Jul 24, 2018

Posted by in Giảng Pháp | Comments Off on Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành dạy thiền cho hai học trò Ấn Độ: Tantra Vikracitta và Tantra Hatari (ITA’s Director, Master Thinley Nguyen Thanh, gives lesson on meditation to two Indian learners: Tantra Vikracitta and Tantra Hatari)

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành dạy thiền cho hai học trò Ấn Độ: Tantra Vikracitta và Tantra Hatari (ITA’s Director, Master Thinley Nguyen Thanh, gives lesson on meditation to two Indian learners: Tantra Vikracitta and Tantra Hatari)

DMCA.com Protection Status