Aug 9, 2016

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 42 Comments

BỆNH DUYÊN 연(緣)병

BỆNH DUYÊN 연(緣)병 연(緣)병 병에 안 걸리는 사람이 없다. 많거나 적거나, 언젠가는 병에 걸린다. 옛날 사람들은 “배가 고프면 야채를 먹고 몸이 안 좋으면 약을 먹는다”라고 말했다. 문제는 병을 치료하기 위해서 병의 주요원인을 찾는 것이다… 병에 걸리는 것은 당연히 고통이다. 그러니까 부처님은 생,노,병,사 괴로움, 원증회고 (미워하는 것을 만나는 괴로움), 애별리고 (사랑하는 것과 헤어지는 괴로움), 구불득고 (구하는 바를 얻지 못하는 괴로움), 오음성고(육체의 본능에 의한 괴로움)와 같은  세상의 8가지 고통 중의 하나가 병이라고 하셨다. 사람몸은 4대((지수화풍(地水火風) (땅, 물, 바람, 불))로 구성되는 것이다. 만약에 하나의 요소가 조화를 이루지 못하게 되면 101병이 생기는데 네 가지 요소가 조화를 이루지 못하게 되면 404병이 발생한다. 지대(땅의 요소)는 조화를 이루지 못하면 몸이 무겁고; 수대(물의 요소)는 조화를 이루지 못하면 몸에 부종(浮腫)이 생기고; 화대(불의 요소)는 조화를 이루지 못하면 몸이 울떡이고; 풍대(바람의 요소)는 조화를 이루지 못하면 몸이 안 좋다. 몸이 하도 아프기 때문에 손, 발을 생각대로 움직이지 못하고 앉아 있다가 일어나고 싶으면 다른 사람의 도움을 필요해야 한다. 입이 건조하고 코가 막히고 눈이 안 보이고 귀가Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status