Aug 13, 2018

Posted by in BÀI MỞ | 38 Comments

Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Sao lại cuồng ngôn rằng Cực lạc Tây phương vẫn còn nằm trong luân hồi?

Gửi ông Nguyễn Nhân và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu!

Tôi là Mật Tịnh Dung, hội viên Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng thực hành Yoga Thanh Trí, hành giả Phật giáo Kim Cang thừa, pháp hệ Quán Thế Âm, tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn. Nay nhận thấy những bài viết và bài giảng của chùa Thiền Tông Tân Diệu trái với tinh thần chánh lý Phật đà, tôi có đôi dòng gửi đến ông và ban quản trị chùa, mong ông hoan hỷ đón nhận theo tinh thần mà Bồ Tát Long Thọ đã huấn dụ trong “Luận phương tiện tâm”: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này”

1/ Tại địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=9EgOu6U_vRY, với tiêu đề “Con đường vãng sanh và Phật giới là một hay hai?” kèm theo chú thích “Chùa thiền tông Tân Diệu – chuyên dạy giải thoát”, tôi vô cùng bất ngờ với khẳng định rất hùng hồn của viện chủ Nguyễn Nhân ở cuối video về việc có hai con đường khác nhau, một đường về Cực Lạc là vãng sanh và hai, một đường về Phật giới là giải thoát. Từ bao giờ mà Tây phương Cực Lạc quốc và Phật giới lại được phân biệt thành hai thế giới như vậy? Từ bao giờ mà “vãng sanh” và “giải thoát” lại là hai trạng thái khác nhau sau lâm chung như vậy? Trong khi cũng chính tại website của mình (http://chuatandieu.com/hoi-dap/tieu-de-43.html) Trưởng ban chùa Tân Diệu khẳng định rằng “Tây Phương Cực Lạc là nước của Đức Phật A Di Đà”, nếu đã là cõi giới của Ngài lẽ nào lại khác biệt với Phật giới (theo định nghĩa của Thiền tông Tân Diệu là nơi chư Phật và tánh Phật ngụ)? Sự mâu thuẫn trong chính lập luận của mình đã cho thấy một sự hiểu biết đầy nông cạn và phiến diện, mất đi tính thuyết phục của luận đề mà ông Nguyễn Nhân đưa ra.

2/ Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu khẳng định rằng “Tây Phương Cực Lạc là nước của Đức Phật A Di Đà, tượng trưng cho nghỉ ngơi, thảnh thơi, an lạc, nhưng an lạc trong cái Thanh tịnh” (http://chuatandieu.com/hoi-dap/tieu-de-43.html), đồng thời các ông cũng luận giải rằng nước Cực lạc là nước an vui tột cùng, vẫn còn nằm trong luân hồi, người tu đạo Phật mà mong muốn về Cực Lạc tức là còn ham vui tột độ, chưa thể đạt giải thoát là cảnh giới Niết Bàn tịch tĩnh.

            Mô Phật! Đức A Mi Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, có lẽ nào cõi giới của Ngài lại bất tịnh đến mức chỉ dành cho những ai có ham vui tột độ, ưa thích hưởng thụ sự sung sướng hay sao? Sự khẳng định này có khác nào đang phỉ báng chính đức Phật A Mi Đà? Lại nữa, thế nào là an lạc trong cái Thanh tịnh? Ông có hiểu thực nghĩa của thanh tịnh là gì hay không? Thanh tịnh là trạng thái tâm ở cõi Phật “như như bất động liễu liễu thường minh”, tức là đã vắng bặt mọi phiền não, dù là nhỏ nhiệm như dây tơ chiều. Nếu đã thanh tịnh lẽ nào lại phân biệt với cảnh giới Niết bàn?, nếu đã thanh tịnh lẽ nào lại chỉ dành cho những kẻ phàm phu ưa thích hưởng thụ sung sướng tột bậc? Sự cuồng ngôn này của ông quả thật là một sự đại phỉ báng đối với Đức Phật A Mi Đà và cõi giới của Ngài, lẽ nào một vị Phật vì lòng từ bi vô lượng mà phát ra nguyện lực cứu độ chúng sanh lại “nhẫn tâm” tiếp dẫn họ về với một cảnh giới tầm thường và còn khổ đau như vậy sao?

3/ Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu khẳng định rằng “Hầu hết, những người tu theo đạo Tiên, là làm phước thật nhiều để tạo nghiệp phước Dương; nghiệp phước Dương là phải Vãng Sanh chứ không Giải Thoát được” (http://thientong.com/thientong/muon-giai-thoat-nhung-kho-noi-con-nhieu-phuoc-duong-toi-phai-lam-sao/), đồng thời cũng cho rằng “Khi mình có công đức về Phật giới, thì nghiệp phước đức vãng sanh đến nước Cực Lạc, bỏ lại, nhờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chuyển giao lại cho người nào thích vãng sanh đến nước Cực Lạc  hưởng sung sướng”

            Cũng với luận điểm rằng vãng sanh và giải thoát là hai con đường khác nhau, các ông lại tiếp tục tự ý lập ngôn rằng kết quả của sự tích lũy phước đức là vãng sanh. Đây là điều hoàn toàn sai lầm bởi theo lập luận trên đây, tôi đã chứng minh rằng vãng sanh Tây phương Cực lạc quốc hay giải thoát cũng chính là một, bởi lúc đó con người đã hoàn toàn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi sanh tử. Trong khi phước đức thế gian thì hữu lậu, là kết quả từ hành vi thiện nghiệp chứ không phải hành vi mang động cơ giải thoát thì làm sao có thể tạo thành công đức mà được vãng sanh? Lại nữa, luật tắc nhân quả vốn rõ ràng, công bằng, ai gieo nấy hưởng, như chính Đức Phật cũng đã khẳng định về “tam bất năng” của mình rằng Ngài không thể thay đổi được nghiệp của chúng sanh. Do vậy, có lẽ nào một vị Bồ Tát lại đi “nhận ủy thác” của người được giải thoát để bàn giao “di chúc thừa kế phước đức” lại cho người khác hay sao? Tại sao các ông lại hạ thấp thân phận cao quý của các vị Bồ Tát với cách diễn đạt vừa thô tháo về hình thức vừa sai lầm về nội dung như vậy?

Thưa ông Nguyễn Nhân! Trong bài viết này tôi chỉ đối luận với ông một luận điểm chính trong quan điểm của ông đó là sự phân biệt giữa hai cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và Phật giới mà tự ông định nghĩa. Thực ra sau khi đọc được những lời bình xét của ông đối với Ngài Mục Kiền Liên rằng “Hoàng tộc của Như Lai, khi bị quả báo, mà Như Lai còn không dám xen vào. Ông Mục Kiền Liên là người có thần thông bậc nhất, thấy vậy can thiệp vào, không thành công. Vì ông có thần thông đệ nhất, nên thích xen vào những chuyện người khác. Sau khi tuổi cao sức yếu, không sử dụng thần thông được, nên bị người ta đánh chết, đây là hậu quả sử dụng thần thông vậy” (http://thientong.com/thientong/lam-sao-dua-suy-nghi-vao-thanh-tinh/) tôi đã biết ông là người như thế nào. Thế nhưng, với tinh thần đả phá tà kiến, dựng xây chánh kiến, tôi vẫn phải viết lên những dòng này, dù cho ông có hoan hỷ đón nhận và tự mình quán xét lại hay không.

Kính bạch Thầy! Sau thời gian nghiên cứu, con thật sự chưa tìm thấy được bất kỳ bài viết, bài giảng nào của ông Nguyễn Nhân hay Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có được một nội dung luận giải dựa trên nền tảng Thánh giáo lượng, tất cả những gì họ viết ra hoàn toàn chỉ là sự phóng tưởng theo tâm ý mình, với những “thuật ngữ” đầy lạ lẫm mang màu sắc chế tác mà lần đầu tiên con được “mở rộng tầm mắt” như Hải triều âm, hải triều dương, Bể tánh thanh tịnh Phật giới, mượn công đức, vỏ bọc tánh Phật, phải vãng sanh… Chưa luận bàn đến những thuật ngữ “cao siêu” đó, con chỉ phân tích trên đây một số luận điểm chính, xuyên suốt theo tinh thần pháp môn Thiền tông mà họ đang nỗ lực hoằng dương. Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ và cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được lan tỏa khắp muôn nơi!

Om Mani Padme Hum.

Kính bạch Thầy Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh trí!

Con hoan hỷ tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì hữu tình chúng sanh mà tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân, Viện chủ chùa Thiền tông Tân Diệu. Nương theo tấm gương của vị Thầy, con đã tìm hiểu thêm về Nguyễn Nhân thông qua kênh youtube và các website chính thức cũng như có liên quan đến chùa này nhưthientong.comphatphapthientong.wordpress.comchuatandieu.com… Kết quả sau sự khảo sát sơ bộ của con không nằm ngoài sự kết luận của Thầy rằng ông Nguyễn Nhân hoàn toàn rao giảng những điều trái với tinh thần Chánh lý Phật đà, đậm chất bộ phái, chẳng khác nào một bãi rác tâm thức đang đe dọa vận mệnh tâm linh của chúng sanh. Do vậy, nương theo trí huệ của vị Thầy, con xin phép được có đôi dòng gửi đến soạn giả Nguyễn Nhân nói riêng và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu nói chung, cầu nguyện cho họ sớm quán xét lại bản thân mà hồi quang phản tĩnh để không còn uổng phí những năm tháng ngắn ngủi nơi cõi Ta Bà này. Nếu con viết có những điều chưa đúng quỹ đạo chánh Pháp, ngưỡng mong Thầy từ bi nghiêm giáo. Con cảm tạ ơn Thầy.

Mật Tịnh Dung


Bài liên quan:

Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: ĐỪNG TỰ Ý LẬP NGÔN, ĐỪNG TÙY TIỆN BIỆN GIẢI

Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Có cái gọi là chứng nhận Thiền tông gia sao?

 1. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Tịnh Dung dành cho soạn giả Nguyễn Nhân thông qua clip “Con đường vãng sanh và Phật giới là một hay hai?” Lại một lần nữa Huệ Pháp phải “té ngửa” với kết luận “có một không hai” của vị viện chủ này rằng có hai con đường khác nhau, “một đường về Cực lạc là vãng sanh và hai, một đường về Phật giới là giải thoát.” Đúng như huynh đã phân tích, những lập luận này hoàn toàn sai lệch với kinh điển và bản thân chúng cũng mâu thuẫn với nhau. Nếu “Tây phương cực lạc là nước của Đức Phật A Di Đà” và “Phật giới là nơi chư Phật và tánh Phật ngự” thì Đức Phật A Mi Đà là ai? Căn cứ trên hai khái niệm “vãng sanh” và “giải thoát” mà vị này đưa ra, chẳng lẽ những người chưa đủ căn cơ mới phải “vãng sanh” về Tây phương cực lạc và do vậy Đức Phật A Mi Đà chưa đủ thanh tịnh hay sao? Lại nữa, vị này không đưa ra được bất kỳ dẫn chứng nào trong kinh điển rằng “kết quả của sự tích lũy phước đức là vãng sanh” trong khi kinh điển chính thống nói rằng chỉ có công đức và trí tuệ mới giúp hành giả được vãng sanh về cõi giới cực lạc của chư Phật. Có thể thấy trong các clip tuyên truyền của soạn giả Nguyễn Nhân được dẫn lại trong bài viết “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải” và trong bài viết này là sự hiểu méo mó và phóng tâm thả ý của soạn giả Nguyễn Nhân đối với giáo pháp Phật đà, nói đúng hơn là sự phỉ báng Chánh pháp trầm trọng. Huệ Pháp hoàn toàn đồng tình với nhận định của huynh rằng: “Ông Nguyễn Nhân hoàn toàn rao giảng những điều trái với tinh thần Chánh lý Phật đà, đậm chất bộ phái, chẳng khác nào một bãi rác tâm thức đang đe dọa vận mệnh tâm linh của chúng sanh”. Cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân nói riêng và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu nói chung sớm hồi quang phản tỉnh để hoạt động giáo hóa của họ đạt hiệu quả tâm linh cao.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Tịnh Dung sức khỏe, đạt thành tựu những ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào cõi giới thấp

  Om Ah Hum

 2. Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Tịnh Dung dành cho soạn giả Nguyễn Nhân thông qua clip “Con đường vãng sanh và Phật giới là một hay hai?” Lại một lần nữa Huệ Pháp phải “té ngửa” với kết luận “có một không hai” của vị viện chủ này rằng có hai con đường khác nhau, “một đường về Cực lạc là vãng sanh và hai, một đường về Phật giới là giải thoát.” Đúng như huynh đã phân tích, những lập luận này hoàn toàn sai lệch với kinh điển và bản thân chúng cũng mâu thuẫn với nhau. Nếu “Tây phương cực lạc là nước của Đức Phật A Di Đà” và “Phật giới là nơi chư Phật và tánh Phật ngự” thì Đức Phật A Mi Đà là ai? Căn cứ trên hai khái niệm “vãng sanh” và “giải thoát” mà vị này đưa ra, chẳng lẽ những người chưa đủ căn cơ mới phải “vãng sanh” về Tây phương cực lạc và do vậy Đức Phật A Mi Đà chưa đủ thanh tịnh hay sao? Lại nữa, vị này không đưa ra được bất kỳ dẫn chứng nào trong kinh điển rằng “kết quả của sự tích lũy phước đức là vãng sanh” trong khi kinh điển chính thống nói rằng chỉ có công đức và trí tuệ mới giúp hành giả được vãng sanh về cõi giới cực lạc của chư Phật. Có thể thấy trong các clip tuyên truyền của soạn giả Nguyễn Nhân được dẫn lại trong bài viết “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải” và trong bài viết này là sự hiểu méo mó và phóng tâm thả ý của soạn giả Nguyễn Nhân đối với giáo pháp Phật đà, nói đúng hơn là sự phỉ báng Chánh pháp trầm trọng. Huệ Pháp hoàn toàn đồng tình với nhận định của huynh rằng: “Ông Nguyễn Nhân hoàn toàn rao giảng những điều trái với tinh thần Chánh lý Phật đà, đậm chất bộ phái, chẳng khác nào một bãi rác tâm thức đang đe dọa vận mệnh tâm linh của chúng sanh”. Cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân nói riêng và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu nói chung sớm hồi quang phản tỉnh để hoạt động giáo hóa của họ đạt hiệu quả tâm linh cao.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Tịnh Dung sức khỏe, đạt thành tựu những ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào cõi giới thấp

  Om Ah Hum

 3. Mật Hữu Tâm ( Lê Văn Co ) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con rất hoan hỷ được đọc bài viết của đạo huynh Mật Tịnh Dung ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Cầu nguyện cho đạo huynh nhiều sức khỏe để có những bài đối luận hay hơn nữa và đat được ước nguyện trên con đường chính đáng ạ

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 4. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã noi theo gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang đến những luận điểm đầy tà kiến của soạn giả Nguyễn Nhân. Đọc  những luận chứng, luận cứ cùng với những luận giả sắc đáng dựa trên thánh giáo lượng của đạo huynh, con thêm phần choáng váng với những luận điểm tà kiến của ông ấý. Thật là kết luận “có 1 không có 2” khi viện chủ này cho rằng đây là hai con đường khác nhau “Một đường về Cực lạc là vãng sanh, và hai là đường về Phật giới là giải thoát” trong khi không hề có một luận chứng luận cứ nào minh chứng, chỉ toàn là sự lông ngôn, tự tin vào tâm ý mình của bản thân. Đây quả là minh chứng cho huyền kí của Đức Phật về “Thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng”. Qua đó con thêm cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn nhìn ra được bản chất của sự vật hiện tượng. Cũng như việc quan trọng và cấp thiết tác pháp chiếu quang đến những luận điểm tà kiến, không để chúng như những mầm bệnh tiếp tục lây lan phá hoại thân căn huệ mạng của chúng  sanh.

  Con cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân và ban Quản trị chùa Tân Diệu sẽ sớm hồi quan cảnh tỉnh quay về đúng quỹ đạo chánh pháp để hoạt động giáo hóa của họ đạt hiểu quả tâm linh.

  Con cám ơn đạo huynh Mật Tịnh Dung đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Tịnh Dung tinh tấn thực hành pháp, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con rất hoan hỷ bài viết đối luận của đạo huynh Mật Tịnh Dung chia sẻ ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe va trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Cầu nguyện Cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 6. Mô Phật,

  Đệ hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã noi theo gương vị Thầy viết bài tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân.

  Từ những luận giải của huynh, đệ hiểu rõ thêm về những lập luận, giải thích sai với chánh kiến Phật đà của ông Nguyễn Nhân khi khẳng định về sự tồn tại biệt lập của Tây Phương cực lạc quốc và Phật giới. Càng kinh hãi hơn khi ban quản trị của Tân Diệu luận giải Tây Phương cực lạc vẫn còn nằm trong luân hồi, một sự đại phỉ báng đối với Đức A Mi Đà Phật.

  Rất nhiều “khái niệm mới” như “an lạc trong cái Thanh tịnh”, “nơi chư Phật và tánh Phật ngụ”, “nghiệp phước Dương”…được ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu đưa ra, khiến người đọc không khỏi cảm thấy khó hiểu, chưa kể là sự sai lầm trầm trọng về mặt học thuật.

  Trong video về việc chùa thiền tông Tân Diệu bị cấm xuất bản sách, ở phút 15:29 có hình ảnh biển hiệu của chùa Tân Diệu với nội dung như sau:

  “Tổ đình chùa thiền tông Tân Diệu

  Chuyên phổ biến pháp môn thiền tông, (tức Như Lai Thanh Tịnh thiền) của Đức Phật bí mật truyền theo dòng thiền tông.

  Nơi giải thích được tất cả những lời của Đức Phật dạy”

  Đệ trộm nghĩ Phật pháp mênh mông, một cá nhân ông Nguyễn Nhân cùng vài người thuộc ban quản trị một ngôi chùa mà dám khẳng định là “nơi giải thích được tất cả lời Đức Phật dạy”, vậy có phải phô trương tự ngã quá không? Nay qua bài viết của huynh, đệ càng thêm thấm thía những cái gọi là “giải thích” của ông Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Tân Diệu chẳng hơn gì lời cuồng ngôn loạn ngữ, phỉ báng các bậc thánh đức.

  Cảm ơn đạo huynh đã viết bài.

  Cầu nguyện đạo huynh hanh thông thế sự, mọi ước nguyện chính đáng được viên thành.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sự sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

  • Nguyên Thành says:

   Viết hay trừ một cụm từ ” trộm nghĩ” là từ dùng đạo đức giả!

   • K ính bạch Thầy, 

    Con tạ ơn Thầy đã chỉ dạy, con đã nhận thức được lỗi sai của m ình rồi ạ. 

    Con xin sám hối và cầu nguyện vị Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm con đã mắc phải. Con sẽ cố gắng không tái phạm trong tương lai. 

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh. 

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ. 

    Om ah hum. 

     

 7. Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang noi theo tấm gương vị Thầy của đạo huynh Mật Tịnh Dung cho soạn giả Nguyễn Nhân. Lại một lần nữa đệ thấy được những sai lầm nghiêm trọng của ông Nguyễn Nhân nhờ những phân tích lập luận chặt chẽ của huynh. Ông ấy đưa ra luận điểm: “Một đường về Cực lạc là vãng sanh, và hai là đường về Phật giới là giải thoát” là hoàn toàn sai lệch với quỹ đạo chánh pháp, đó chỉ là sự tự ý lập ngôn tin vào tâm ý của mình mà thành ra phá hoại Phật pháp. Cầu mong soạn giả Nguyễn Nhân sớm tỉnh thức để quay về đúng quỹ đạo chánh pháp. Cảm ơn đạo huynh Mật Tịnh Dung với bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Tịnh Dung luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 8. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã noi theo tấm gương vị Thầy viết bài, tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân.

  Con cũng đã xem clip được huynh Mật Tịnh Dung trích dẫn trong bài. Quả thực ông Nguyễn Nhân này cuồng ngôn loạn ngữ hết sức, không hề tuân theo lời dạy của Đức Phật ngang qua kinh điển mà toàn tự  ý lập ngôn, phóng tưởng. Nghe ông ấy trả lời cho đạo chúng mà con cảm thấy tâm thức như đang được đón nhận những “đống rác” tâm linh.

  Đoạn bình xét của ông ấy đối với ngài Mục Kiền Liên thì thật không còn gì để nói! Một sự đại phỉ báng bậc thánh và phơi bày “trí tuệ” của ông Nguyễn Nhân.

  Cầu nguyện ông Nguyễn Nhân có sự tàm quý và một ý thức hổ thẹn.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được trạch pháp nhãn nhà Phật.

  Om mani padme hum.

 9. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tịnh Dung đã noi theo gương Thầy tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân.

  Thực sự Mật Diệu Hằng thấy sốc khi nghe soạn giả Nguyễn Nhân khẳng định: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn tu: 5 pháp môn tu hành còn luân hồi trong vật lý và một pháp môn tu tập giác ngộ và giải thoát.  Nhưng các nơi tu hiện nay, quí vị chỉ biết dụng công tu 5 pháp môn tu có thành tựu trong vật lý và đi dạy lại cho những người khác. Năm pháp môn có thành tựu trong vật lý gồm:  Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, Tịnh độ, Mật chú” và ông Nguyễn Nhân lên tiếng khẳng định chỉ có Thiền tông Tâm Diệu mới giúp con người đạt giải thoát.

  Vô lý hơn nữa, ông Nguyễn Nhân lại nói rằng Tây Phương Cực lạc quốc vẫn còn trong luân hồi và chỉ có Phật giới mới được giải thoát. Những ai tu theo thiền tông Tâm Diệu mới đến được Phật giới.  Soạn giả Tâm Diệu chỉ là thiền gia, chuyên đi sưu tầm, góp nhặt các kiến thức, không có trải nghiệm thực hành nên mới viết như vậy. Đã nói là Phật giới thì hiểu là cảnh giới của đức Phật. Phật Thích Ca Mầu Ni và Phật A Mi Đà đều là Phật tại sao có chuyện Tây Phương Cực Lạc còn trong luân hồi sinh tử?

  Thật là vọng ngữ khi soạn giả Nguyễn Nhân cho rằng các pháp môn khác của đạo Phật không đưa đến giải thoát, điều này hoàn toàn trái ngược với lời dạy của đức Phật “Như nước biển ở bất kỳ đại dương nào đều có một vị mặn; cũng vậy tất cả các pháp môn do ta truyền dạy chỉ có một vị là giải thoát”.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Tịnh Dung đã viết bài tác pháp chiểu quang lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Dung hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Tịnh Mai says:
  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Tịnh Mai hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Tịnh Dung với soạn giả Nguyễn Nhân.

  Huynh Mât Tịnh Dung đã nói gương vị thầy bài trừ tà kiến và xây dựng chánh kiến phê phán và chỉ rõ sự phát ngôn vừa bãi  tin theo tâm y mình không theo chánh khiến Phật đà của soạn giả này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy , Cô sức khỏe, trị thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Tịnh Dung  hanh thông thế sự, đạt được mọi ước nguyện chính đáng đường đạo cũng như đường đời.

  Cầu cho chúng sanh luôn luôn thức tỉnh ơ trạng thái giác ngộ , nạp ít bài viết mang tính chất “ đống rác tâm linh” trong con đường học tập chánh pháp.

 11. Mô Phật.

  Đệ hoan hỷ, tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang, noi theo gương vị Thầy của đạo huynh Mật Tịnh Dung. Với những luận chứng, luận cứ đạo huynh cho thấy  soạn giả Nguyễn Nhân tự ý lập ngôn cho rằng, có hai con đường khác nhau  đường về cực lạc là vãng sanh và hai đường về Phật giới là giải thoát .

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Tịnh Dung sức khỏe và mọi ước nguyện chánh đáng được viên thành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn .

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Huệ Minh says:
  Mô Phật.

  Pháp đệ hoan hỉ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Dung noi theo gương vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến ông Nguyễn Nhân, một vị có những luận ngôn đầy tà kiến không đúng theo quỹ đạo chính kiến của Phật pháp. Cầu nguyện cho huynh luôn tinh tấn trong thực hành pháp, viên thành với ước nguyện chính đáng của mình.

  Kính Bạch Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 13. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Những khẳng định ngông cuồng mà soạn giả Nguyễn Nhân về cõi Tây Phương Cực Lạc là nơi an vui tột cùng trong sự thanh tịnh mà vẫn nằm trong luân hồi sinh tử.  Vậy cõi Tây Phương Cực Lạc theo ông soạn giả nằm ở đâu trong 6 nẻo luân hồi? Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, Người, Atula và Trời? Phật pháp thì ít học nhưng lại ưa khoe kiến thức, ngã mạn tăng trưởng tột cùng khi tự cho con đường Thiền tông mà phải là Thiền tông Tân Diệu mới đạt được giải thoát. Dù là ngu muội hay cố tình vì lợi ích cá nhân thì sự cuồng ngôn này cũng phải lãnh những hậu quả nghiêm trọng vì đã đi ngược hoàn toàn với giáo lý Phật Đà, xem vị Quán Âm Bồ Tát như người cầm cân đổi trách phước đức từ người này sang người kia thích sự vãn sanh Tây Phương Cực Lạc để được sung sướng, đi ngược với luận tắc nhân quả. Qua những phân tích của vị Thầy, của đạo huynh Mật Tịnh Dung về những bài viết của ông soạn giả này mà con thêm ngao ngán về bãi rác tâm thức đang đe dọa đến vận mệnh tâm linh của chúng sinh. Con cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Tịnh Dung đã theo gương vị Thầy tác pháp chiếu quang vì lợi lạc của chúng sinh. Đệ cầu nguyện đạo huynh sức khỏe, an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô sớm được viên thành.

  Om mani padme hum.

 14. Mật Dũng Tấn says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con rất hoan hỷ được đọc bài viết của Mật Tịnh Dung

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 15. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Sao lại cuồng ngôn rằng Cực lạc Tây phương vẫn còn nằm trong luân hồi.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Dung đã noi theo gương Thầy viết bài tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân. Bài viết của huynh Mật Tịnh Dung đã cho thấy được những sai lầm nghiêm trọng, tự ý lập ngôn, sai với chánh kiến Phật đà của ông Nguyễn Nhân. Cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân nói riêng và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu nói chung sớm hồi quang phản tỉnh để hoạt động giáo hóa của họ đạt hiệu quả tâm linh cao.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 16. Mật Hoàng Như says:

  Mô Phật, 

  Mật Hoàng Như hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân. Lập luận cõi Cực lạc Tây phương vẫn còn nằm trong luân hồi của ông ta thật ngông cuồng, bất nhất bởi cũng chính ông ta khẳng định cõi Cực lạc Tây phương là đức Phật A Mi Đà tạo ra. Và cũng như huynh đã chỉ ra rằng lẽ nào đức Phật lại tạo ra một cõi nước để tiếp dẫn chúng sanh mà cõi nước đó vẫn còn phải luân hồi. Những lập luận khinh suất và mang tính chủ quan của ông Nguyễn Nhân không chỉ dẫn đến những quả báo nặng nề cho bản thân ông, mà còn hại cho biết bao nhiêu người khác khi nghe và tin ông giảng pháp. Cầu nguyện cho ông sớm quán xét lại, thực hành và giảng pháp theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 17. Matlieunguyen says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn  Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền tông Tâm Diệu .

  • Con thật kinh sợ khi họ tự ý lập ngôn và khẳng định : ( cõi Tây Phương cực lạc vẫn còn trong luân hồi và chỉ có Thiền tông Tâm Diệu mới giúp con người đạt giải thoát… ) . Con cầu mong cho họ sớm  tỉnh thức trước những lời nói vọng ngữ của mình .
  • Cầu nguyện gia đình huynh Mật Tịnh Dung luôn hanh thông thế sự đời đạo song hành.
  • Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.
  • Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  • Om Mani Padme Hum.

   

 18. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Sao lại cuồng ngôn rằng cực lạc Tây Phương vẫn  còn nằm trong luân hồi “ rồi ạ .

  Mật Bích Thuỷ hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của huynh Mật Tịnh Dung dành cho soạn giả Nguyễn Nhân ,viện chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu .

  Qua quá trình khảo sát sơ bộ  và qua tìm hiểu thực tế đã cho thấy soạn giả Nguyễn Nhân hoàn toàn rao giảng những điều trái với chánh lý Phật Đà khi khẳng định về sự tồn tại biệt lập của Tây Phương cực lạc quốc và Phật giới , cùng kinh hãi hơn khi ban quản trị của  Tân Diệu luận giải Tây Phương cực lạc vẫn còn nằm trong luân hồi ,đó là một sự đại phỉ báng đối với Đức AMi Đà Phật .

  Với tất cả luận chứng luận cứ đã cho thấy soạn giả Nguyễn Nhân không hiểu biết về chánh kiến hoặc phóng tâm thả ý cố tình bóp méo sự thật hay nói đúng hơn là phỉ báng chánh pháp trầm trọng và mang đậm chất bộ phái ,chẳng khác nào một bãi giác tâm thức đang đe doạ vận mệnh tâm linh của chúng sanh .

  Cảm ơn đạo huynh Mật tịnh đã nương theo tấm gương của vị Thầy mà tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân .Mong sao soạn giả Nguyễn Nhân biết được luật tắc nhân quả mà hồi tâm chuyển ý ,tu tâm tích đức làm lợi lạc cho chúng sanh .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của  Thầy Cô vì  lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong  mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum!

 19. Mật Nguyên Tánh says:
  Mô Phật!

  Mật Nguyên Tánh hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu đã theo gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Thiền tông Tân diệu về những phát ngôn hồ đồ, tiền hậu bất nhất, trái với chánh lý Phật đà cũng như phỉ báng chư Phật và Bồ tát.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thiêu rụi phiền não vô minh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 20. Mật Thủy says:

  Mô Phật!

  Mật Thủy hoan hỷ với bài phân tích cùng những lập luận của Mật Tịnh Dung chỉ điểm những điểm trái chánh kiến của soạn giả nguyễn Nhân. Trên tinh thần “vì muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này”, đạo hữu đã giúp cho Mật Thủy và bạn đọc được thấy những hạt sạn nhập nhằng, mâu thuẫn, gây hoang mang, rối rắm, thậm chí trái chánh kiến của nơi hùng hồn tự xưng là “chuyên dạy giải thoát” – chùa Tân Diệu.

  Luận điểm cho rằng “Tây Phương Cực lạc vẫn còn nằm trong luân hồi”, người tu đạo Phật mà muốn về Tây phương Cực lạc tức là còn ham vui tột độ, chưa thể giải thoát” là những lập luận hồ đồ, vô căn cứ, trái chánh kiến và phỉ báng đức Phật A Mi Đà, phỉ báng những người đang tu tập và phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc. Không chỉ vậy, ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu còn có những “phát kiến” khác thường, không giống ai và tất nhiên không phải từ chánh kiến Phật môn như vãng sanh Tây phương Cực lạc và giải thoát là khác nhau, phước đức có thể chuyển giao, “di chúc kế thừa” từ người này sang người khác, chế tác hàng loạt các thuật ngữ lai tạp… Chẳng lẽ tam tạng kinh điển nhà Phật chưa đủ thuật ngữ để ban quản trị chùa Tân Diệu sử dụng hay sao mà phải chế tác thêm? Mà chế tác đúng thì không nói, đằng này đã dị (khác người) mà còn ra khỏi quỹ đạo Phật pháp. Đó chẳng phải là sự phóng tưởng theo tâm ý mình, phô trương tự ngã hay sao? E rằng những nỗ lực hoằng dương của họ đang khiến nhiều chúng sanh khác lạc đường làm hại chúng sanh, tựa như người mù dẫn dắt những người mù!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum!

 21. Linh Trần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ bài viết của Mật Tịnh Dung đối luận soạn giả Nguyễn Nhân để chúng sanh lại biết thêm trang mạng tâm linh không theo chánh kiến Phật Pháp. Qua đó mỗi Phật tử tự quán chiếu lại việc hành pháp và tu pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy/cô trụ thế dài lâu!

  Con cầu nguyện trí tuệ tỏa sáng muôn nơi!

  Om Mani Padme Hum!

 22. Mật Chánh Hoa says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân trong bài viết “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Sao lại cuồng ngôn rằng Cực lạc Tây phương vẫn còn nằm trong luân hồi?”

  Cảm ơn đạo huynh Mật Tịnh Dung về bài viết lợi lạc giúp đệ và chúng sanh hữu duyên hiểu những điều cuồng ngôn, loạn ngữ, trái với Chánh pháp của soạn giả Nguyễn Nhân và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu khi nói về Tây phương Cực lạc quốc của Đức Phật A Mi Đà là “nước an vui tột cùng, vẫn còn nằm trong luân hồi”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Tịnh Dung hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 23. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã noi gương  vị Thầy, viết bài tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu. Với những phân tích lập luận chặt chẽ của đạo huynh Mật Tịnh Dung chỉ ra những luận điểm đầy tà kiến mà soạn giả Nguyễn Nhân tự ý lập ngôn, tin vào tâm ý mình giảng những điều trái với tinh thần chánh lý Phật đà, phỉ báng chánh Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cám ơn đạo huynh Mật Tịnh Dung đã viết bài “tác pháp chiếu quang” lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 24. Mô Phật!

  Mật Nhị Khang hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang theo đúng chánh lý với luận điểm của viện chủ và ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu của đạo huynh Mật Tịnh Dung. Bằng sự phóng tưởng tự lập ngôn mà luận giải về việc có hai con đường khác nhau, một đường về Cực Lạc là vãng sanh và một đường về Phật giới là giải thoát. Rõ ràng đây là một “ý tưởng” táo bạo, trái trệch hoàn toàn với chánh lý Phật đà, dẫu vô tình hay cố ý cũng đang tiếp lực phỉ báng chư Phật, đức A Mi Đà bởi nguyện lực phát nguyện của Ngài với mọi chúng sanh cơ hội giải thoát về Cực lạc quốc. Ấy vậy mà viện chủ và ban quản trì chùa Thiền tông Tân Diệu lại phóng tưởng nơi ấy là hai. Có thể thấy đây là hậu quả của thói tự suy theo tâm ý mình, nói viết theo dòng cảm thức động tâm bất chính mà không chịu xét suy theo luận chứng, chánh lý Phật đà, hay khác đi đó chính là phóng tâm ngã mạn tự ý lập ngôn, cuồng phong loạn ngữ giống những kẻ bị lên đồng, quỷ nhập. Cầu nguyện cho họ sớm hồi quang phản tỉnh mà quán xét lại bản thân, tránh việc tiếp tục gieo nhân bất thiện do nghiệp lực vô minh của mình.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sánh muôn nơi.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 25. Mật Giu Se says:

  Mô Phật !

  Đệ hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Tịnh dung .

  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn !

  Om mani padme hum !

 26. Nguyễn Hà Liên says:

  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ và tán thán công đức của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã tác pháp chiếu quang cho ông Nguyễn Nhân và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu. Đệ có xem video và những nội dung Ban quản trị chùa này giải đáp thắc mắc của bạn đọc mà đệ không khỏi choáng váng trước những luận điểm về Phật Pháp có một không hai, trái chánh kiến Phật Đà, cuồng ngôn loạn ngữ, thô tháo trong cách diễn đạt. Ông Nguyễn Nhân cho rằng Cực Lạc và Phật giới là 2 cõi giới khác nhau. Trong khi đó Ban quản trị chùa Tân Diệu khẳng định “Tây Phương Cực Lạc là nước của Đức Phật A Di Đà”, Phật giới theo định nghĩa của chùa Thiền tông Tân Diệu là nơi chư Phật và tánh Phật ngụ, vậy theo định nghĩa trên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng chính là Phật giới. Sự mâu thuẫn trong luận điểm của ông Nguyễn Nhân và Ban quản trị chùa ông ta đã khiến cho mọi luận kiến ông ta đưa ra đều mất đi tính thuyết phục, khiến bạn đọc không còn tin tưởng. Đến nội dung thứ 2 về cõi Tây Phương Cực Lạc của chùa Tân Diệu, đệ hoang mang không hiểu “an lạc trong cái thanh tịnh” là gì, vì sự chuyển hóa tâm đi từ an lạc đến an tịnh rồi đến thanh tịnh. Chùa Tân Diệu tiếp tục luận giải nước Cực Lạc là nước an vui tột cùng, vẫn còn nằm trong luân hồi, người tu đạo Phật mà mong muốn về Cực lạc tức là còn ham vui tột độ, chưa thể đạt giải thoát là cảnh giới Niết Bàn tịch tĩnh thì thật sự là một sự đại phỉ báng đức Phật A Di Đà, phỉ báng những người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Đệ thật không tưởng tượng được sự cuồng ngôn vọng ngữ của ông Nguyễn Nhân và Ban quản trị chùa. Phải chăng ông Nguyễn Nhân đang ngấm ngầm muốn hạ thấp tông phái khác, nhằm mục đích nâng cao tông phái chùa mình đây. Rồi tiếp tục là những luận điểm thật “sáng tạo” đến mức “táo bạo” của chùa Tân Diệu “nghiệp phước Dương là phải Vãng Sanh chứ không Giải Thoát được”,  “Khi mình có công đức về Phật giới, thì nghiệp vãng sanh đến nước Cực lạc, bỏ lại, nhờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chuyển giao lại cho người nào thích vãng sanh đến nước Cực Lạc hưởng sung sướng”. Như đạo huynh Mật Tịnh Dung đã phân tích ông ta đã sai lầm trầm trọng, trái với chánh lý Phật Đà, thêm vào đó là cách dùng ngôn từ thô tháo không thể chấp nhận được. Như cách diễn đạt của ông Nguyễn Nhân và chùa ông ta, có thể “nhờ vả” Bồ Tát Quán Thế Âm “chuyển giao lại phước đức” cho người thích vãng sanh đến nước Cực Lạc, vừa trái luật tắc nhân quả, vừa đại bất kính, hạ thấp sự tôn quý của 1 vị Bồ Tát. Đọc đến đoạn ông ta bình xét về Ngài Mục Kiền Liên, đệ thật sự ngám ngẩm với cách viết quá thô tháo về một bậc Thánh Tăng đạo Phật của chùa ông ta.

  Đệ cầu nguyện ông ta sẽ đọc được các bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy và các đạo huynh để sớm hồi quang phản tỉnh, không gây tạo thêm nghiệp vọng ngữ mà chịu đọa lạc, dù trước đó có tạo nhiều hành vi phước đức, công đức đi chăng nữa. Như lời khẳng định của Bồ Tát Long Thọ gửi vua Gautamiputra “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và Giải Thoát. Vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có hậu quả kinh khủng”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Tịnh Dung luôn tinh tấn thực hành Yoga Thanh Trí, hanh thông trong thế sự và thong dong trên đạo lộ Giải Thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Đệ hoan hỉ được đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Tịnh Dung noi gương vị Thầy tới soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu về đoạn clip với tiêu đề “Con đường vãng sanh và Phật giới là một hay hai?”
  Đệ không khỏi sửng sốt trước tiêu đề của đoạn clip. Đệ hiểu rằng, mỗi người con Phật cầu giải thoát đều nằm lòng mục tiêu vãng sanh nơi Tây phương Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà. Các Chư Phật nhiều phương tán thán nơi ấy, Đức Phật cùng bao bậc thánh đức dốc lòng khuyến tấn chúng sanh hướng về nơi ấy để chấm dứt hẳn luân hồi vậy mà cớ sao Viện chủ soạn giả Nguyễn Nhân lại đưa ra tiêu đề “Con đường vãng sanh và Phật giới là một hay hai” cùng những luận điểm vô căn cứ phỉ báng cõi Cực lạc, gây nghi ngờ, nghi hối cản trở con đường giải thoát của chúng sanh. Đức Phật tuyên thuyết “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”, Ngài cũng hết lòng khuyến tấn chúng sanh khi nghe về nơi ấy liền sinh lòng tin mà phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc như trong kinh A Di Đà, đã quá rõ ràng con đường vãng sanh đồng với con đường giải thoát chẳng khác, vậy lẽ nào ông Nguyễn Nhân lại có “phát kiến” khác với những lời dạy của Đức Phật và các bậc thánh đức hay sao. Chốn Cực lạc thuần tịnh bị ông Nguyễn Nhân phỉ báng thành nơi còn hiện hữu dục lạc thường tình, còn trong luân hồi thì quả là cuồng ngôn loạn ngữ. Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Tịnh Dung đã noi gương vị Thầy viết bài tác pháp chiếu quang làm rõ tướng thiện ác từ những phát ngôn của ông Nguyễn Nhân. Cầu nguyện ông Nguyễn Nhân sớm hồi quang phản tỉnh, trở thành người tối thượng thứ hai. Cầu nguyện đạo huynh Mật Tịnh Dung sớm viên thành ước nguyện thầm kín.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.
  Cầu nguyện chúng sanh thắt chặt cội gốc điều lành.
  Om Mani Padme Hum

 28. Lê Ngọc Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Ngọc Pháp hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang của pháp huynh Mật Tịnh Dung.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện pháp huynh Mật Tịnh Dung hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum!

   

 29. Trần Anh Thương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã viết bài phân tích, chỉ ra những luân điểm trái với chánh lý Phật đà của soạn giả Nguyễn Nhân.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 30. Mô phật

  Mật chi hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của Mật Hạnh Dung  dành cho Nguyễn Nhân bằng những luận điểm chính xác đã chỉ ra những đều lập ngôn phỉ báng Đức phật và giáo pháp

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng muôn nơi

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum

 31. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân bằng những luận cứ, luận chứng rõ ràng trong bài viết này. Qua đó, những bạn đọc hữu duyên có cơ hội hiểu được đúng Chánh pháp, không bị rơi vào sự mê mờ, sai lầm mà ông Nguyễn Nhân và ban quản trị của chùa Thiền tông Tân Diệu đưa ra.

  Những nhận định của Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu thực sự hàm hồ, đều mang tính chủ quan mà không hề có bất kỳ dẫn chứng nào. Bên cạnh đó, khẳng định của chùa Thiền tông: “Khi mình có công đức về Phật giới, thì nghiệp phước đức vãng sanh đến nước Cực Lạc, bỏ lại, nhờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chuyển giao lại cho người nào thích vãng sanh đến nước Cực Lạc, hưởng sung sướng” là một lời vọng ngữ không thể chấp nhận được. Bởi lẽ Đức Phật đã từng chỉ dạy trong kinh Tăng Chi Bộ rằng: “Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy”. Như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ hưởng, nhận những kết quả do nhân mà mình tạo ra từ trước. Lời khẳng định trên của chùa Thiền tông lại mang sắc thái của thế gian khi đưa ra những lời lẽ phủ nhận luật Nhân – Quả, cho rằng nghiệp hay phước đức có thể chuyển cho người khác như kiểu chuyển tiền ngân hàng. Đây là lời vọng ngữ, đi ngược lại Chánh kiến Phật đà.

  Cầu nguyện rằng những bạn đọc hữu duyên sẽ không bị mê mờ mà rơi vào lối tư duy tà kiến của những kẻ “chỉ thích nói theo tâm ý của mình”, coi thường luật tắc Nhân – Quả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Tịnh Dung hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Thái Xuyên says:
  Mô Phật

  Pháp đệ  hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Tịnh Dung dành cho soạn giả Nguyễn Nhân và Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Đệ đã nghe đoạn video này và không khỏi sửng sốt trước những câu trả lời cho người dân của ban quản trị chùa này, thật cuồng ngôn. Qua những phân tích, lập luận của huynh trong bài viết càng làm rõ hơn sự sai phạm, tự tin vào tâm ý mình của ông Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu.  Cầu nguyện cho họ đọc được bài viết này và quán xét lại bản thân, tỉnh thức kịp thời để tránh gieo nhân xấu.

  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Tịnh Dung đã viết bài viết ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện huynh viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 33. Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này.

  Mật Giác Đăng hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang noi gương Thầy của đạo huynh Mật Tịnh Dung đối với luận điểm sai lệch, trái Chánh lý Phật đà của ông Nguyễn Nhân và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, cụ thể ở đây là sự cuồng ngôn cho rằng Cực Lạc Tây phương vẫn còn nằm trong luân hồi.

  Quả thật là đệ choáng váng khi đọc tiêu đề, “Con đường vãng sanh và Phật giới là một hay hai?”, lại còn từ “Chùa Thiền tông Tân Diệu_ Chuyên dạy giải thoát”! Đệ bỗng nghĩ đến một tình huống, giả dụ như có ai đó chưa biết gì về ngôi chùa này, khi vô tình bắt gặp đoạn clip với tiêu đề gây sốc này, có lẽ sẽ nghĩ đây là một “phương tiện” của Ban quản trị chùa, kiểu như đăng nguyên xi câu hỏi ngớ ngẩn đó lên, rồi sẽ hồi đáp, minh định rõ ràng giúp người hỏi cũng như người xem được hiểu đúng, để phổ truyền Chánh kiến chẳng hạn,… Nhưng lại không phải như vậy, sự thực là tiêu đề hồ đồ như thế nào thì nội dung cũng sai lầm, lệch lạc y như vậy! Tự định nghĩa “Phật giới là nơi chư Phật và tánh Phật cư ngụ”, và khẳng định “Tây phương Cực Lạc là nước của Đức Phật A Di Đà”, nhưng lại cho rằng Phật giới và Tây phương Cực Lạc là khác nhau, đi đến bằng hai con đường khác nhau(?) Và những ai muốn về cõi giới của Phật A Di Đà là còn ham vui tột độ(?) Rồi còn nghiệp phước đức vãng sanh tới nước Cực Lạc là có thể “bàn giao, chuyển nhượng” cho người khác(?) Mô Phật, quả là sự cuồng ngôn loạn ngữ không thể chấp nhận được. Chỉ riêng trong luận điểm về sự phân biệt hai cõi Tây phương Cực Lạc và Phật giới này thôi mà ông Nguyễn Nhân qua phóng tưởng tâm ý một cách điên loạn đã phủ nhận luật tắc Nhân quả, hạ thấp thân phận của vị Bồ tát, phỉ báng Đức A Di Đà và cõi Tây phương, thật là vô cùng nguy hại.

  Đệ thật hoan hỷ với công đức của huynh Mật Tịnh Dung đã đăng đàn đối luận nhằm đả phá tà kiến, dựng xây chánh kiến. Đệ cầu nguyện rằng ông Nguyễn Nhân cùng Ban quản trị chùa Tân Diệu sẽ sớm thức tỉnh và hồi tâm chuyển ý để dừng lại việc đe dọa vận mệnh tâm linh của chúng sanh bằng những thứ rác tâm thức như trong bài viết này chỉ ra, và cả những đống rác lớn nhỏ khác mà họ đang phát tán.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Tịnh Dung sớm được thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Phê Rô says:

  Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ thiện hạnh huynh Mật Tịnh Dung đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang đến ông soạn giả Nguyễn Nhân .

  Không biết ông soạn giả Nguyễn Nhân này loạn thần tới mức độ nào khi ông ấy luận giải :”nước Cực lạc là nước an vui tột cùng , vẫn còn nằm trong luân hồi  , người tu đạo Phật mà mong muốn về Cực Lạc tức là còn ham vui tột độ , chưa thể giải thoát là cảnh giới niết bàn tịch tĩnh “.

  Mô Phật !

  Đức Phật A Mi Đà là giáo chủ cõi Tây phương Cực lạc mà ông ấy cũng dám bảo là ham vui tột độ ,là chưa thể giải thoát thì đệ không dám nghĩ điều gì đang chờ ông ấy phía trước nữa . Đệ cầu nguyện cho ông soạn giả Nguyễn Nhân sẻ cảnh tĩnh bản thân khi đọc được bài viết này để tránh bị rơi vào ba đường ác .

  Cảm ơn huynh Mật Tịnh Dung đã viết bài .

  Cầu nguyện huynh luôn được hanh thông đường đạo , thành tựu đường đời , viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 35. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh  của đạo huynh Mật Tịnh Dung  đã noi gương vị Thầy  tác pháp chiếu quang  soạn giã  Nguyễn Nhân

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe  và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Tịnh Dung  tinh tấn thực hành pháp  hanh thông thế sự  viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 36. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung, đã noi gương vị Thầy trên tinh thần tác pháp chiếu quang, đả phá tà kiến nhằm minh định lại chánh kiến của nhà Phật, để cho chúng sanh không rơi vào con đường tà đạo mà ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh.

  Trong khi ông Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu là những Phật tử quy y đầu Phật lại thiếu hiểu biết về chánh kiến Phật đà, tự ý lập ngôn phỉ báng Phật A Mi Đà rằng  cõi Tây phương của Ngài vẫn còn nằm trong luân hồi. Thật là một điều phi lý khi Đức A Mi Đà là một vị Phật, là bậc giác ngộ, là bậc tỉnh thức lẽ nào cõi giới của Ngài lại nằm trong luân hồi, là một bậc từ bi lẽ nào những lời dạy của Ngài lại đưa chúng sanh vào luân hồi.

  Trong khi đó Đức A Mi Đà hành theo con đường giải thoát của Đức Phật Thích Ca, hành theo những lời dạy của Đức Phật Thích Ca mà đạt được giải thoát, giác ngộ thành Phật, mà những lời dạy của Đức Phật A Mi Đà cũng nằm trong thánh giáo lượng, nằm trong chánh pháp của Đức Phật Thích Ca thì luận cứ nào xác quyết cõi Tây phương của Ngài còn trong luân hồi. Nếu nói như vậy chẳng khác nào ông Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Tân Diệu gián tiếp phê bình giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, phỉ báng giáo lý của Ngài.

  Lại nữa, ông tự còn ý lập ngôn cho rằng vãng sanh và giải thoát là hai con đường khác nhau, tu phước thì được vãng sanh, tu đức thì được giải thoát mà không đưa ra một luận cứ nào, kinh điển nào hay lời xác quyết nào của các Bậc Thánh đức để chứng minh luận điểm của ông đưa ra là đúng. Trong khi đó người tu Phật không còn trôi lăn trong 6 cõi luân hồi sau khi mệnh chung, tức được gọi là giải thoát, người tu Phật sau khi mệnh chung được vãng sanh về Tây phương cực lạc thì cũng đồng nghĩa là được giải thoát. Như vậy vãng sanh về Tây phương c lạc hay được giải thoát cũng chỉ là một, không phải là hai con đường như những lời ngộ nhận từ ông Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status