Jun 25, 2019

Posted by in BÀI MỞ | 117 Comments

ĐẤT CẰN NỞ HOA

 

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã cho tôi

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 4)…

Trong 3 bài viết trước với cùng một đề tài “Nhìn Thầy, thấy Phật…”, tôi đã chia sẻ những góc độ khác nhau từ việc thấy-nghe-hiểu về vị Thầy qua lăng kính Thánh ngôn lượng và Thánh giáo lượng nhà Phật gồm Kinh, sách Phật giáo trên nền tảng chánh kiến. Nhắc lại, “thấy Phật” ở đây là thấy những phẩm chất Phật qua hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy, nhà Phật khái quát gọi là Thân-Ngữ-Tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát. Khác với “thấy Phật” theo kiểu gán ghép Thầy mình có 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, có thần thông quảng đại v.v…như Đức Phật thuở còn tại thế (!)

Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Minh Pháp thứ mười tám, xin trích lời Phật dạy (những dòng nghiêng đậm là lời Kinh, dòng nghiêng thường trong ngoặc đơn là liên hệ thực tế của người viết về Thân-Ngữ-Tâm và hoạt động của vị Thầy hoặc của trò đối với Thầy; các phần trích sau cũng vậy):

“…Bồ tát nối thạnh Tam bảo như vậy (hoằng dương chánh pháp, đả tà xây chánh), tất cả việc làm không có lỗi (tâm pháp sinh, không phải tâm tục sinh), bao nhiêu công hạnh đều đem hồi hướng Nhứt thiết trí (mọi việc đều hướng tâm từ đây đến khi giác ngộ tối thượng), do đây nên ba nghiệp không có tỳ vết (không nhiễm tâm tục sinh). Vì ba nghiệp thân, ngữ và ý (tâm) không tỳ vết nên những điều thiện đã làm, những công hạnh đã làm, giáo hóa chúng sanh, tùy nghi thuyết pháp, n hẫn đến một niệm đều không sai lầm, đều tương ưng với phương tiện trí huệ, đều đem hồi hướng nơi nhứt thiết chủng trí không để luống qua.

Bồ tát tu tập thiện pháp như vậy, niệm niệm đầy đủ mười điều trang nghiêm dưới đây:

Một là thân trang nghiêm, vì tùy theo các chúng sanh đáng được điều phục mà thị hiện (qua đạo phục hoặc thường phục). Hai là ngữ trang nghiêm, vì dứt tất cả nghi ngờ khiến họ đều hoan hỷ (giải đáp sở vấn, khúc mắc). Ba là tâm trang nghiêm, vì trong một niệm nhập các tam muội. Bốn là Phật sát trang nghiêm, vì tất cả thanh tịnh lìa những phiền não. Năm là quang minh trang nghiêm, vì phóng vô biên quang chiếu khắp chúng sanh (truyền tải “chánh kiến quang minh tam muội” thông qua trang chanhtuduy.com). Sáu là chúng hội trang nghiêm, vì nhiếp khắp chúng hội đều làm cho hoan hỷ (vân tập Pháp hội). Bảy là thần thông trang nghiêm, vì tùy tâm chúng sanh mà tự tại thị hiện. Tám là chánh giáo trang nghiêm, vì có thể nhiếp tất cả người thông huệ (tác pháp chiếu quang (soi sáng) với nhiều người có học vị và danh phận cao; đệ tử cũng nhiều thành phần có trình độ thế học trên đại học). Chín là niết bàn địa trang nghiêm, vì một chỗ thành đạo cùng khắp mười phương đều không thừa. Mười là xảo thuyết trang nghiêm, vì tùy xứ tùy thời tùy căn khí chúng sanh mà thuyết pháp (“dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ”, không giống nhau về phương pháp).

Bồ tát thành tựu trang nghiêm như vậy, ở trong niệm niệm thân, ngữ và ý không luống qua (Bồ đề tâm định quán qua 16 động tác hằng ngày), đều đem hồi hướng Nhứt thiết trí (cầu nguyện thành tựu hạnh phúc của Phật tánh, v.v…). Nếu có chúng sanh nào thấy Bồ tát này thời cũng không luống qua, vì tất sẽ thành Vô thượng Bồ đề vậy (“Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”-Bồ tát Mã Minh).

Với Bồ tát này, nếu ai được nghe tên, hoặc cúng dường, hoặc ở chung (trực tiếp về thân hoặc gián tiếp về tâm qua việc đọc, comment chanhtuduy.com), hoặc ghi nhớ, hoặc theo xuất gia (xả ly tâm thế sự, quy y và thực hành Phật pháp), hoặc nghe thuyết pháp, hoặc tùy hỉ thiện căn (hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy), hoặc có lòng vọng kính phục (không xao lãng giáo lý nhà Phật khi nhớ đến Thầy), nhẫn đến ca ngợi truyền dương danh tự, thời tất cả sẽ đều được Vô thượng Bồ đề (đích đến trong tương lai).

Ví như vị thuốc thiện kiến, ai thấy thuốc này thời tất cả bịnh độc đều tiêu trừ (xem Thầy là trung tâm của mọi hoạt động thực hành Pháp, thì sẽ đạt thành tựu tiêu trừ các độc tham-sân-si-mạn-nghi…).

Cũng vậy, Bồ tát thành tựu pháp này, nếu chúng sanh nào thấy Bồ tát (sinh tâm hoan hỉ Thầy và những gì thuộc về Thầy) thời các độc phiền não đều được dứt trừ (hiện tại hoặc tương lai) và tăng trưởng thiện pháp”. Hết trích.

Lưu ý ở đoạn kinh trên, có danh từ “Bồ tát” hoặc những đoạn sau là “Đại Bồ tát”, hoặc “Bồ tát Ma ha tát” là không phải đề cập về việc “chứng quả” từ sơ địa đến thập địa, mà đề cập việc người đó đang đi trên đạo lộ Bồ tát, đang thực hành Bồ tát đạo, đang nhập Bồ tát hạnh một cách chân chánh thông qua hành vi thân-ngữ-tâm thanh tịnh, không hư dối. Vậy Thân-Ngữ-Tâm thanh tịnh của vị Thầy mà tôi được hiểu, được biết gồm:

Đạo sư Thinley Nguyên Thành

+ Thân: Thầy làm gương và luôn nhắc nhở đệ tử không liếc nhìn, không ngoái cổ mà phải xoay cả người để trực diện trao đổi, tránh gieo nhân sanh vào chư thiên, nơi có một cõi trời chỉ liếc nhìn là thành duyên nam nữ, sẽ tiếp tục luân hồi. Không dùng miệng cắn mở bao bì bánh kẹo, là tránh hành vi gieo nhân súc sanh. Không đứng ngồi vẹo vọ, rung lắc thiếu đoan nghiêm, là tránh hành vi gieo nhân ngạ quỷ. Không buông lung phóng dật, là tránh những hành vi gieo nhân cõi thấp nói chung v.v…

+Ngữ: Thầy làm gương và cũng dạy trò không nói lời vô ích, không hí luận thế gian; tán thán chánh kiến giải thoát nhà Phật, phản đối tà kiến lục đạo luân hồi.

+Tâm: Thầy luôn vì pháp, không vì tám ngọn gió “bát phong” được-mất, khen-chê, vinh-nhục, sướng-khổ. Tâm bình đẳng với đệ tử: Không vì đệ tử cúng dường nhiều hoặc có công lao mà phân biệt ưu ái, chỉ “ưu ái” khi đệ tử thực hiện lời Thầy dạy đúng chánh pháp. Cụ thể khi đệ tử mắc lỗi dù là ai đều dùng nộ pháp quở trách nặng nề không phân biệt.

Như vậy, Thầy có nhiều phẩm tánh của một vị Bồ tát với ba nghiệp thân-ngữ-tâm thanh tịnh như Kinh Hoa nghiêm đã dạy. Đó cũng chính là phẩm tánh Phật khi tất cả công hạnh của vị Thầy (Bồ tát) đều đem “hồi hướng nơi nhứt thiết chủng trí không để luống qua”.

Cũng Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Ly Thế Gian, Phật dạy:

“*Chư Phật tử ! Ðại Bồ Tát có mười điều bị ma nhiếp trì :

Tâm lười biếng, bị ma nhiếp trì(Thầy luôn tinh tấn và dạy đệ tử tinh tấn với nhiều tu pháp không gián đoạn như: Bồ đề tâm định quán, Cúng dường bất khả gián đoạn…).

Chí nguyện hèn kém, bị ma nhiếp trì (Thầy phát tâm dõng mãnh về động cơ tu tập là “Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi”, và dạy đệ tử cùng noi theo).

Nơi công hạnh chút ít cho là đủ, bị ma nhiếp trì (Thầy chưa từng ngừng nghỉ với thành tựu đã có).

Lãnh thọ một hạnh, từ chối những hạnh khác, bị ma nhiếp trì(Thầy hoạt động nhiều pháp sự khác nhau).

Chẳng phát đại nguyện, bị ma nhiếp trì (Thầy đã có ít nhất 3 đại nguyện dõng mãnh về: Phổ hóa chánh pháp trên chanhtuduy; Minh định ngụy kinh Vu lan bồn; Xác quyết chân kinh A Di Đà).

Thích ở tịch diệt dứt trừ phiền não, bị ma nhiếp trì (Thầy không xuất gia ở chùa cho “thảnh thơi” một cõi, mà Thầy là tấm gương cư sĩ nhập thế để tùy duyên tùy người mà hóa độ chúng sanh).

Dứt hẳn sanh tử, bị ma nhiếp trì(Thầy nguyện và đệ tử hằng ngày cùng nguyện Thầy “trụ thế dài lâu” để hóa độ chúng sanh) .

Bỏ hạnh Bồ Tát, bị ma nhiếp trì(Thầy luôn đi trên con đường Bồ tát đạo, thực hành Bồ tát hạnh).

Chẳng giáo hoá chúng sanh, bị ma nhiếp trì (Thầy giáo hóa chúng sanh nhiều phương diện, nhưng tiêu biểu rộng rãi qua chanhtuduy.com).

Nghi báng chánh pháp, bị ma nhiếp trì (Thầy xác quyết lời dạy của Phật là có địa ngục và có cõi Phật A Mi Đà, khẳng định chánh pháp).

Nếu chư Bồ Tát rời bỏ được mười điều bị ma nhiếp trì này thời được mười điều được chư Phật nhiếp trì.

 

Ðây là mười điều được Phật nhiếp trì:

Ban sơ có thể phát tâm Bồ đề, được Phật nhiếp trì (Thầy luôn nhắc đệ tử lời Phật dạy “Mọi hoạt động pháp nếu không vì Bồ đề tâm đều là tà pháp”, lấy đấy làm động cơ cho mọi hoạt động dù là đệ tử sơ cơ).

Trong nhiều đời gìn giữ tâm Bồ đề không để quên mất, được Phật nhiếp trì.

Rõ biết ma sự đều có thể xa lìa, được Phật nhiếp trì.

Nghe các môn Ba la mật, tu hành đúng pháp, được Phật nhiếp trì.

Biết khổ sanh tử mà chẳng nhàm ghét, được Phật nhiếp trì.

Quán pháp thậm thâm được vô lượng quả, được Phật nhiếp trì.

Vì chúng sanh diễn thuyết pháp Nhị thừa mà chẳng chứng lấy quả giải thoát của Nhị thừa, được Phật nhiếp trì.

Thích quán pháp vô vi mà chẳng trụ trong đó, đối với hữu vi vô vi không tưởng là hai, được Phật nhiếp trì.

Ðến chỗ vô sanh mà hiện thọ sanh, được Phật nhiếp trì.

Dầu chứng được nhứt thiết trí mà khởi hạnh Bồ Tát chẳng dứt giống Bồ đề, được Phật nhiếp trì.

Nếu chư Bồ Tát an trụ trong mười điều này thì được sức nhiếp trì vô thượng của chư Phật. Hết trích

Ở trên, nếu “Đại Bồ tát” không phát đại nguyện sẽ bị ma nhiếp trì, là không phải “Đại Bồ tát”. Vậy nếu người phát đại nguyện thì đó chính là người có phẩm tánh đại Bồ tát. Ở đây đơn cử một đại nguyện gần đây nhất của Thầy:

Trong bài viết của Mật Huệ Pháp “THƯỢNG TỌA THÍCH NHẬT TỪ KHẲNG ĐỊNH KHÔNG CÓ PHẬT A MI ĐÀ, TÔI PHẢN BIỆN VÀ XIN NÓI ĐÔI ĐIỀU VỚI KẺ “BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE!”, Thầy đã comment phát đại nguyện:

“Kính lễ mười phương Chư Phật

Kính lễ Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

Kính lễ đại sỹ Liên Hoa Sanh

Kính lễ Hộ pháp Kim cang

Đệ tử là Thinley- Nguyên Thành, giáo thọ Tuệ tri thức Tịnh trú Mật gia Song Nguyễn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng; hôm nay ngày 07/09/2017 quỳ trước tôn tượng và linh ảnh của các Ngài mà phát nguyện như sau:

1/ Đức Phật A mi đà tạo lập Cực lạc quốc Tây Phương là sự thật không thể phủ nhận. Nếu điều này sai, không có thật thì con xin chịu đọa vào địa ngục vô gián hằng trăm triệu kiếp, mãi mãi không thoát ra được.

2/ Tất cả những tu pháp nào liên quan đến phát nguyện của Đức Phật A mi đà và Quán Âm Bồ tát là diệu dụng vô song, bất khả tư nghì. Nếu không phải như vậy con xin chịu đọa vào địa ngục vô gián hằng trăm triệu kiếp, mãi mãi không thoát ra được.

3/ Những ai tịnh tín vào những tu pháp nêu trên, nguyện cho họ luôn tinh tấn và sau khi mạng chung sẽ thác sanh vào cõi Phật A mi đà. Ngược lại những ai phỉ báng, xuyên tạc sẽ chịu hậu quả khôn lường bởi luật tắc Nhân Quả không hề sai biệt và phân biệt một ai, dù đó là thượng tọa hay hòa thượng.

4/ Nếu ai là kẻ gây nghiệp khẩu nêu trên, con tự hỏi sao họ không dám phát nguyện để bảo chứng những gì họ viết hay nói hoặc thuyết giảng? Vậy tinh thần vô úy của họ để đâu? Nguyện cho họ thức tnh với trạng thái giác ngộ.

Đệ tử tàm quý

Thinley- Nguyên Thành”Hết trích

Có thể có người sẽ nghĩ, nếu phát đại nguyện để có phẩm tính đại Bồ tát, vậy cứ phát bừa là được chứ gì? Không phải vậy! Phát đại nguyện phải trên cơ sở chánh pháp; ngược lại, phát bừa là tà pháp. Vậy đâu là cơ sở chánh pháp giúp ta y cứ khi chưa đắc thánh quả? Đây, Kinh A Di Đà (Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch), Phật dạy sáu phương chư Phật (Đông, Tây, Nam, Bắc, Dưới, Trên) đồng hộ niệm Kinh A Di Đà bằng “tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên” (tượng trưng lời nói chắc thật của chư Phật khẳng định Chánh Pháp!). Xin trích:

 Sáu phương Phật đồng khuyên tin

(lược qua các thế giới phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc)

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm-Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Đức Phật A Mi Đà và cõi Tây Phương Cực lạc

Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là Kinh: Nhứt-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.

Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.

Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời nầy: “Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này. Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó! Hết trích.

Thanh Tri Master – Thinley Nguyen Thanh

Như vậy, kinh A Di Đà “khó tin”, “đó là rất khó” nên có những vị tăng xuất gia cũng không tin và giảng điều không tin ấy cho hội chúng nghe; nhưng Thầy là cư sĩ tại gia đã phát đại nguyện tán thán và thực hành kinh này như lời Phật dạy ở trên “Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta…”. Vậy Thầy ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật, của kinh A Di Đà, của cõi Tây phương cực lạc…, chẳng phải là “đồng với các ngài chẳng khác”, tức đồng với chư Phật sáu phương trong kinh A Di Đà đó sao? Vậy chẳng “Nhìn Thầy, thấy Phật” thì là gì!

Mật Kiên


Cùng chủ đề:

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT… – Mật Kiên

Nhìn Thầy, thấy Phật (Bài 2)

Nhìn Thầy, thấy Phật (Bài 3)

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 4) 

Nhìn Thầy thấy Phật: SỰ DỰ BÁO CHÍNH XÁC THEO LUẬT TẮC NHÂN QUẢ – Mật Kiên

NƯƠNG TỰA CHÂN THẬT

 1. Mật Ba says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên, một lần nữa đạo huynh đã phân tích đề tài “Nhìn Thầy Thấy Phật”. Như đạo huynh Mật Kiên đã minh định nhìn Thầy là nhìn vào những phẩm tính của vị Thầy tương ưng với phẩm tính và những điều đức Phật đã truyền dạy. Chứ không phải nhìn vào hình tướng bên ngoài hay theo kiểu tán thán nịnh hót công công.

  Qua sự phân tích của đạo huynh dựa vào kinh điển để thấy được những phẩm tính và công cuộc hành đạo của vị Thầy tương ưng với những gì Đức Phật đã truyền dạy. Bồ đề tâm rộng lớn với tất cả chúng sanh không phân biệt, dù những lúc Thầy giáo hóa hiền minh hay phẩn nộ pháp điều với mục đích giáo hóa học trò đúng với quỹ đạo chánh pháp. Thầy đã phát ba đại nguyện lớn như sấm động giữa trời quang, để phổ hóa chánh pháp trên chanhtuduy.com, minh định chánh ngụy kinh Vu Lan Bồn, xác quyết chân kinh A Mi Đà. Phát nguyện của vị Thầy là minh chứng của sự thấy và biết rõ sự thật một cách chắc chắn, chứ không phải kiểu lập luận suông của các Hòa thượng, Thượng tọa, v.v.. chỉ nói và theo tâm ý của mình không dựa trên một cơ sở luận chứng, luận cứ Kinh điển, hay lời Phật day. Và các vị ấy cũng không đủ can đảm, không đủ đạo lực để phát nguyện để bảo chứng cho những gì mình nói. Các vị ấy giảng theo kiểu “bỏ con giữa chợ” không quan tâm đến hậu quả của mình gây ra.

  Khi nhìn so sánh giữa một vị Đạo sư cư sĩ và một Thầy tu tỳ kheo cùng là tu Phật thế nhưng hai hành vi khác nhau sẽ hai điểm đến khác nhau. Điều này đương nhiên với những ai đi cùng thì cũng sẽ đến điểm đến cùng với người dẫn dắt.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 2. Mô Phật

  Pháp đệ vô cùng hoan hỷ tán thán bài viết thứ 4 “Nhìn Thầy thấy Phật” của đạo huynh Mật Kiên. Những trích dẫn kinh điển đắt giá mà huynh nêu ra và phần liên hệ thực tế với Thân-Ngữ – Tâm và hoạt động của vị Thầy cũng như của trò đối với Thầy, góp phần giúp chúng đệ tỏ tường hơn nữa về “phẩm tánh Bồ tát cũng như phẩm tánh Phật” nơi vị Thầy của chúng ta. Vậy sao những người như Thích Nhật Từ, Thích Phước Tiến, Hoàng Liên Tâm, Nhất Tâm lại có dã tâm báng bổ vị Thầy, báng bổ đức Phật và Tịnh Thổ của Ngài như vậy? Đọc lời dạy của Ngài Sakya Trizin, người đứng đầu đời thứ 41 dòng truyền thừa Sakya của Phật giáo Tây Tạng, đệ mới rõ rằng: “Khi nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước mờ đục, ta cũng không thấy rõ mặt trăng. Nhưng đó không phải là lỗi của mặt trăng, mà chính là do nước đục. Nếu nước trong, thì ánh trăng cũng sáng rõ. Nếu mặt nước đục hoàn toàn thì ta còn không nhìn thấy ánh trăng.” Đó chính là do tà kiến tà nghiệp của họ trong khi những gì vị Thầy làm như hoạt động xiển dương chánh pháp, tác pháp chiếu quang vừa qua đều vượt qua những ràng buộc của nghiệp, và trên hết xuất phát từ ngọn lửa Bồ đề tâm vì chúng sanh, mà điều này được minh chứng bởi lời phát nguyện của Thầy mà những kẻ kia chưa và không bao giờ làm được.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã đóng góp những luận chứng, luận cứ sắc bén, góp phần xóa tan những chướng ngại về niềm tin tiềm ẩn bấy lâu trong tâm thức học trò chúng đệ cũng như những bạn đọc còn nhiều nghi ngờ về công hạnh của vị Đạo sư Mật Giáo – Thầy Thinley Nguyên Thành

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên sức khỏe, hanh thông thế sự, tinh tấn vui tu

  Cầu nguyện chúng sanh chúng trò luôn “Nhìn Thầy thấy Phật”

  Om Ah Hum

 3. Mật Quang Pháp says:
  Mô Phật!
  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã có bài chia sẻ Nhìn Thầy thấy Phật(bài4) này.
  Quả thật những phẩm tính Phật được thể hiện bởi hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và các hoạt động tâm linh của vị Thầy về tri kiến giải thoát đã được huynh minh định dựa trên các trích dẫn trong kinh điển một cách cụ thể và tỏ tường.

  Kính bạch Thầy,
  Con Mật Quang Pháp nguyện đi theo oai lực của Thầy trưởng dưỡng lòng sùng mộ, dâng cao ngọn cờ đả tà xây chánh, tinh tấn tu tập để đi đến con đường giải thoát.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.

   

 4. Mô Phật!

  Pháp đệ đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên.

  Loạt bài “Nhìn Thầy thấy Phật” của huynh, bài nào cũng hay, sâu sắc và lợi lạc.

  Đúng như huynh đã viết, Thầy luôn làm gương và dạy học trò thường xuyên tỉnh thức trong các hành vi thân-ngữ-tâm, không để đi lệch quỹ đạo Chánh pháp. Thầy luôn chỉn chu, chỉ dạy học trò từ những việc tưởng chừng như rất nhỏ bé, nhưng nếu không kịp thời chỉnh sửa thì dần dần sẽ trở thành “lỗ nhỏ đắm thuyền”.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh “nhìn Thầy thấy Phật” của huynh, nhờ đó chúng đệ được trưởng dưỡng thêm lòng sùng kính Đạo sư thuần thành!

  Cầu nguyện huynh sớm thành tựu mọi ước nguyện chính đáng của mình, dẫu là thầm kín.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 5. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì việc hoàng dương chánh pháp.

  Con  cầu nguyện tất cả  chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  OM MA NI PADME HUM.

 6. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Nhìn Thầy, thấy Phật” thứ 4 của đạo huynh Mật Kiên. Bài viết cho con nhận thức sâu sắc những phẩm tính vị Phật nơi vị Thầy và tất cả những hành vi thân – ngữ – tâm của vị Thầy, những công hạnh của vị Đạo sư Mật giáo đã thể hiện rõ “phẩm tính Bồ tát cũng như phẩm tính vị Phật”.

  Con xin tán thán những luận chứng, luận cứ xác đáng, sâu sắc từ kinh điển được đạo huynh đưa ra, qua đó đã giúp con trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ Đạo sư thuần tịnh theo đúng quỹ đạo chánh pháp bởi “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.

  Con dâng lên niềm xúc động khi đọc đại nguyện của vị Thầy khi xác quyết và bảo vệ chân kinh A Mi Đà, về Đức Phật A Mi Đà và cõi Tây phương Cực lạc. Lời phát nguyện này dựa trên cơ sở của chánh pháp, qua sự thấy biết rõ. Những điều này khác xa với những rao giảng tà kiến của nhiều Thượng tọa, Đại đức khi dựa trên tâm ý mình để mà phủ nhận, phỉ báng kinh Phật chân chính.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sinh uống được tinh túy Cam Lồ.

  OM MANI PADME HUM

 7. Mô Phật!

   

   

  Pháp đệ Mật Viễn xin hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên: “ Nhìn Thầy thấy Phật”. Thông qua lăng kính Phật Đà, đạo huynh đã chỉ rõ với những minh chứng cụ thể chứng minh những hành vi thân ngữ tâm của vị Thầy tương ưng với Bồ Tát và Đức Phật vì sự lợi lạc của chúng sanh dù đó là phẫn nộ hay hiền minh.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã giúp chúng đệ hiểu rõ hơn “Thầy chính là đại diện Phật, Pháp, Tăng” để ngày càng trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân thành thuần khiết.

   

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của  Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện Thầy Bổn Tôn gia hộ cho đạo huynh Mật Kiên và gia đình hanh thông trên đường đạo cũng như đường đời và chia sẻ nhiều hơn nữa những cảm niệm quý giá của đạo huynh về Thầy –Tam bảo.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 8. Mật Khuê Minh says:
  Mô Phật
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với loạt bài “Nhìn Thầy thấy Phật” và qua bài viết này phẩm chất Phật qua hành vi thân-ngữ-tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát của vị Thầy đã được huynh chứng minh với đầy đủ luận chứng, luận cứ Phật môn.
  Cốt lõi của đại thừa là Bồ đề tâm và “Mọi thiện hạnh không dựa trên nền tảng Bồ đề tâm đều là tà pháp” nên mọi việc làm của vị Thầy đều nhằm mục đích truyền dạy chánh pháp, giúp huynh đệ chúng ta chuyển hoá tâm để tu tập giải thoát lợi mình lợi người. Khi ấy cho dù nhận được lời dạy của Ngài dù là hiền minh hay phẫn nộ, đệ hiểu rằng điều đó xuất phát từ tâm pháp sinh vì lợi ích (thân căn huệ mạng) của đệ tử. Thế nhưng thời nay đa phần chúng sanh chấp vào hình tướng bên ngoài như chiếc áo cà sa, giọng nói êm dịu, học vị, chức sắc,… từ đó mà dễ dàng bị lừa bởi ác tri thức, tà sư mà mang hoạ không chỉ một kiếp mà nhiều kiếp sau.
  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh được nương tựa nơi bóng lành Tam Bảo
  Cầu nguyện cho huynh Mật Kiên và Mật Hiền sức khoẻ, đời đạo song hành, thành tựu những ước nguyện chính đáng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum
 9. Mật Chi says:
  Mô Phật
  Mật Chi hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã đưa ra những trích dẫn từ kinh điển cho đệ thấy được những phẩm chất của chư Phật, bồ tát có trong ba nghiệp thân ,ngữ,tâm cùng với những hoạt động hoàng dương chánh pháp có ở nơi vị Thầy nhằm làm lợi lạc cho chúng sanh
  Bài viết với nhiều trích dẫn cùng luận chứng từ kinh điển của Đức Phật chứ người viết không tự ý lập ngôn để rơi vào chủ nghĩa bổn sư

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh của phật tánh
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 10. Mật Tuyết Hoa says:
  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh viết bài của đạo huynh Mật Kiên.

  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư của huynh Mật Kiên. Qua những luận chứng luận cứ rõ ràng và cụ thể  theo thánh giáo lượng đã cho chúng đệ và mọi người thấy được tất cả các hành vi Thân Ngữ Tâm của vị Thầy đều là vì sự lợi lạc của chúng sanh, tương ứng với Bồ tát và Đức Phật. Vị Thầy luôn thân giáo và chỉ dạy học trò từ những điều nhỏ nhất. Vị Thầy luôn dùng tâm pháp sinh dù đó là lúc phẫn nộ hay hiền minh.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh đã viết bài viết lợi lạc giúp cho chúng đệ hiểu rõ hơn vì sao vị Thầy chính là đại diện cho Tam Bảo, nên nhìn Thầy sẽ “thấy Phật”. Và điều này giúp phá tan mọi nghi ngờ còn sót lại của chúng đệ để từ đây chúng đệ chỉ còn sự trưỡng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì  sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Kiên và gia đình luôn đời đạo hanh thông, mọi ước nguyện đúng chánh pháp sớm được viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mô Phật,

  Pháp đệ thật hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Bài viết của đạo huynh luôn có sự đối chiếu song song giữa những phẩm tính thực tế có minh chứng cụ thể của vị Thầy và những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển. Bởi vậy, sau khi đọc xong, người đọc chỉ có thể “phục sát đất” mà thôi. Cảm ơn những bài phân tích của đạo huynh mà khoảng cách “nhìn Thầy thấy Phật” của chúng đệ được gần hơn. Đệ thực sự tâm đắc và thấm thía đoạn trích kinh A Di Đà ở cuối bài khi Đức Phật thuyết rằng :”..Xá Lợi Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô thượng Chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!”. Ngẫm lại, đệ thấy rằng quả thực hiếm như sao buổi sớm những đại đức, thượng toạ hết lòng vì sự nghiệp bồ đề, hết lòng làm “việc khó” và thuyết “kinh pháp khó tin” này. Càng hiếm hơn những người dám vì lợi lạc của tất cả chúng sanh mà hết lòng hoằng dương chánh pháp. Đệ thiết nghĩ rằng trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy gặp không ít những chướng ngại của ma quân thể hiện dưới nhiều hình thái khác nhau, như tà sư, tà quyền, tà lực. Nếu không “vì tất cả thế gian” như lời Đức Phật dạy thì Thầy có nhất thiết duy trì không ngừng nghỉ các hoạt động đả tà xây chánh rộng khắp, mạnh mẽ hay không? Ngược lại, các đại đức, thượng toạ, không ít người từng thuyết giảng về sự mù mờ của cõi giới Đức Phật A Mi Đà, thậm chí có người còn phủ nhận sạch trơn sự tồn tại và tính chân thực của kinh A Di Đà. Chiếu theo lời dạy của Đức Phật, họ chẳng phải là hiện thân làm nên “đời ác ngũ trược” và những kẻ phá hoại các bậc Vô thượng chánh giác thì là gì?

  Cảm ơn đạo huynh vì bài viết hay và ý nghĩa.

  Cầu nguyện đạo huynh và gia đình luôn tinh tấn và thành tựu đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi. Con hoan hỷ và tán thán thiện của đạo huynh Mật Kiên qua bài ” Người đã cho tôi nhìn Thầy, thấy Phật( bài 4)”. cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã giúp cho chúng đệ khắc sâu thêm phẩm chất cao quý của Phật được thể hiện qua hành vi Thân – ngữ- tâm ( với thanh tịnh và tri kiến giải thoát) không phải nhìn vào hình dáng bên ngoài như thế này như thế kia, được các kinh điển và Mật điển đều khẳng định, vì Thầy là nền tảng giác ngộ để cho chúng sanh an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con nơi nương tựa vững chắc là Tam Bảo ( Thầy, Phật, Pháp, Tăng).

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

   

 13. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Đệ hoan hỉ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên.

  Lại một lần nữa đệ thấy được những phẩm chất cao quý của Bồ tát,Đức Phật được thể hiện qua hành vi thân tâm ngữ của vị Thầy.  Tất cả những điều Thầy làm đều xuất phát từ lòng Bồ đề tâm, vì lợi lạc chúng sanh,  muốn chúng sanh thoát khỏi sự vô minh chìm đắm trong tà kiến và không muốn chúng sanh lầm lạc bởi những kẻ đội lốt tu hành.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 14. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con hoan hủy  với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã phân tích đề tài  nhìn Thầy  thấy Phật

  Đệ cảm ơn đạo huynh  đã viết bài viết lợi lạc giúp đệ hiểu rỏ hơn

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả  chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 15. Mật Kính says:

  Mô Phật!

  Đệ hoan hỉ khi đọc bài chia sẻ “ Nhìn Thầy thấy Phật “của đạo huynh Mật Kiên. Nhờ những phân tích , luận giải của huynh mà đệ càng theo hiểu rõ thêm những phẩm chất của vị Phật qua vị Thầy cũng như tấm lòng từ bi, luôn dạy  học trò từ những việc nhỏ bé nhưng nếu không để ý, kịp thời chỉnh sửa sẽ trở thành nhân xấu thậm chí gieo nhân súc sanh, ngạ quỷ . . Và những luận chứng của huynh trong kinh A Di Đà khi vị Thầy là cư sĩ nhưng lại phát đại nguyện tán thán và thực hành kinh như lời Phật dạy và đồng với các Ngài chắng khác ,  thì chẳng khác nào phẩm chất của vị Phật nên “Nhìn  Thầy thấy Phật ”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cảm ơn huynh đã giúp cho chúng đề hiểu rõ hơn “ Thầy chính là đại diện cho Phật, Pháp, Tăng. Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên thanh thông thuận lợi trên đường đạo và đường đời.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  OM AH HÙM

 16. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên, với sự phân tích dựa vào kinh điển, lời dạy của Phật đã chia sẻ cho chúng đệ thấy được những đặc tính của Phật  qua hành vi thân, ngữ, tâm trên con đường hoằng dương chánh pháp, giáo hoá chúng sanh, làm gương và nghiêm giáo cho chúng đệ tử, học trò của vị Thầy Mật giáo, giáo thọ tuệ tri  thức, Đạo Sư Thinley Nguyên Thành.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Thuận Như says:
  Kinh Bạch Thầy

  con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện Cho Sức khoẻ  Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh

  Om mani Padme Hum

 18. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với những luận giải nhìn Thầy Thấy Phật.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho gia đình huynh Mật Kiên có nhiều sức khỏe, hanh thông thế sự, mọi ước nguyện được viên thành.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 19. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên lúc đầu Mật thúy cứ thắt mắt   sao huynh viết bài nhìn Thấy thấy phật Mật thúy không hiểu cho đến khi đọc bài ba  và bài này Mật thúy hiểu được rằng vị Thầy của chúng ta là một  vị Phật  ngày luôn từ bị với chúng sanh hữu tình  dúp chúng sanh lìa mê về giác  hoài kia những bọn tà sư dang lộng hành tác bo cõi tây phương cực lạc   và đức phật a ni đà   thì ngược lại vị Thầy của chúng ta ngày phác  nguyện  là có cõi tây phương cực lạc và đức phật a ni đà  vị Thầy  trong thân tâm Mật thúy  là một vị Phật    vì ngày rất từ bị con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 20. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ với bài viết bài viết” người đã cho tôi nhìn Thầy thấy Phật”.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 21. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 22. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài rồi ạ! Con cảm tạ ơn Thầy! Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani padme hum!

 23. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum .
 24. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đăng bài. Cảm ơn Mật Kiên đã chắp bút viết bài chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con tên là Huyền, con ở Hà Nội.

  Con đã đọc bài viết, con cảm ơn Thầy ạ!

 26. Mật Thanh An says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài : “Nhìn Thầy Thấy Phật” của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ!

  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của đaoj huynh Mật Kiên đã có bài viết chia sẻ rất hữu ích qua sự phân tích rõ ràng rành mạch dựa vào kinh điển , luận giải rất dễ hiểu để chúng con thấy rõ những phẩm chất Phật qua hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy.

  Con có cơ hội được đến gặp vị Thầy một lần, hôm đó Thầy đã giáo huấn, chỉ dạy cho chúng con rất nhiều về hành vi “Thân- ngữ-tâm” nhưng có những điều con không nhỡ rõ nhưng qua bài viết của huynh Mật Kiên đã nhắc lại rành mạch lời Thầy  chỉ dạy cho chúng con ngày hôm đó, con xin được lần nữa ghi nhớ sâu sắc :

  “1.Thân: Thầy làm gương và luôn nhắc nhở đệ tử không liếc nhìn, không ngoái cổ mà phải xoay cả người để trực diện trao đổi, tránh gieo nhân sanh vào chư thiên, nơi có một cõi trời chỉ liếc nhìn là thành duyên nam nữ, sẽ tiếp tục luân hồi. Không dùng miệng cắn mở bao bì bánh kẹo, là tránh hành vi gieo nhân súc sanh. Không đứng ngồi vẹo vọ, rung lắc thiếu đoan nghiêm, là tránh hành vi gieo nhân ngạ quỷ. Không buông lung phóng dật, là tránh những hành vi gieo nhân cõi thấp nói chung v.v…

  2.Ngữ: Thầy làm gương và cũng dạy trò không nói lời vô ích, không hí luận thế gian; tán thán chánh kiến giải thoát nhà Phật, phản đối tà kiến lục đạo luân hồi.

  3.Tâm: Thầy luôn vì pháp, không vì tám ngọn gió “bát phong” được-mất, khen-chê, vinh-nhục, sướng-khổ. Tâm bình đẳng với đệ tử: Không vì đệ tử cúng dường nhiều hoặc có công lao mà phân biệt ưu ái, chỉ “ưu ái” khi đệ tử thực hiện lời Thầy dạy đúng chánh pháp. Cụ thể khi đệ tử mắc lỗi dù là ai đều dùng nộ pháp quở trách nặng nề không phân biệt.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả các chúng sinh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 27. Nguyễn Thanh Xuân says:
  kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài chia sẻ “Nhìn Thầy thấy Phật” rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh  của đạo huynh Mật Kiên với những phân tích, luận giải dựa vào kinh điển, lời dạy của Đức Phật, để thấy được những phẩm chất Phật qua hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy tâm linh tôn quý. Nhà Phật khái quát gọi là thân – ngữ – tâm thanh tịnh với trì kiến giải thoát, chứ không phải nhìn vào hình tướng bên ngoài “theo kiểu tán thán, nịnh hót công công”. Đặc biệt vị Thầy, với tấm lòng “Bồ đề tâm rộng lớn với tất cả chúng sanh không phân biệt, dù những lúc giáo hóa hiền minh hay phần nộ pháp đều vì mục đích giáo hóa học trò đúng với quỹ đạo chánh pháp”. Vị Thầy đã phát 3 đại nguyện có sức lan tỏa rộng lớn để phổ hóa chánh pháp trên trang mạng chanhtuduy.com. Trái ngược với kiểu lập luận suông của không ít hòa thương, đại đức, thượng tọa, điển hình như thượng tọa Thích Nhật Từ chỉ nói, viết theo tâm ý mình(tự ý lập ngôn) không dựa trên luận chứng, luận cứ kinh điển hay lời dạy của Đức Phật, từ đó họ không có hay không đủ đạo lực phát nguyện để bảo chứng cho những gì mà mình viết và nói!…

  Con xin khắc ghi lời dạy về hành vi Thân – Ngữ – Tâm thanh tịnh của vị Thầy, gồm:

  (1) Thân: Thầy luôn làm gương và nhắc nhở đệ tử không liếc nhìn, không ngoái cổ mà phải xoay cả người để trực diện trao đổi, tránh gieo nhân sanh vào chư thiên, nơi có người cõi trời chỉ liệc nhìn là thành duyên nam nữ, sẽ tiếp tục luân hồi. Không dùng miệng cắn vỏ bao bì bánh kẹo, là tránh hành vi gieo nhân súc sanh. Không đứng ngồi vẹo vọ, rung lắc thiếu đoan nghiêm, là tránh hành vi gieo nhân ngạ quỷ. Không buông lung phóng dật, là tránh hành vi gieo nhân cõi thấp nói chung .v.v…

  (2) Ngữ: Thầy luôn làm gương và cũng dạy trò không nói lời vô ích, không hí luận thế gian; Tán thán chánh kiểu giải thoát nhà Phật, phản đối tà kiến lục đạo luân hồi.

  (3) Tâm: Thầy luôn vì pháp, không vì 8 ngọn gió “bát phong”, được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ, tâm bình đẳng với đệ tử: Không vì đệ tử cúng dường nhiều hoặc có công lao mà phân biệt ưu ái, chỉ “ưu ái” khi đệ tử thực hiện lời Thầy dạy đúng chánh pháp. Cụ thể khi đệ tử mắc lỗi dù là ai đều dùng nộ pháp quở trách nặng nề không phân biệt.

  Pháp đệ cảm ơn Mật Kiên về bài viết lợi lạc, thiết thực; Giúp cho đệ tử, học trò, bạn đọc hiểu đầy đủ và đúng đắn về công hạnh, tấm lòng từ bi, Bồ đề tâm của vị Đạo sư Mật Giáo – Thầy Thinley Nguyên Thành tôn quý.

  Co xin cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên tinh tấn tu tập, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

   

 28. Ngô Văn Hoàn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài “Nhìn Thầy thấy Phật” của đạo huynh Mật Kiên.

  Cám ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài này. Chúc huynh nhiều sức khỏe và thanh công trong cuộc sống. Có nhiều bài viết hơn nữa.

  Om mani padme hum!

 29. Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên với những trích dẫn đắc dụng cùng với sự phân tích, lập luận chặt chẽ đầy đủ luận chứng, luận cứ giúp cho đệ thấy được phẩm chất Phật qua hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy với thân ngữ tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát.

  Đạo huynh Mật Kiên chỉ rõ thập thiện mà Bồ tat tu tập và niệm niệm đầy đủ mười điều trang nghiêm, đồng thời đạo huynh cũng trích kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian nói rõ nếu Bồ tát rời bỏ được mười điều bị ma nhiếp trì thì sẽ được mười điều chư Phật nhiếp trì cho đệ thấy rõ phẩm chất Phật nơi vị Thầy và đây cũng là lý do tại sao Mật gia Song Nguyễn y báo ngày càng rực rỡ, hương đạo của Mật gia lan tỏa khắp muôn nơi. Những ai có được duyên lành nương tựa nơi vị Thầy, là thành viên của Mật gia Song Nguyễn thì đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, được viên thành những ước nguyện chính đáng, thong dong trên đạo lộ giải thoát. Những ai sinh tâm hoan hỷ với Thầy và những hoạt động pháp sự của Thầy, có lòng sùng kính Đạo sư thì sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện pháp. Bởi vì hành vi thân ngữ tâm của vị Thầy thanh tịnh với tri kiến giải thoát, giúp chúng sanh lìa mê về giác mà Thầy đã phát kiến lục diệu pháp môn để hữu tình được thực hành, diễn tập, được kết nối với trường thanh tịnh của vị Thầy, nên tất cả những bạn đọc, học trò và đệ tử đọc bài, comment trên chanhtuduy.com, tuân lời vị Thầy đều có được cơ hội có được hạnh phúc và an vui đời này, cũng như có được cơ hội chuẩn bị hành trang là hai bồ tư lương công đức và trí tuệ cho đời sau cực lạc. Điều quan trọng là sự sùng kính cũng như sự trân quý giáo pháp của học trò, đệ tử mà họ nhận được kết quả tương ưng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo viên song.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 30. Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên với những trích dẫn đắc dụng cùng với sự phân tích, lập luận chặt chẽ đầy đủ luận chứng, luận cứ giúp cho đệ thấy được phẩm chất Phật qua hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy với thân ngữ tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát.

  Đạo huynh Mật Kiên chỉ rõ thập thiện mà Bồ tat tu tập và niệm niệm đầy đủ mười điều trang nghiêm, đồng thời đạo huynh cũng trích kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian nói rõ nếu Bồ tát rời bỏ được mười điều bị ma nhiếp trì thì sẽ được mười điều chư Phật nhiếp trì cho đệ thấy rõ phẩm chất Phật nơi vị Thầy và đây cũng là lý do tại sao Mật gia Song Nguyễn y báo ngày càng rực rỡ, hương đạo của Mật gia lan tỏa khắp muôn nơi. Những ai có được duyên lành nương tựa nơi vị Thầy, là thành viên của Mật gia Song Nguyễn thì đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, được viên thành những ước nguyện chính đáng, thong dong trên đạo lộ giải thoát. Những ai sinh tâm hoan hỷ với Thầy và những hoạt động pháp sự của Thầy, có lòng sùng kính Đạo sư thì sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện pháp. Bởi vì hành vi thân ngữ tâm của vị Thầy thanh tịnh với tri kiến giải thoát, giúp chúng sanh lìa mê về giác mà Thầy đã phát kiến lục diệu pháp môn để hữu tình được thực hành, diễn tập, được kết nối với trường thanh tịnh của vị Thầy, nên tất cả những bạn đọc, học trò và đệ tử đọc bài, comment trên chanhtuduy.com, tuân lời vị Thầy đều có được cơ hội có được hạnh phúc và an vui đời này, cũng như có được cơ hội chuẩn bị hành trang là hai bồ tư lương công đức và trí tuệ cho đời sau cực lạc. Điều quan trọng là sự sùng kính cũng như sự trân quý giáo pháp của học trò, đệ tử mà họ nhận được kết quả tương ưng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo viên song.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 31. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này của đạo huynh Mật Kiên.
  Mô phật
  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã đưa ra những trích dẫn từ kinh điển với những luận chứng, luận cứ đầy đủ để chứng minh những phẩm chất của Chư Phật, Bồ Tát có trong thân , ngữ, tâm cùng với công hạnh hoàng dương chánh pháp mang lợi lạc chúng sanh luôn có ở nơi vị Thầy tôn quý.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên qua bài viết này giúp cho đệ hiểu rõ hơn về cụm từ “đồng với các ngài chẳng khác” có trong chìa khóa tâm linh thứ ba mà vị Thầy đã chỉ  dạy để được  kết nối với năng lượng thanh tịnh cõi thù thắng của chư Phật ” Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các ngài chẳng khác xin để tâm đến con “.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết lợi lạc này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh luôn được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum.

 32. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Nhìn Thấy thấy Phật” của huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Bài viết đã phân tích rất rõ ràng, rành mạch có chánh kiến luận điểm dựa vào kinh điển để luận giải rất dễ hiểu cho chúng con thấy rõ những phẩm chất Phạt qua hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và hành động của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 33. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 34. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài chia sẻ “Nhìn Thầy thấy Phật” (Bài 4) của đạo huynh Mật Kiên. Con hoan hỉ thiện hạnh của đạo huynh khi đã chia sẻ những trích dẫn đắt giá từ kinh Phật, để chúng con thêm một lần nữa hiểu được “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau” thông qua những phẩm tính Phật nơi vị Thầy được chứng minh từ các đoạn trích dẫn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 35. Mật Định Thuần says:

  Mô Phật!

  Đệ Mật Định Thuần hoan hỷ với bài viết: “TÔI NHÌN THẦY, THẤY PHẬT” của đạo huynh Mật Kiên.

  Kính Bạch Thầy! Chúng con đã cảm nhận được phẩm chất Phật qua hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy với thân ngữ tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát trên viễn trình Bồ tát đạo. Nhưng qua những liên hệ, cùng với sự phân tích, lập luận chặt chẽ đầy đủ luận chứng, luận cứ của đạo huynh Mật Kiên thông qua trích dẫn trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Minh Pháp thứ mười tám; chúng con càng hiểu được sự y báo ngày càng rực rỡ của Mật gia Song Nguyễn, và kết quả tất nhiên sẽ đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội của những hội viên của học viện ITA khi được nương cậy nơi vị Tuệ tri thức – Đạo sư Thanh Trí Thiney Nguyên Thành.

  Đệ cầu nguyện  đạo huynh Mật Kiên sức khỏe, viên thành ước nguyện chính đáng dù là thầm kín nhất.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 36. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “NHÌN THẦY THẤY PHẬT” bài 4 của đạo huynh Mật Kiên. Pháp đệ hoan hỷ với những đoạn trích dẫn kinh điển xác đáng cùng phần chú thích tường minh và đặc biệt là những liên hệ từ mọi hành vi thân, ngữ và tâm của vị Thầy, đồng với các Ngài chẳng khác. Vốn thậm thâm nghĩa kinh nay được “hạ tầng” kèm những bảo chứng từ hành vi thân, ngữ và tâm của Ngài, qua đó thấy được bản thân cùng các huynh đệ kim cang ơn phước sâu dầy khi trong hiện kiếp này được theo học Thầy, được diễn tập, thực hành các tu pháp là hành trang tích lũy dư lượng phước báu, phước đức và công đức trước để tịnh hóa nghiệp quả, sau làm hành trang vượt luân hồi trở về Phật quốc A mi đà. Dưới con mắt trần lao, thế tục trước hành động thân, ngữ và tâm của vị Thầy, nếu không được minh giải thì có thể dẫn tới dấy khởi những niệm tưởng bất tịnh, lấy tâm phàm phu so kè với tâm Phật tánh thanh tịnh, trước họa tới bản thân, sau tác nhân đọa cõi thấp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã bồ đề tâm mà chỉ dạy, uốn nắn chúng con. Cho chúng con nhiều cơ hội được diễn tập, thực hành Pháp Phật nhắm tới hạnh phúc tự tâm, cũng như thong dong trên đạo lộ Giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện của đạo huynh được viên thành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạng phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Mô Phật,

  Đệ hoan hỉ được đọc bài viết “Tôi nhìn Thầy, thấy Phật (bài 4)” của đạo huynh Mật Kiên.
  Qua những luận giải, luận chứng và luận cứ từ kinh điển mà huynh trích dẫn, đệ hiểu thêm về những phẩm chất Phật qua hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy (Thân – Ngữ – Tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát). Với mục đích cốt lõi là vì Bồ đề tâm, vị Thầy luôn hết lòng vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, giáo hoá chúng sanh, không một phút giây ngơi nghỉ với chính mình thân giáo làm gương, dù trên bước đường ấy đầy chông gai với nhiều thế lực tà sư, tà linh, tà quyền liên tục gây trở ngại.

  Kinh A Mi Đà “khó tin”, nói kinh pháp này “là rất khó” nên nhiều tăng sĩ xuất gia không tin, ví dụ như ông Thích Nhật Từ (người đã khẳng định Phật A Mi Đà là không có thật). Nhưng vị Thầy tán thán công đức chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật, của kinh A Mi Đà, của cõi Tây phương cực lạc quốc.  Vị Thầy vì chúng sanh mà phát đại nguyện tán thán và thực hành kinh A Mi Đà theo lời dạy của Đức Phật, như vậy vị Thầy “đồng với các ngài chẳng khác”, tức đồng với chư Phật sáu phương.

  Cảm ơn huynh đã chia sẻ bài viết lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh và gia đình sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 38. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết “ NHÌN THẦY THẤY PHẬT” Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với những luận chứng, luận cứ và luận giải về những phẩm chất Phật qua hành vi ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy với thân ngữ tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Đệ cám ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết nhiều lợi lạc này. Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 39. Mật Tuệ Linh says:

  Mô Phật!

  Đệ đã đọc bài viết của huynh “nhìn Thầy thấy Phật”, đệ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã phân tích và minh họa mối liên hệ chánh kiến nhà Phật với phương pháp tu tập của vị Thầy là sự tương đồng đều hướng đến con đường giải thoát chúng sanh. Đệ hoan hỷ lòng sùng kính đạo sư của huynh dành cho vị Thầy với tấm lòng tôn kính được liên tưởng hình ảnh đẹp nhất thế gian là hình ảnh đức Phật. Cầu nguyện tất cả chúng sanh mọi khổ đau sẽ được lắng dịu. Đệ cầu nguyện huynh Mật Kiên hanh thông thế sự và viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế đai lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 40. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết ” Tôi nhìn Thầy,thấy Phật” bài 4 của đạo huynh Mật Kiên thưa Thầy.
  Mô Phật.
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên về bài viết ” Tôi nhìn Thầy,thấy Phật” . Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã phân tích làm rõ với những trích dẫn đầy đủ luận chứng,luận cứ từ kinh điển cùng với sự liên hệ thực tế về những hoạt động Thân- Ngữ-Tâm nơi vị Thầy đã giúp cho đệ có thêm sự nhận thức sâu sắc về những phẩm tính vị Phật nơi vị Thầy và biết chân quý cơ hội được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này , trưởng dưỡng hơn nữa niềm tin, lòng sùng mộ Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum!

 41. Nguyễn Hà Liên says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ và tán thán bài viết “TÔI NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 4)” của đạo huynh Mật Kiên. Đệ cảm ơn huynh đã trích dẫn những luận chứng từ Kinh điển và diễn giải, liên hệ thực tế về hoạt động của vị Thầy, giúp đệ được hiểu thêm một cách rõ nét hơn những phẩm chất Phật nơi vị Thầy. Từ đó, đệ càng cảm niệm sự may mắn của bản thân khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này, được theo bước chân vị Thầy trên con đường đi tới giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên và gia đình tinh tấn vui tu, hanh thông trong thế sự, thành tựu Pháp sự.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “TÔI NHÌN THẦY, THẤY PHẬT( bài 4 ) rồi ạ.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 43. Lê Đức Tùng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của đạo huynh Mật Kiên chia sẻ. Cầu nguyện cho huynh tinh tấn và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 44. Lê Đức Tùng says:
  Mô Phật.

  Kính bạch Thầy! con đã đọc bài này. Con vô cùng hoan hỷ và tán thán sự chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc phật tánh.

   

   

 45. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Vân Chi says:

  Kính bạch Thầy!!!

  Con xin hoan hỉ và tán thán đạo hữu Mật Kiên đã viết bài “ Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã cho tôi: Tôi nhìn Thầy, thấy Phật” đạo hữu đã bày tỏ lòng ái mộ sùng kính Đạo sư  qua một quá trình tu học ,được cọ sát tiếp cận đã chia sẽ qua nhiều góc độ khác nhau từ việc “ thấy, nghe, hiểu”về một vị Thầy  được thẩm định qua lăng kính Thánh ngôn lượng và Thánh giáo lượng nhà Phật gồm Kinh, sách Phật giáo trên nền tảng chánh kiến.

  Đồng thời qua các hành vi , ngôn ngữ, tâm tính mà trong nhà Phật gọi là “ thân , ngữ , tâm thanh tịnh với trí kiến giải thoát của Thầy đã toát lên hào quang của một vị Phật nên đạo hữu Mật Kiên mới thốt lên tôi nhìn Thầy, thấy Phật .

  Cám ơn đạo hữu Mật Kiên đã cho chúng ta sự tự hào và hảnh diện khi tề tựu cúi đầu đảnh lể dưới chân sen của Thầy!!!      

  Cầu nguyện Thầy , Cô sức khoẻ , trường thọ để mang lại lợi lạc cho chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc trong Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

  Trò Mật Vân Chi

 47. Thanh Xuân says:
  Bài hay quá Thầy ơi. Cám ơn Thầy đã là tấm gương sáng cho các lớp học trò học Đạo.
 48. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ những luận giải cùng với những luận cứ, luận chứng vững chắc và rõ ràng, giúp đệ hiểu thêm được những phẩm tính Phật nơi vị Thầy. Từ những trích dẫn của kinh Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà, huynh đã liên hệ trực tiếp tới những công hạnh, hoạt dụng Bồ đề tâm của vị Thầy, cùng với những lời dạy của vị Thầy tới học trò, đệ tử chúng ta: cần chú tâm, tỉnh thức và thực hiện các hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo Chánh pháp, tránh gieo những thói quen, hành vi xấu là nhân gieo vào các cõi giới của luân hồi. Trong đó, phần trích dẫn Kinh (in đậm) đi cùng với phần liên hệ thực tế (dòng nghiêng thường trong ngoặc đơn) của huynh trong bài giúp cho bản thân đệ dễ dàng thấy rõ được phẩm tính Phật nơi vị Thầy, vì lợi lạc của chúng sanh mà hoạt dụng Bồ đề tâm, ví dụ như: “Năm là quang minh trang nghiêm, vì phóng vô biên quang chiếu khắp chúng sanh (truyền tải “chánh kiến quang minh tam muội” thông qua trang chanhtuduy.com). 

  Qua bài viết này, đệ hiểu rõ hơn được lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”: “19. Với Thầy hãy nói lời chân thật, Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật, Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Và đúng theo như đạo huynh Mật Kiên luận giải với những luận cứ, luận chứng trong bài viết này, ta có thể dễ dàng hiểu ra vì sao “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Đệ cảm ơn đạo huynh đã chia sẻ bài viết này giúp đệ nhận thấy được sự may mắn của mình khi được vị Thầy từ bi chỉ dạy, trao cho cơ hội để được theo học Yoga Thanh Trí, có cơ hội đạt được “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 49. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết thứ 4 trong loạt bài “Nhìn Thầy, thấy Phật” của đạo huynh Mật Kiên. Bài viết với những dẫn chứng từ kinh điển cho đến các hoạt động Pháp Sự của vị Thầy đều tỏ rõ sự thống nhất chặt chẽ cũng như không thể chối cãi về công hạnh một bậc Đạo Sư đang thực hành Bồ Tát Đạo.

  Pháp đệ tán thán những trích dẫn từ kinh Hoa Nghiêm của huynh về thập thiện của bậc Bồ Tát. Tất cả đều phản ánh qua các hoạt động về Thân-Ngữ-Tâm của vị Thầy. Nếu như lời lẽ trong kinh văn sâu xa, uyên áo và cao tột, chúng trò khó thể nào mà thẩm thấu, thì qua tấm gương vị Thầy, chúng trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Những công hạnh của vị Thầy trở thành niềm cảm hứng cho chúng học trò chuyển hóa Thân-Ngữ-Tâm của mình theo quỹ đạo Chánh Pháp.

  Pháp đệ hoan hỷ huynh đã trích dẫn những việc làm khiến cho ma nhiếp trì trong phẩm Ly Thế Gian. Pháp đệ đọc mà không khỏi giật mình bởi có những việc quá vi tế nhưng cũng cản trở việc Giải Thoát. May mắn thay, Thầy thường xuyên căn dặn chúng trò “chớ khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ đắm thuyền”, những phương pháp vị Thầy đưa ra đều giúp chúng học trò xa lìa những lỗi lầm tiềm ẩn, những nguy cơ rơi vào lưới ma đúng như đạo huynh đã phân tích. Chúng học trò quá đỗi may mắn khi học từ vị Thầy với đầy đủ phương tiện thiện xảo, dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ.

  Hoan hỷ đạo huynh đã trích dẫn những chúng sanh được nghe tên, cúng dường, ở chung, ghi nhớ, theo xuất gia, nghe thuyết pháp, tùy hỷ thiện căn, kính phục, ca ngợi,…vị Bồ Tát ấy đều sẽ đưa đến Vô Thượng Bồ Đề. Cầu nguyện cho pháp đệ cũng như các huynh đệ Kim Cang trưởng dưỡng lòng sùng mộ đúng theo lời dạy “Sùng kính Đạo Sư là nền tảng Giác Ngộ.”

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên tinh tấn, thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Om Ah Hum.

 50. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ ,tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với loạt bài “nhìn Thầy thấy Phật”.Qua bài viết đạo huynh đã chỉ rõ phẩm chất Phật trong vị Thầy với những minh chứng cụ thể về những hành vi thân,ngữ ,tâm của vị Thầy tương ung ư Bồ tát và đức Phật.Đúng như lời Phật dạy “Mọi hoạt động pháp nếu không vì Bồ đề tâm đều là tà pháp” .Nên mọi việc làm của vị Thầy dù hiền minh hay phẫn nộ đều nhằm mục đích truyền dạy chánh pháp ,giúp huynh đệ Kim Cang Chúng ta chuyển hoá tâm mục đích cuối cùng là đạt giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Caauf nguyện cho huynh Mật Kiên và gia đình sức khoẻ,đời đạo song hành,thành tựu những ước nguyện chính đáng

  Caauf nguyện cho tất cả chúng sanh được nương tựa nơi bóng lành Tam Bảo

  Om Mani Padme Hum

 51. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “ĐẤT CẰN NỞ HOA” rồi ạ.
  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Kiên qua việc thấy, nghe, biết về vị Thầy qua lăng kính Thánh ngôn lượng và Thánh giáo lượng nhà Phật trên nền tảng Chánh kiến. Giúp đệ cùng huynh đệ kim cang được nhìn thấy hành vi thân, ngữ, tâm của vị Thầy tương ưng với phẩm chất của vị Phật, Bồ tát. Chứ không phải nhìn vào hình tướng bề ngoài mà nhận định như bao nhiêu người lầm tưởng.
  Do vậy, dù thị hiện trong hình tướng cư sĩ, nhưng vị Thầy luôn thân chinh làm gương để chỉ dạy học trò vào niềm tin giải thoát, niềm tin vào Đức Phật, Bồ tát…; chứ không như những người làm ngược lại, dù mang hình tướng đầu tròn, áo vuông, sống ở chùa, nhưng phủ nhận Đức Phật A Mi Đà là không có khiến cho đồ chúng hoan mang.
  Đặc biệt là lời phát nguyện của vị Thầy như tiếng Sư Tử hống làm sấm động giữa khu rừng tà kiến, khiến cho bọn tà sư giật mình tháo chạy, trốn vào nơi ẩn núp, giúp cho chúng sanh tĩnh mê mà về giác. Giúp đệ càng thêm thấm hiểu về lời dạy của Ngài Đại Sĩ Liên Sanh đã cảnh báo “Bậc trí hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định. Kẻ hạ trí, lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành. Các ngươi đừng nhầm lẫn cặn mà cho là vàng”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 52. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 53. Mật Tịnh Pháp says:

   

  Dạ Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi a. Con tri ân Thầy.

  Ngay từ đầu Con gặp Thầy .Con biết Thầy là Phật. Con có cầu nguyện

  Cho Con được gap duoc minh sư để khai mở trí tuệ  giúp Con giải thoát

  trên con đường học Phật.Không ngờ Con lại gặp Thầy .Qua bài viết của Đạo huynh Mật Kiên Con vô cùng tán thán giống suy nghĩ của Con .(Thầy phát  đại nguyện ..)Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh

  Con và tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh .

  Um Ma Ni Pê Mê Hum.

 54. Mật Thọ Phúc (Dâu Huỳnh Phúc Phi) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô được nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi chỉ dạy con.

 55. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán với những phân tích “nhìn Thầy thấy Phật”, đó là thấy những phẩm tính Phật về thân, ngữ, tâm nơi vị Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Pháp đệ Mật Đăng Tâm hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên, bài viết cho đệ được hiểu, được cơ hội “Nhìn Thầy, thấy Phật” lợi lạc biết bao nhiêu.
  Đệ hoan hỷ với những luận chứng đối chiếu từ kinh Hoa Nghiêm phẩm Minh pháp thứ mười tám, kinh A Di Đà với những hành vị thân, ngữ, tâm nơi vị Thầy để thấy phẩm chất “đồng với các Ngài chẳng khác”. Từ ấy, đệ càng hiểu mình may mắn như thế nào bởi được hạnh ngộ bậc Đạo sư Thanh Trí, có cơ hội được nhìn thấy, được bước vào trường ánh sáng của viên ngọc như ý dẫu còn ngu ngơ, còn chếnh choáng nhưng như vị Thầy đã từ bi khuyến tấn: “Thầy trò chúng ta luôn mong ước được tràn ngập trong niềm vui giải thoát, dù đích đến còn rất xa, xa lắm nhưng một khi đã thấy con đường thì vấn đề chỉ còn lại thời gian và sự tinh tấn thực hành.” Mảnh đất khô cằn tâm thức tưởng sẽ chết xác xơ, tưởng như thứ chỉ để bỏ đi, để xa lánh của thứ hoang mạc chết thì giờ đây được hồi sinh, được nở hoa bởi chúng con đã hiểu, đã thấy Phật nơi đâu xa xôi chính hiện hữu nơi vị Thầy bằng xương bằng thịt. Cầu nguyện cho cánh đồng sùng mộ của chúng con luôn được trưởng dưỡng, cho cây giác ngộ của chúng con đơm trái.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Om Mani Padme Hum

 57. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài viết : NHÌN THẦY THẤY PHẬT ( bài 4 ) của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên .Qua những phân tích và đối chiếu từ kinh điển để thấy được những phẩm tính qua hành vi ngôn ngữ , tâm, tính và những hoạt động của vị Thầy và những lời dạy của Đức Phật trong kinh Hoa nghiêm để thấy rằng “ Thầy và Phật chẳng khác gì nhau “.

  Nhờ những phân tích và luận giải của huynh mà đệ càng hiểu sâu sắc hơn những phẩm chất cao quý cũng như  tấm lòng từ bi với tất cả chúng sanh không phân biệt dù những lúc Thầy giáo hoá hiền minh hay phẫn nộ pháp đều với mục đích giáo hoá học trò . Thầy luôn dạy học trò từ những việc nhỏ bé nhưng nếu không để ý, kịp thời chỉnh sửa sẽ trỏ thành nhân xấu ,gieo nhân súc sanh , ngạ quỷ .Và thậm chí một lỗ nhỏ nếu không để ý sẽ bị đắm thuyền .

  Cảm đạo huynh Mật Kiên đã viết bài thật ý nghĩa và lợi lạc .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên và gia đình nhiều sức khỏe , đời đạo song hành , viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 58. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Cám ơn đạo hữu Mật Kiên, đã chia sẻ bài viết thật hay và ý nghĩa. Con cảm nhận được Thầy y như là một vị Phật tái sinh, đã dìu dắt chúng con từng bước trên con đường học và tu Phật. Con may mắn đã được hạnh ngộ cùng với Thầy một lần nữa.

  Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô luôn được vĩnh hằng để truyền đạo cho bá tánh. Câu mong cho tất cả đạo hữu được thành tựu Phật tánh.

  OMMANIPADMEHUM.

 59. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy!

  con đọc xong bài chia sẻ của huynh Mật kiên rồi ạ “Nhìn Thầy thấy Phật” (bài 4 ) con rất hoan hỷ thiện hạnh và luận giảng của huynh Mật Kiên đã cho con thấy được những hành vi ngôn ngữ, tâm ,tính ,va những hoạt động của vị Thầy và nghe lời dạy của Đức Phật để thấy rằng “Thầy và Phật chẳng khác gì nhau”

  con cảm tạ ơn Thầy

 60. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết ” ĐẤT CẰN NỞ HOA”  của đạo huynh Mật Kiên.
  Mô Phật.
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh,công đức viết bài chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Kiên với những trích dẫn từ kinh điển quý báu mà huynh đã nêu ra cùng những minh chứng liên hệ thực tế đã chứng minh những hành vi Thân- Ngữ -Tâm của vị Thầy tương ưng với phẩm tánh Bồ tát , phẩm tánh Phật nơi vị Thầy , một lần nữa huynh đã giúp cho chúng đệ có thêm những nhận thức sâu sắc về những phẩm tánh Phật nơi vị Thầy thông qua lăng kính Phật đà.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên về bài viết ý nghĩa lợi lạc từ đó giúp đệ thêm trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ Đạo sư thuần tịnh và cảm niệm sự may mắn ơn phước của bản thân khi được hạnh ngộ vị Thầy , được Thầy chỉ dạy theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum.

 61. vanchi says:
  Kính Bạch Thầy !!!

  Con xin hoan hỉ tán thán thiện hạnh bài viết của đạo hửu Mật Kiên ” Nhìn Thầy thấy Phật ” với những luận chứng ,luận cứ và luận giải về từ kinh Hoa Nghiêm phẩm Minh pháp thứ mười tám , kinh A Di Đà với những hành vị Thân , Ngữ , Tâm nơi vị Thầy mới thấy phẩm chất ” đồng với các Ngài chẳng khác ” những phẩm chất  cao quý của Phật . Cùng với hành vi ngôn ngữ , tâm linh,  và hoạt động của vị Thầy với thân ngữ tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát đồng thời những hoạt động Pháp sự của vị Thầy đều thấy rỏ sự thống nhất chặt chẻ cũng như không thể chối cải về công hạnh một bậc Đạo sư đang thực hành Bồ tát đạo .

  Con cầu mong Thầy Cô sức khỏe trường thọ để mang lai lợi lạc cho chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

  Mật Vân Chi

   

   

 62. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết

  Đệ xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật kiên đã luận giải sâu sắc về bài viết

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 63. Mật Huệ Thành says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài ” Nhìn Thầy Thấy Phật” bài 4 ” Đất Cằn Hoa Nở ” của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Đệ xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với lòng sùng kính vị Thầy cùng với những luận chứng từ kinh Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà huynh đã liên hệ minh chứng hành vi Thân- Ngữ – Tâm của vị Thầy luôn tương ưng với phẩm hạnh Bồ Tát thông qua những hoạt dụng bồ đề tâm như những Pháp hội giúp cho tất cả chúng đệ tử có những ngày sống trong trường thanh tịnh từ suy nghĩ thanh tịnh đến hành động thanh tịnh tạo ra những thói quen thanh tinh từ đó tự sinh nghiệp tốt sẽ giúp cho tất cả những học trò, đệ tử tạo được nhân lành có được quả tốt trong tương lai. Trong những hoạt dụng Bồ Đề Tâm giúp cho học trò đệ tử phát sinh trí tuệ theo tinh thần nhà Phật đó là ” Duy Tuệ Thị Nghiệp” như huynh nhắc đến đó là đọc và comment trên chanhtuduy.com  đó là một trong lục diệu Pháp môn từ đó phát sinh trí tuệ áp dụng cuộc sống biết tránh làm những điều sai trái tà vạy sống đúng với hạnh lành để cuộc sống an lạc trưởng dưỡng công đức để thong dong trên đại lộ giải thoát.

  Kính bạch Thầy! Với những luận chứng từ kinh A Di Đà mà đạo huynh Mật Kiên đưa ra với những phát nguyện rộng lớn cùng với những xác quyết về cõi Phật A Di Đà tây phương  đó là tiếng sư tử hống trước bầu trời tà kiến mà những người xưng là đại đức như Thích Nhật Từ phủ nhận cõi cực lạc phương tây không có làm hoang mang những người tu nhất là đối với Phật tử tu tịnh độ nương theo hồng danh Phật A Di Đà để tu tập, với những phát nguyện rộng lớn xác quyết mà vị Thầy đã nói đó là lòng Từ bi thương tất cả chúng sanh mà xác quyết, Trí tuệ với 25 năm nghiên tầm ứng dụng vì chúng sanh mà xác quyết,  Dũng khí dõng mãnh phá tan sự vô minh vì chúng sanh mà xác quyết để từ đó giúp cho tất cả chúng đệ tử cũng như Phật tử yên tâm một dạ với tây phương của Đưc Phật A Di Đà.

  Con cảm tạan Thầy đã cho chúng con có cơ hội thực hành Pháp. Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe an trụ lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo huynh đã chia sẻ những cảm niệm sâu sắc.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 64. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con  xin hoan hỷ và tán thán thiện với bài chia sẻ của huynh Mật Kiên. Với những  luận chứng và luận giải  cho  đệ  hiểu  về  những  hành vi thân, ngữ, tâm  của  vị Thầy giống như  Đức Phật  vậy

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho huynh Mật Kiên hanh thông thế sự và viên thành những ước nguyện chính đáng của mình

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om  Mani  padme hum

 65. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mami padme hum.

 66. kim Minh Trí says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 67. Le văn thức says:
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe nhé!

 68. Mật Diệu Hằng says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với những chia sẻ lợi lạc của đạo huynh Mật Kiên. Với những kinh điển đắc dụng được đạo huynh trích dẫn trong bài đã làm sáng tỏ rằng những hành vi thân ngữ tâm của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả hữu tình với tâm từ bi và trí tuệ của Thầy, hoàn toàn giống như những gì đức Phật đã làm, đã luận giảng trong kinh sách.

  Đồng thời, trong kinh sách, đức Phật cũng ghi rõ  “Với Bồ tát này, nếu ai được nghe tên, hoặc cúng dường, hoặc ở chung (trực tiếp về thân hoặc gián tiếp về tâm qua việc đọc, comment chanhtuduy.com), hoặc ghi nhớ, hoặc theo xuất gia (xả ly tâm thế sự, quy y và thực hành Phật pháp), hoặc nghe thuyết pháp, hoặc tùy hỉ thiện căn (hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy), hoặc có lòng vọng kính phục (không xao lãng giáo lý nhà Phật khi nhớ đến Thầy), nhẫn đến ca ngợi truyền dương danh tự, thời tất cả sẽ đều được Vô thượng Bồ đề (đích đến trong tương lai).
  Ví như vị thuốc thiện kiến, ai thấy thuốc này thời tất cả bịnh độc đều tiêu trừ (xem Thầy là trung tâm của mọi hoạt động thực hành Pháp, thì sẽ đạt thành tựu tiêu trừ các độc tham-sân-si-mạn-nghi…).
  Cũng vậy, Bồ tát thành tựu pháp này, nếu chúng sanh nào thấy Bồ tát (sinh tâm hoan hỉ Thầy và những gì thuộc về Thầy) thời các độc phiền não đều được dứt trừ (hiện tại hoặc tương lai) và tăng trưởng thiện pháp”.

  Đệ cảm thấy mình thật may mắn khi được học Thầy, bởi lẽ đệ không phải nhìn Thầy từ xa mà còn được Thầy ban cho cơ hội thực hành, diễn tập yoga Thanh Trí, Lục Diệu Pháp Môn, trong đó có Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, giúp đệ xóa nhòa được khoảng cách về không gian, thời gian, có thể kết nối với Thầy, được cúng dường, được nghe Thầy giảng pháp bằng bài viết, bằng những pháp sự, pháp hội, được hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy, được sùng kính Thầy …để nhanh chóng có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, đời này an lạc, đời sau cực lạc. Càng nghĩ đệ càng thấy mình thật ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy, được thực hành, diễn tập lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến và càng thấy rõ lợi lạc không thế nghĩ bàn của tu pháp Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội mà chưa ở đâu có được.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã phát kiến ra Lục Diệu Pháp Môn, giúp bản thân con và những hữu tình khắp nơi trên thế giới có được cơ hội kết nối với vị Thầy, được học Phật pháp và đặc biệt nhờ sự kết nối với vị Thầy bằng lòng sùng kính mà đóa hoa tâm của chúng con sẽ dần được nở trên mảnh đất tâm cằn cỗi. Nhờ có phương tiện Thầy ban cho, nhờ có sự hiện diện của Thầy với dưỡng chất thanh tịnh từ lòng từ bi và ánh sáng từ trí tuệ của Thầy nên hạt giống Phật trong tâm bất tịnh,đầy che chướng của chúng con đã bị chôn vùi trong bát phong trần trượt, bởi tập khí ương ngạnh, bởi quỷ tính vây quanh từ vô thủy kiếp nay có được cơ hội hy hữu nảy mầm ra lá và nở hoa, được là Phật tử chân chính dũng mãnh tiến bước về thành phố ngạt ngào hương vị giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và uốn nắn con để con được thong dong trên hành trình giác ngộ.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên viên thành mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo viên song.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 69. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Đệ hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên. Từ những dẫn chứng từ kinh Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà huynh minh chứng cho việc ” nhìn Thầy thấy Phật”. Hành vi Thân – Ngữ – Tâm từ vị Thầy thấy được những phẩm chất cao quý của Phật. Qua những lời phân tích của huynh đệ hiểu rõ hơn nữa về phẩm hạnh cao quý của vị Thầy. Thầy luôn bình đẳng trong các học trò, ai làm sai Thầy nộ pháp ngay, không phân biệt là trò nào, cúng dường nhiều hay ít. Để từ đó giúp các học trò đều có thể tu tập một cách tốt nhất mà không bị mặc cảm hay cảm thấy không được coi trọng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum
 70. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã viết bài “NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 4). Qua bài viết giúp con thấy rõ hơn vềnhững phẩm chất của vị Phật qua hành vi ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy.

  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ đầy ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 71. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Đất cằn nở hoa” của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ. Từng bài viết trong loạt bài “Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã cho tôi Nhìn Thầy, Thấy Phật” là những chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc của đạo huynh vềnhững phẩm chất cao quý của vị Phật thông qua hành vi thân – ngữ – tâm thanh tịnh với tri kiến Giải thoát của vị Thầy. Những trích dẫn đắt giá từ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Minh Pháp thứ mười tám, phẩm Ly Thế gian, 10 điều được Đức Phật nhiếp trì và những liên hệ về thân, ngữ, tâm và các hoạt động pháp sự của vị Thầy đã giúp đệ hiểu rõ hơn vị Đạo sư Thanh Trí có những phẩm tính của “một vị Bồ Tát với ba nghiệp thân, ngữ, tâm thanh tịnh” và là phẩm tính của vị Phật khi tất cả công hành của vị Thầy đều đem “hồi hướng nơi nhứt thiết chủng trí không để luống qua”.

  Như Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã xác quyết, trong thời Mạt pháp, tà sư nhiều như cát sông Hằng và “những bậc trí hành theo giáo pháp chân chính thực hiếm như sao buổi sớm” (Bốn nền tảng chuyển hóa tâm) nên dễ thấy, có rất ít những vị Đại đức, Thượng tọa, Hòa thượng hết lòng hoằng dương chánh pháp vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Còn những tà sư, tà kiến, tà quyến thì nhiều vô kể, chúng sanh vì vô minh càng bị lún sâu và luân hồi sinh tử khi tin nhầm vào những kẻ đó. Liệu có mấy ai trong hàng ngàn, hàng vạn vị Đại đức, Thượng tọa có đủ bi, trí, dũng đứng lên dương cao ngọn cờ Chánh pháp, đả tà xây chánh “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa”. Và có mấy ai trong sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của mình, có thể phát lồ những pháp tu vừa đơn giản và vô cùng lợi lạc để giúp chúng sanh hữu tình dù là những cư sỹ trong thời đại này, có thể hiểu và ứng dụng Phật pháp một cách hiệu quả vào đời sống thế sự, đem đến những lợi ích “hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội” và lại nhanh chóng tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để trở về thành phố Giải thoát.

  Qua những luận chứng, luận cứ từ Thánh giáo lượng và những phân tích liên hệ thực tế của đạo huynh Mật Kiên, con hiểu sâu sắc hơn công hạnh vĩ đại, trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy. Thật may mắn cho con được hạnh ngộ vị Thầy nơi quốc độ và thời đại này và được vị Thầy từ bi cho phép diễn tập thực hành những phát kiến tâm linh Lục diệu Pháp môn, ban trạch pháp nhãn để phân biệt chân ngụy, chánh tà, được chuyển hóa tâm theo quỹ đạo chánh pháp và giúp cho tâm thức con dù vẫn còn bị khô cằn bởi vô minh và nghiệp xấu ác từ vô lượng kiếp dần nở đóa hoa tâm tỏa ngát hương Giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện con và tất cả huynh đệ Kim Cang MGSN trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư, tinh tấn thực hành pháp, tri – hành tương ưng để nở rộ những đóa hoa tâm và theo chân vị Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  OM MANI PADME HUM

 72. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài “ĐẤT CẰN NỞ HOA” được chia sẻ trên trang chanhtuduy.com của đạo huynh Mật Kiên. Qua những điển chứng hành trạng của vị Bồ Tát, cùng những chứng ngại do ma nhiếp trì, những công đức do Phật nhiếp trì song cùng các hoạt động của Thầy. Thêm những luận chứng, luận cứ xác quyết ” Phật với Thầy chẳng khác”. Còn nếu ai đó chưa thấy được phẩm tính Phật nơi Thầy, đó chỉ là che trướng từ bản nguyện của chính họ hay nghiệp trướng gây ra. Cầu nguyện cho sự tinh tấn thực hành pháp, được cơ hội tịnh hóa những nghiệp về thân, ngữ và tâm để mỗi chúng sanh khai mở bản tâm uyên nguyên, Phật tánh của mình thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tới đạo huynh Mật Kiên viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 73. Mật Hạnh Dung says:
  Mô Phật!
  Pháp đệ hoan hỷ được đọc bài viết “ Đất cằn nở hoa” của đạo huynh Mật Kiên. Từ những luận chứng luận cứ Phật môn được trích dẫn trong bài viết, huynh đã cho chúng đệ được nhìn thấy rõ hơn những phẩm tính của Phật nơi vị Thầy ngang qua hành vi Thân – Ngữ – Tâm thanh tịnh cùng với tri kiến giải thoát ở Ngài. Từ đó chúng đệ thêm hoan hỷ cảm niệm ơn phước được may mắn hạnh ngộ vị Thầy trong đời này, được “ nghe tên”, “ cúng dường”, “ ở chung” ( trực tiếp về thân và gián tiếp qua việc đọc bài, comment trên chanhtuduy.com), được “ ghi nhớ”, hoặc “ theo xuất gia” bởi nhờ Thầy chỉ dạy mà có được tinh thần xả ly tâm thế sự, được quy y và thực hành chánh pháp), được nghe vị Thầy thuyết pháp và có cơ hội được hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy; bởi được Thầy từ bi nghiêm giáo, uốn nắn chỉ dạy sát sao đến từng mi li mét mà không bị xao lãng giáo lý nhà Phật…bởi vậy sẽ đạt được đích đến trong tương lai là được “ vô thượng Bồ đề”. Đệ hiểu rằng những hạt giống Bồ đề ẩn sau dưới lớp đất tâm thức cằn cỗi bởi sự tác động lâu ngày của mưa nắng bát phong ở mỗi học trò chúng ta, nhưng nhờ được chăm sóc bởi ánh sáng chánh kiến và dòng suối từ bi nơi vị Thầy, thì những hạt giống đó sẽ đâm chồi nảy lộc, trưởng thành mạnh mẽ kết nụ và đơm hoa – đoá hoa Giác ngộ ngát hương Giải thoát ngược gió đến muôn phương. Đệ cảm ơn bài viết ý nghĩa của đạo huynh Mật Kiên.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình.
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.
 74. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 75. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 76. Mật Nguyên Tánh says:
  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã có bài tán thán công hạnh “đồng với các Ngài chẳng khác” của vị Thầy – Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành.

  Cầu nguyện cho đạo huynh thành tựu các ước nguyện chính đáng dù thầm kín nhất.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Om Mani Padme Hum

 77. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài: “Nhìn Thầy Thấy Phật”.

  Con xin hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã có bài viết chia sẽ, phân tích rành mạch dựa vào kinh điển của  Đức Phật, giúp con hiểu rõ công hạnh của vị Thầy.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn trong trạng thái tĩnh thức!

 78. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên, cách lập luận sâu sắc, những luận chứng luận cứ đều được chắt lọc và trích dẫn từ kinh sách Phật môn khiến người đọc như bị cuốn hút vào nội dung bài viết, ,và quả đúng là “ nhìn Thầy thấy Phật”. Những chia sẻ của huynh Mật Kiên  đã chứng minh cho việc những phẩm chất cao quý của Phật đều có ở Vị Thầy, thông  qua hành vi thân, ngữ , tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát ở Vị Thầy.

  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết đầy lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 79. Mật Huệ Minh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh qua bài viết chia sẽ của huynh Mật Kiên. Bằng những luận cứ, những phân tích qua lăng kính Thánh ngôn lượng, Thánh giáo lượng nhà Phật gồm kinh, sách Phật Giáo trên nền tảng chánh kiến, huynh Mật Kiên đã chia sẽ cho các huynh đệ hiểu rõ được phẩm chất Phật của vị Thầy tôn kính qua hành vi thân, ngữ, tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát, bồ đề tâm ở vị Thầy. Cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẽ bài viết ý nghĩa và nhiều lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Kiên luôn viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 80. Phạm Thị Thuận says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ dài lâu của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  OmMani Padme Hum .

 81. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con kính chúc Thầy Cô luôn trường thọ.

  Om mani padme hum.

 82. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài chia sẻ “Đất cằn nở hoa” của đạo huynh Mật Kiên. Nhờ sự chắt lọc, phân tích, luận giải những trích dẫn đắt giá từ Thánh giáo lượng, con được nhìn Thầy, thấy Phật qua những phẩm chất của một “đại Bồ tát”. Một vị Thầy đã rời bỏ mười điều bị ma nhiếp trì thì luôn được chư Phật nhiếp trì, bởi vậy, bất kỳ ai làm tổn hại đến vị Thầy được chư Phật nhiếp trì đều sẽ gánh nhận hậu quả nghiêm trọng như lời xác quyết của Ngài Tịch Thiên, cũng vậy, “Chúng sanh nào, tâm biết trở về nương tựa nơi vị Bồ tát giới tử đang hoạt dụng Bồ đề tâm thì kẻ đó sẽ gặt hái rất nhiều công đức, dư đủ để tiêu trừ tội chướng quá khứ

  Những công hạnh mà Thầy đã làm được (hành vi thân, ngữ, tâm thanh tịnh; phát đại nguyện khẳng định chánh Pháp; dùng phương tiện trí huệ thiện xảo giáo hóa chúng sanh) là sự thật không thể phủ nhận, còn tin hay không, có nghe và hành theo lời giáo huấn của Đức Phật (kinh Hoa Nghiêm) hay không “Với Bồ tát này nếu ai được nghe tên, hoặc cúng dường, hoặc ở chung (gián tiếp qua đọc và comment chanhtuduy.com), hoặc ghi nhớ hoặc theo xuất gia (xả ly tâm thế sự, quy y và thực hành Pháp),….nhẫn đến ca ngợi truyền dương danh tự, thời tất cả sẽ đều được Vô thượng Bồ đề” hoàn toàn là sự lựa chọn của chúng con.

  Cầu nguyện cho chúng con sẽ luôn ghi nhớ và hết lòng trân quý duyên lành hy hữu được biết đến vị Thầy mà nỗ lực thực hành chánh Pháp, đền đáp tấm lòng Bồ đề và công ơn của Thầy, của chư Phật mười phương.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô. Om Mani Pad Me Hum.

 83. Hồ Thu Huyền says:
  Kính bạch thầy , con đã đọc xong bài này rồi ạ!

   

 84. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với bài viết chia sẻ “Đất cằn nở hoa”. Từ những trích dẫn Phật môn quý báu và cùng với những phân tích, lập luận chặt chẽ của đạo huynh Mật Kiên đã cho đệ thấy rõ hơn phẩm chất Phật nơi vị Thầy qua thân- ngữ- tâm thanh tịnh cùng với tri kiến giải thoát. Đệ cảm ơn bài viết ý nghĩa của đạo huynh Mật Kiên.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 85. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc hết  bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy .

 86. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến),
  con đã đọc qua bài ” ĐẤT CẰN NỞ HOA” rồi ạ!
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên về những chia sẽ ” nhìn Thầy thấy Phật ( bài 4)” đã phân tích, luận giải dựa vào kinh điển và lời dạy của Phật Qua đó cho chúng con thấy được phẩm chất Phật qua hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy với thân ngữ tâm thanh tịnh, tri kiến giải thoát trên viễn trình Bồ tát đạo.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.
  Om mani padme hum.
 87. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết : ĐẤT CẰN HOA NỞ ;rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật kiên bằng những luận chứng qua kinh điển nhà phật qua đó cho chúng con thấy được phẩm chất phật qua vị Thầy

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

   

 88. Mật Tường Vân (14 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con xin phép được comment giúp cho bà ngoại con là Đoàn Thị Tâm đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Hoa Dung (10 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin hoan hỷ với bài viết của Mật Kiên vì đã giúp đệ hiểu rõ phẩm chất của vị Thầy qua những hành vi thân, ngữ, tâm.

  Con cầu cho sức khỏe của và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 90. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch  Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán bài viết. Vị Thầy đã truyền dạy với Bồ đề tâm rộng lớn đối với tất cả  chúng sanh không phân biệt đi theo đúng quỹ đạo chánh pháp, đã có rất nhiều minh chứng cho sự thật này chứ không phải nói suông như các tà sư chỉ nói và làm theo tâm ý của mình không sựa vào cơ sở luận chứng nào.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phâth tánh.

  Om mani padme hum

 91. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 92. Đỗ Trường Giang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy!

 93. Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Kiên. Đệ cảm ơn huynh đã tiếp tục phân tích và đưa ra những trích dẫn đắt giá từ kinh điển giúp cho chúng đệ thấy được những phẩm tính Phật nơi vị Thầy.

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã dẫn dắt chúng con đi trên con đường giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 94. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy .

  Om Mani Padme Hum.

 95. Phạm Tuấn Anh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy.

 96. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài viết huynh Mật Kiên . Công hạnh Bồ Tát thì khỏi bàn vì quá đỉnh rồi điển hình nhất là dạy pháp hợp căn cơ nên những người chậm lụt như con cũng gọi là tu tập được chứ không thì làm được gì. Còn như mấy ông thượng toạ gì đó nghĩ mình ghê lắm, Thích Tử này nọ kia làm được cái quái gì thế mới biết những kẻ ngu này mà không ai chỉ thì cũng chả ra gì đâu, ngồi mà phiến diện với cái đầu đầy hoang tưởng của mình. Bác bỏ Tây Phương Cực Lạc thì thôi rồi, có cái thân người nhưng đầu óc không hơn con bò thì vậy thôi. Cái gì thân phận gì ta, phó pháp chủ còn chạy mất dép nha như một Bậc Thánh nói là cao quý mà vậy cũng chỉ phiến diện mà thôi .

  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn !

  Om mani padme hum !

 97. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Minh Ánh

  Con đã đọc bài Đất cằn  nở hoa

  Con thấy bài này thật là hay ạ. Con thấy Thầy thật là giống Phật ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện  chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.

  Cầu nguyện dịch Corona bị tiêu trừ

  Om Ah Hum

 98. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 99. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài ” ĐẤT CẰN NỞ HOA.
  Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã cho tôi: NHÌN THẦY THẤY PHẬT ( bài 4)…” rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã giúp cho chúng đệ hiểu sâu sắc hơn phẩm chất cao quý của Phật được thể hiện qua hành vi thân ngữ tâm. Qua bài này cho thấy được vị Thầy luôn là nền tảng của giác ngộ để chúng sanh an lạc đời này và cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum. ,
 100. Mật Định Thuần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần hoan hỷ khi đọc xong bài: “Đất cằn nở hoa” trong loạt bài “Nhìn Thầy, thấy Phật” của đạo huynh Mật Kiên. Đọc bài viết con hồi ức lại những ngày tháng cùng đạo huynh, đạo hữu được ở bên vị Thầy, con nhận ra những ánh hào quang “phẩm tính Bồ tát cũng như phẩm tính vị Phật” của vị Đạo sư Yoga Thanh Trí. Con là kẻ vô minh, nhiều tính quỷ, một kẻ phàm phu trong sanh tử luân hồi, trong nhiều kiếp quá khứ, đã tạo ra tội lỗi, tội nghiệp từ thân-khẩu-ý. Đã có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy mà không biết trân quý; lại thêm năm lần bảy lượt phạm lỗi, đáng 1000 kiếp rớt địa ngục!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

  • Nguyên Thành says:

   Ồ không, đã sám hối và chuyển hóa rồi thì không sao đâu!

 101. Mật Định Thuần says:
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn và kham nhẫn với con.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 102. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : ĐÁT CẰN NỞ HOA của đạo hữu Mật Kiên rồi .

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Kiên đã dựa vào Thánh ngôn lượng và Thánh giáo lượng trong kinh sách Phật giáo, để phân tích và lý giải rõ ràng qua những dẫn chứng , minh chứng cụ thể về Thầy, đã giúp chúng con thấy được ” Thầy có nhiều phẩm tánh của một vị Bồ tát với 3 nghiệp Thân – Ngữ – Tâm thanh tịnh .

  Con cảm ơn đạo hữu Mật Kiên đã chia sẻ hàng loạt bài thắm đẳm sự sùng kính vị Thầy giáo thọ tuệ trí thức, mọi hoạt động của Thầy đều xuất phát từ tấm lòng từ bi , như Thầy đã từng chỉ dạy chúng con ” Mọi hoạt động Pháp , nếu không vì Bồ đề tâm đều là tà Pháp ” . Qua đó đã cho chúng con thấy rõ quan niệm ” Nhìn Thầy thấy Phật ” mà đạo hữu Mật Kiên đã luận giải .Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 103. TuOanh says:
  Kính bạch Thầy

  Con rất hoan hỉ khi con đã đọc hết bài của mật Kiên.Bài nhìn Thầy thấy phật.Bài viết  dã khai tâm cho con rõ hơn phẩm chất phật qua hành vi ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy theo thánh ngôn lượng , thánh giáo lượng nhà phật

  Cảm ơn Mật Kiên đã giúp cho bạn hữu hiểu rõ hơn

  Kính bạch Thầy con Tú Oanh nguyện được chấp tác theo Uy lực mà Thầy đã khai quang để cho con tinh tấn tu tập để đi đến con đường giải thoát

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy xơ Cô mạnh khỏe trường thọ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Ommami pad me hum

 104. Mật Thúy says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên , qua bài này dúp cho Mật Thúy hiểu sâu hơn về tấm lòng bồ đề tâm của vị Thầy con rất sức động khi con đọc những dòng phát đại nguyện của Thầy làm cho tâm con chán động con thấy phé mất con cai cai điều này cũng là minh chứng  cho bài viết của huynh Mật Kiên nhìn Thầy thấy Phật . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 105. Tuyền Hồ Văn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn đức của Thầy. Cầu mong sức khoẻ và trường thọ đến Thầy Cô ạ.

  Om mani padme hum.

 106. thiện võ says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Cầu cho virut covid 19 sớm được tiêu trừ.

 107. Mật Thanh Phương says:
  Mô Phật,

  Đệ Mật Thanh Phương xin hoan hỷ tán thán bài viết này của huynh Mật Kiên. Bài viết đầy đủ luận điểm luận cứ thuyết phục, tán thán công hạnh và phẩm chất của vị Thầy mà không hề có lời nào tâng bốc rơi vào chủ nghĩa Bổn sư. Làm cho đệ vô cùng thán phục bút pháp của huynh và trưởng dưỡng thêm lòng sùng kính Đạo sư thuần thành theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Đệ cũng xúc động làm sao khi đọc đại nguyện của Thầy khi xác quyết, cho thấy trí huệ, tinh thần vô uý và niềm tin bất diệt của vị Thầy vào chư Phật, chân kinh và cõi Tây Phương. Đệ tự hỏi có vị sư nào, thượng toạ nào dám khẳng định hoặc phủ định một cách rõ ràng với tinh thần vô uý hay chỉ nói nước đôi nói mập mờ lại còn lệch quỹ đạo trầm trọng. 

  Đệ càng thêm sùng kính và tán thán vị Thầy, đệ còn cảm niệm ơn phước lớn lao khi được hạnh ngộ vị Thầy chân chính trong thời buổi hiện nay… 

  Cảm tạ huynh Mật Kiên đã viết bài. Cầu nguyện huynh Mật Kiên sức khoẻ và viên thành ước nguyện. 

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ. 

  Om Mani Padme Hum. 

 108. Ngô Ngọc Thúy says:

  Kính bạch Thầy  !
  Con đã đọc bài viết : ” ĐẤT CẰN NỞ HOA ” của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ.
  Bằng những luận chứng , luận cứ và những phân tích đắt giá từ thánh giáo lượng mà đạo huynh Mật Kiên đã cho chúng con , nhìn Thầy thấy Phật qua những phẩm chất của một ” Đại Bồ Tát ” những công hạnh to lớn mà vị Thầy đã làm được trong suốt những năm qua đều được thể hiện qua hành vi thân ngữ tâm thanh tịnh, cùng với tri kiến giải thoát của ngài khiến cho chúng con luôn khởi phát niềm kiêu hãnh được là người con Phật chân chính, và được theo bước chân vị Thầy về với Thành phố giải thoát.
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề của vị Thầy trong công cuộc hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh  hữu tình.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài. Cầu nguyện cho huynh hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 109. `Hông Vẹn cai nuoc says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài viết của Đạo Huynh Mật Kiên đã viết bài

  rất ý nghĩa .

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô được trường thọ.

  Cầu cho dịch co vid 19 sớm được tiêu trừ ,

  OM MA NI PADME HUM !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status