Jan 8, 2016

Posted by in Giáo điển, Ứng dụng thực hành | 59 Comments

Bài 2: SÁU CÁNH SEN TRONG MỘT BÔNG SEN

Bài 2: SÁU CÁNH SEN TRONG MỘT BÔNG SEN Đó là những yếu tố làm nên ánh quang trí tuệ của Mật gia Song Nguyễn trên nền tảng chánh kiến. Đọc chanhtuduy.com tức là kết nối tâm bạn đọc tới tâm trí huệ của vị Thầy Mật giáo và hoà mình trong ánh sáng của chánh kiến với bốn điều đã phân tích nêu trên. Vì vậy, khi bạn đọc tiếp cận chanhtuduy.com sẽ trang bị chánh tri kiến Phật môn, nền tảng khai tuệ như lời dạy của Đức Phật trong kinh Hoa Thủ, phẩm Chánh kiến thứ 24 về bốn pháp tu tập phát sanh trí huệ, cụ thể như sau: “1) Tu tập chánh kiến nên đoạn tà kiến. Ðó là pháp thứ nhất dứt trừ ngu si phát sanh trí huệ. 2) Nếu có đọc tụng kinh điển ngoại đạo phải giữ hạnh thanh tịnh, nên xa lìa, không nên mắc kẹt trong đó. ÐâyĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status