Mar 25, 2020

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 15 Comments

Letter from India: I prefer reading and commenting which helps me to understand the various aspects of the Dhamma. (Con hoan hỷ được đọc và viết comment vì diễn tập Chánh kiến Quang minh Tam muội giúp con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Phật.)

Dear Guru,

Thank you so much dear respected Dhamma Guru for this wonderful teachings. With your permission I wish to say something here.

The most wonderful thing about the Blessed Lord’s teaching is that the teaching contain both theory and practical, Blessed Lord clearly and exactly define about human values, moral conducts and the eternal peace. With the help of the Noble eight fold path we are able to leading to that peace. All these valuable teachings verified by the time & again and again by millions, can still be verified at any time by any able person.

The essence of the Buddha’s teaching is to overcome from all elements who makes us suffer – greed, delusion, hatred & ill will etc. Dhamma develops the capacity of good will, compassion, acceptance etc all while living in the present moment with inner peace. The practice of the Dhamma is to train the mind & the goal is achieving a constant mindfulness that will end suffering & yield peace and compassion at every moment.

The Buddha’s Dhamma is a ultimate science & very true from more than 2500 years to till date because of the various respected School’s & respected Guru’s. Among those great Guru’s, our holy Guru works for us continuously. Out of the six methods above by the holy Guru, I prefer read & comment which help me to understand the various aspects of the Dhamma.

Read and comment in chanhtuduy.com

World is going thru difficult phase, day to day life is disturbed by the NCov virus now a days. This is a reminder for us to remember what the Buddha tought us.

 

“No one can save us except ourselves, No one can & no one may”

Protecting oneself; one protect others

Protecting others; one protects oneself.

Now the science, reasurchers, governments orders the same for their country people.

Tantra Nikakuwa

This is the essence of the Buddha’s Dhamma working as on date also.

Praying for all those who are affected by the corona in the world, who are dying, may the Lord Buddha give patience to those in his home. May the welfare of the whole world be blessed by the incomparable mercy of the Blessed Lord. May the Guru, his all disciples, all my Dhamma friend’s are free from grief, may everyone’s family get the Buddha’s blessings.

Sadhu sadhu sadhu.

Tantra Nikakuwa –

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Kính bạch Thầy!

Con cảm tạ ơn Thầy tôn kính đã cho con được đọc bài viết tuyệt vời này. Con xin phép Thầy cho con được viết đôi dòng cảm niệm sau khi con đọc bài của Thầy.

Điều tuyệt vời nhất trong giáo lý Phật đà là những giáo huấn lý sự viên dung. Đức Phật khẳng định rõ ràng và chính xác giá trị của con người, của giới đức và sự an lạc vĩnh hằng. Khi thực hành Bát chánh đạo, hành giả có thể đạt được sự an lạc đó. Tất cả những giáo lý quý báu này vẫn tồn tại vĩnh hằng không bị biến đổi dù thời gian nhiều lần thay đổi. Những giá trị cao quý trong giáo lý Phật pháp được chứng minh, hiện hữu ở bất kỳ thời đại nào và bởi bất kỳ vị Thầy từ bi và trí tuệ.

Cốt lõi của giáo lý Phật đà giúp hữu tình vượt qua những yếu tố gây ra đau khổ như tham sân si mạn nghi. Giáo pháp của Ngài giúp con người phát triển ý chí, lòng từ bi, ghi nhớ biết đủ trong từng phút giây hiện tại với sự bình an nội tại. Thực hành pháp là để rèn luyện tâm trí, điều phục tâm với mục tiêu đạt được chánh niệm liên tục, khi ấy hành giả sẽ chấm dứt khổ đau và đạt được bình an, tâm từ hiện hữu mọi nơi.

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành

Phật pháp là khoa học tối thượng và là chân lý kể từ khi được hình thành cách đây 2500 trước và đến tận bây giờ nhờ sự chỉ dạy của các bậc Đạo sư tôn quý trong các tông phái khác nhau. Trong số những vị Thầy vĩ đại, Đạo sư Thanh trí, Thầy Thinley Nguyên Thành đã lao động giải thoát không dừng mỏi vì lợi lạc của tất cả hữu tình. Điển hình là chánh kiến quang minh tam muội, một trong lục diệu pháp môn do Thầy pháp kiến đã và đang giúp chúng sanh lìa mê về giác. Con hoan hỷ được đọc và viết comment vì diễn tập chánh kiến quang minh tam muội giúp con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Thế Tôn.

Đọc và viết comment trên chanhtuduy.com

Thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn. Cuộc sống của con người ngày ngày bị xáo trộn bởi nạn dịch covid 19. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh giúp chúng con nhớ lời dạy của đức Phật:

“Không ai có thể giúp chúng ta ngoại trừ khi chúng ta tự cứu mình.”

Bảo vệ chính mình là bảo vệ người khác.

Bảo vệ người khác là bảo vệ chính mình.

Hiện nay các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các chính phủ đang làm hết sức mình vì người dân của họ.

Tantra Nikakuwa

Điều cốt lõi trong giáo lý Phật đà vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay.

Cầu nguyện cho những ai ảnh hưởng bởi nạn dịch covid 19 sớm khắc phục hậu quả, những ai mất mạng được thác sanh vào cõi lành.

Cầu nguyện tất cả hữu tình được nương tựa vào lòng từ bi vô hạn của đức Phật.

Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh.

Cầu nguyện các đạo hữu đoạn trừ khổ đau và nhận được ơn phước từ đức Phật.

Sadhu sadhu sadhu.

Con – 

 

 1. Tantra Nikakuwa says:
   

  hank you so much dear respected, compassionate holy Dhamma Guru for giving importance to my little comment. I am feeling blessed. I bow my head at the feet of holy Dhamma Guru.

 2. Tantra Nikakuwa says:
  Sorry, spell mistake. Please read Thank instead of hank. I really apologized
 3. paul yawney says:
  Dear Holy Guru, thank you for another great article. I bow to your wisdom and teachings. your teachings are wonderful in dealing with the day to day sufferings and trials of everyday living.by following your lessons I am able to deal with life in a calm manner and with those around me.I again thank you for all you have show me may I be privledged enough to gain more from you. May Holy Guru and his consort enjoy a long and Happy Life. May there be a quick end to this virus and suffering it is causing world wide. OM MANI PADME HUNG.               Tantra Himataru.
 4. Mật Thủy says:
  Dear Tantra Nikakuwa,

  I’m delighted with your sharing. You give an example of transferring the mind effectively by your steadfast in Guru’s method – reading and commenting on chanhtuduy.com, which is known as Samyagdrsti – Prabha Samadhi. Your sharing gives me more respect towards our Guru and more cherish the blessings from Him through reading and commenting on chanhtuduy.com day by day. By that way, we are able to connect to the Buddha and other ancient Saints via Guru’s transmission and learning their teachings. Especially at time hard time all over the world, reading and commenting on chanhtuduy.com is a way to protect ourselves from bad deeds and dedicate our merit to others

  May Guru and your consort, Ms Mat Dieu good health and longevity for the benefit of all sentient beings.

  May the Covid-19 epidemic will soon come to an end and may all sentient beings be free from suffering.

  Om mani padme hum!

 5. Nguyễn Cát says:
  Dear Tantra Nikakuwa!
  I am delighted to read your sharing about the teachings of the Buddha and the holy Guru, after more than 2 years of reading articles and commenting on chanhtuduy.com
  Having the same thoughts as you, I also feel immensely blessed to have the good fortune to know the liberation path of the Buddha, to practice following His doctrines. And day by day, by applying what I have learnt into daily life, i could gradually control my ego, towards the ultimate happiness, which is the happiness of compassion, of altruism for people and other beings.
  However, the thing I feel most grateful for is that in this life, I had the honor of meeting Thanh Tri Master, holy Guru Thinley Nguyen Thanh. Because no matter how great the theories and practice methods are, without a living example of those practices, without a true mirror of the qualities of a Buddha in this Saha world, how can we have the full faith, the motivation and the inspiration throughout to cultivate diligently and be firm with our ultimate liberation goal. I am literally grateful for Guru’s compassion and even the small merits of past lives that I have accumulated, so that now I have the rare opportunity to follow a master who possesses eight noble qualities of a holy Guru.
  Thank you for sharing your sincere thoughts. May you have good health and be always diligent in practicing Dharma.
  May Guru and your consort live long for the sake of all sentient beings.
  May the covid 19 pandemic soon be over.
  Om Mani Padme Hum.
 6. Satyajit Bharat says:
  Today world need peace and positive attitude towards life….By reading above i got poditive energy….Thanx for such contribution towards mankind
 7. Momen Mohamed says:
  Dear holy and respected guru,

  Thank you so much for sharing this letter with us I found it so realistic and I wish I could be able to obtain the essence of these teachings one day and overcome all kind of suffering. Honestly the hands of the human beings destroyed everything and the scientists and the strong people who thought that they’re stronger than God and nature are helpless in front of a virus ! And the sad thing is that human beings won’t ever learn and after this virus they will back and do what they used to do.

  May you have good health and live long for the benefit of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 8. Mật Diệu Hằng says:
  Dear Tantra Nikakuwa,

  I am happy to read your writing.

  I have learnt that due to the holy Gurus who guide us on the path of enlightenment, the true Dharma has still remained its value for a long time. Although everything can change, the nature of Dharma keeps forever. We are so fortunate to rely on the true and holy Guru to walk on the path of liberation. Without Guru, we can get nothing but the suffering in Samara. Connecting Guru is essential for all practitioners on the path. Reading and commenting not only helps us to understand various aspects of Dharam, but also the effective and fast way to connect Guru and stay in his pure energy for the ultimate peace and inner happiness.

  I am delighted with your mind transformation after reading and commenting for more than 2 years. Your case proves that Guru plays the most important role in the progress of practitioners and we should repay his kindness by our devotion to Guru, diligence in Dharma practice. Atisha once said that Guru is more compassionate than Buddha and Guru’s words are more important than sutras. Patrul Rinpoche also wrote in his book “Words of My Perfect Teachers” that:

  “The teacher with infinite qualities complete

  Is the wisdom and compassion of all Buddhas

  Appearing in human form for beings’ sake.

  He is the unequalled source of all accomplishments.

  So that such a true teacher may skilfully guide the ordinary people needing his help, he makes his everyday conduct conform to that of ordinary people. But in reality his wisdom mind isthat of a Buddha, so he is utterly different from everyone else. Each of his acts is simply the activity of a realized being attuned to the nature of those he has to benefit. He is therefore uniquely noble. Skilled in cutting through hesitation and doubt, he patiently endures all the ingratitude and discouragement of his disciples, like a mother with her only child.”

  Thank you so much for your sharing.

  I look forward to reading more of your writing.

  May Guru and his consort have good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May Tantra Nikakuwa get your righteous wishes due to your devotion to Guru and your diligence in Dharma practice.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha nature.

  May the coronavirus pandemic soon be over.

  Om Mani Padme Hum.

   

 9. Mật Huệ Pháp
  Mật Huệ Pháp says:

  Dear Tantra Nikakuwa

  I’ve read your article and rejoiced it. Yes, I agree with you that the Buddha’s Dharma is the ultimate science and truthfulness and among those great Gurus, our holy Guru works for us continuously. His wisdom and Bodhicitta is shown as clearly as crystal through the inconceivable mind dharma “Samyadgrsti-prabha samadhi” introduced by him. Thanks to his wisdom and inspirational padegogic method, quite a few people can access Buddha’s dharma and benefit from this Vimalakirti castle. I’m glad to know you don’t miss the opportunity to wear the “prabha coat” woven by thousands of radiant lights of right view as the shield from wrong view and evil force. Nice to know another dharma brother like you who is walking with us on the path of Thanh Tri under the guidance of our Guru. Thank you for this meaningful comment.

  May Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings

  May Tantra Nikakuwa have health and soon fulfill all legitimate wishes.

  May all sentient beings be imbued with blessings of the Three Jewels

  May Corona pandemic soon be eliminated

  Om Ah Hum

 10. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:
  Dear holy Guru,

  my name is Tantra Ashihata.

  I thank you for this wonderful article and truly the more I read and comment the interested and knowledgeable I become

  May Guru continue to teach us the right way to practice.

  May the soul of my mother and other who lost there live as a result this epidermic of corona viruses rest in peace.

  May the end of corona viruses come to an end soon

  May all sentient beings be free from suffering

  Om Mani padme hum

   

 11. Mật Pháp Khánh says:
  Dear Guru,

  Thanks to the writting of Tantra Nikakuwa, he has repeated The Noble Eightfold Path of Buddha. However, the Dharma transmission in over 2500 years in various teachings, I strongly believed that I am impossible to understand and to practice the right Buddhism path without the continuously instruction by our holy Guru. I have great karma chance to be a disciple of  Yoga Thanh Tri at Song Nguyen Tantra House, we all have a great opportunity learning from our Guru in his six methods of spiritual practice. Reading and giving comments on Chanhtuduy.com regularly is one of the six above method to practice for our right thought, right view…etc in connecting to our great Guru, at his patience and compassion feedback on our comments is to guide us to the right path and help us to purify our mind & discernment.

  Thanks again for the sharing of Tantra Nikakuwa.

  Pray for  our Guru and his consort have a good health and stay long for the sake of all sentient beings

  May all sentient beings to be happiness of Buddha nature.

  Wish the Covid 19 pandemic to be ended at soonest.

  Om mani padme hum!

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status