ma nghiệp”. Ngoài ra, Đại sỹ Tông Khách Ba cũng xác quyết: “ Dù cho vô minh còn chất ngất, nhưng vẫn vì tha nhân thực hành Bồ đề tâm đó là khí độ người tu Đại thừa trên viễn trình Bồ tát đạo”.
  Ngoài ra, “thiền” không phải là chỉ ngồi im trên bồ đoàn, mà “thiền” là tĩnh thức, là làm quen dần với đối tượng, không chỉ có “thiền tĩnh” trong không gian linh thánh mà còn “thiền động” trong không gian sinh hoạt hàng ngày. Ngài Marpa đã khai thị: “Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông lưu chảy không dứt. Đó là tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền”.
  Chỉ một Bồ đề tâm định quán trong sáu Tâm pháp Thanh trí đã giúp hành giả thực hiện Bồ đề tâm không ngừng nghỉ 20/24 giờ một ngày. Ngoài ra, phương pháp này giúp hành giả thực hành thiền động trong những sinh hoạt đời thường, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến cuộc sống. Giúp hành giả làm ít nhưng được nhiều như Pháp vương Gylwang Drukpa 12 khẳng định: “Nếu một cư sĩ hằng ngày đối diện với ngũ dục, trong đời sống sinh hoạt cá nhân xã hội, họ biết giữ chánh niệm thực hành pháp thì sẽ giác ngộ tốt hơn”. Thánh sư Tịch Thiên cũng xác quyết “Đừng tưởng một niệm Bồ đề mà không tạo ra một rừng công đức”. Lục tổ Huệ Năng cũng có dạy: “Lìa cuộc sống mà tầm cầu giác ngộ chẳng khác nào tìm sừng thỏ, lông rùa vậy”. Do đó, với Tâm pháp Thanh trí là phương pháp toàn triệt, giúp hành giả thực hành pháp dễ dàng hơn, đem lại hiệu quả nhanh hơn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status