Sep 12, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển, Trang chủ | 91 Comments

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành)

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành)

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành)

Về tu pháp phát Bồ đề tâm tôi cũng đã trình bày ở bài 11 GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI. Trong bài này chúng ta dùng Bồ đề tâm làm đề mục thiền quán và thiền chỉ cùng một lúc gọi là chỉ quán song hành. Trước khi bước vào luận giải, tôi sơ lược về các pháp thiền.

Thiền là gì? Tạng ngữ định nghĩa thiền là “gom” tức là quen dần với đối tượng. Đơn giản như vậy thôi! Trên thế giới hiện nay tính đến 112 tu pháp thiền có thể thiền chỉ hoặc quán, trong trạng thái tĩnh hay động. Tuy nhiên, trong đạo Phật chỉ có 4 pháp thiền như (1) thiền với hơi thở (2) thiền với câu thần chú (3) thiền minh sát tuệ (4) thiền quán tưởng, lại bao hàm tất cả các thiền pháp khác của ngoại đạo!  Tùy theo mỗi trường phái Phật giáo mà các pháp thiền được áp dụng phù hợp.

Nếu như nói chánh kiến có ba trạng thái tâm linh thì pháp thiền có hai trạng thái động và tĩnh. Hành giả phát Bồ đề tâm qua 16 động tác thường ngày như một Phương tiện tiếp cận Giác ngộ là pháp thiền động bao gồm chỉ quán song hành. Trước khi phân tích tôi sơ lược khái niệm thiền học. Thiền chỉ gọi là thiền định là khi hành giả dùng đối tượng vật thể (hiện tượng, sự vật, con người) làm đề mục. Thiền quán là khi hành giả dùng đối tượng phi vật thể mang tính trừu tượng như Vô thường, Nhân duyên, Vô ngã, Như huyễn…, làm đề mục.

Khi tôi ngồi xuống: “Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được Kim cang tòa”

Thay vì nhìn vào đối tượng thiền như Đất, Nước, Gió, Lửa, Không khí, như pháp thiền chỉ của trường phái Nguyên thủy Phật giáo để định tâm, ở đây thiền pháp Bồ đề tâm tập trung vào 16 động tác sinh hoạt hằng ngày. Hành giả nhờ đó ý thức được hành vi của mình khi đi đứng nằm ngồi. Trong mỗi một hành vi hành giả liền phát Bồ đề tâm nguyện như “Khi tôi ăn cầu mong tất cả chúng sanh dùng được thực phẩm thiền định”; “Khi tôi đứng lên, cầu mong tất cả chúng sanh có được thân tướng một vị Phật”…Khi đó, đề mục chất thể (động tác đứng lên) trở thành đề mục phi chất thể (có được thân tướng vị Phật).

Do vậy, một hành vi cơ thể gắn liền với lời cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật, trở thành pháp thiền Chỉ Quán Song Hành. Về lâu về dài chúng ta ý thức động tác trong từng phút giây.  Hành giả tĩnh thức từ “ khi thức dậy cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức dậy với trạng thái tĩnh thức”, cho đến “khi đi ngủ cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối”, vô hình chung chúng ta rèn luyện được thiền pháp minh sát tuệ.

Thiền là gì? Tạng ngữ định nghĩa thiền là “gom” tức là quen dần với đối tượng. Đơn giản như vậy thôi!

Ngoài ra, trong pháp thiền Bồ đề tâm này, hành giả bỗ trợ cách niệm thần chú theo bước chân (chân trái bước lên đọc thầm OM MANI, chân phải bước sau đọc thầm là PADME HUM), đọc tiếng Việt là um ma ni pê mê hùm! Cứ hai bước chân, hành giả có được một câu thần chú Mani. Mỗi thần chú Mani được tuyên thuyết, dù là kẻ phàm phu cũng đều đem lại lợi ích cho 6 cõi luân hồi. Mỗi thần chú Mani được thốt lên với niềm sùng mộ tương đương thực hành một lúc 6 độ Ba la mật.

Dưới chân có đọc thầm thần chú, trên đầu hành giả quán tưởng thánh tướng Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

Dưới chân có đọc thầm thần chú, trên đầu hành giả quán tưởng thánh tướng Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ. Tựu trung khi áp dụng tu pháp này chúng ta hợp nhất thân ngữ tâm (xem bài THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG): thân (đi đứng nằm ngồi), ngữ (niệm chú), tâm (cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật; quán tưởng Bổn tôn). Tuy nhiên, tùy theo mỗi trình độ tâm linh khác nhau, hành giả áp dụng cùng một lúc các tu pháp, hoặc chỉ cần chú tâm phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày là đủ.

Cần nhấn mạnh thêm ưu điểm của thiền pháp Bồ đề tâm là không cần tập trung cao độ vào một đối tượng nhất định, khiến cho loạn xạ vọng tưởng nổi lên, mà hành giả vẫn giữ được tịnh tâm vì đã nối kết với trường tâm linh thanh tịnh của Bổn tôn qua khởi phát Bồ đề tâm định (xem bài GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG). Về luận điểm trên thành tựu giả Chagdud Tulku cho biết : “Bồ đề tâm trong tiếng Tây Tạng nghĩa là thoát vô minh. Từ “chub” là sự biểu lộ mọi phẩm tính hoàn hảo b ên trong, “sem” tức là tâm giác ngộ. Bằng thực hành Bồ đề tâm chúng ta giải trừ vô minh và phát huy các phẩm tính nội tại, làm hiển lộ tâm giác ngộ vốn có xưa nay của mình” (trích Pháp Đại toàn thiện).

Chagdud Tulku

Tu pháp này cũng sẽ trải qua 9 cấp trụ tâm nhưng không phải là tập trung trên một đối tượng, mà là chánh niệm tĩnh thức và chú tâm trong hành vi thân ngữ tâm của mình, từ cấp độ từng phần, toàn phần, rồi đến nhất tâm.

Tới đây tôi kết luận rằng thiền pháp Bồ đề tâm là chỉ quán song hành, tích lũy cùng một lúc 2 bồ tư lương Công đức và Trí huệ. Mật gia Song Nguyễn đa số là hành giả chưa có căn cơ mãnh lợi, chưa có công đức sâu dày nên thực hành tu pháp này để dễ tiến tu giải thoát mà không phải nỗ lực dụng công quá sức. Giờ đây, chúng tôi hiểu vì sao thành tựu giả Dilgo Khentse gọi đó là Phương tiện Tiếp cận Giác ngộ, là Viên ngọc như ý. Đây cũng là câu trả lời cho Mật Quá và các trò khác! Cần lưu ý tu pháp nào cũng cần một vị thầy truyền pháp đích thực, và những hành giả phạm giới Biệt giải thoát cá nhân, đặc biệt là Mật giáo giới tổng quát, sẽ không thể có kết quả dù thực hành tinh tấn.

Đệ tử kính đảnh lễ Chư Phật, Thánh chúng, các bậc Tổ sư dòng truyền thừa Ninh Mã.Om mani padme hum!

Làng Phước Thành ngày 12/09/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


English version: Lesson 13: Bodhicitta: meditation of focused attention and visualization

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mật Hải says:
  Mật Hải kính lễ Đạo sư tôn quý Thinley Nguyên Thành.
  Những chúng sanh căn cơ chậm lụt như chúng con, nếu không có Thầy mở nhiều phương tiện thiện xảo, được lưu truyền không gián đoạn từ đức Thế Tôn qua lịch đại Tổ sư dòng Ninh mã, thì có lẻ chúng con chẳng thể biết Bồ đề tâm là gì, huống hồ được thực hành thông suốt, dễ dàng như hiện nay!?
  Con xin được tùy hỷ, tán thán công đức, công hạnh cùng Trí huệ và Bồ đề tâm rộng lớn của Thầy.
  Cầu nguyện Thầy từ bi thương tưởng đến chúng sanh lắm đau khổ, nhiều nghiệp chướng vô minh như chúng con mà tiếp tục giáo hóa những ai đủ duyên lành.
  Con cầu nguyện Thầy cùng người Phối ngẫu tâm linh – Dãkini Trí huệ sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu mong đệ tử chúng con hết thảy đều đầy đủ Chánh tư duy và có được tốc độ comment nhanh chóng như tốc độ thuyết giảng của vị Thầy (‘!_!’)

  Om Mani Pade Hum!

  • Mật Phổ says:
   Đệ cũng cầu nguyện sẽ có được tốc độ đính kèm hình ảnh nhanh chóng như tốc độ comment của huynh.(‘!_!’)
 2. Mật Kiên says:
  Kính bạch THẦY,
  Nương oai thần của Thầy, học tập tinh thần của Huynh Mật Hải ở comment trên, con thành kính ngũ thể đầu địa kính đảnh lễ tri ân Thầy đã từ bi thuyết giảng 2 bài liền nhau (bài 12 và bài 13) về đề tài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” này. Trước kia chúng con đã được nghe pháp âm Thầy giảng về Bồ đề tâm nhưng “thoạt nhớ thoạt quên” (chữ dùng của Lão tử: Nhược tồn nhược vong!). Tuy nhiên nhờ vào 2 bài giảng bằng văn tự này của Thầy mà tâm chúng con như những tảng đá trơ lì giờ đã được nét đục chạm khắc rõ ràng minh bạch bởi nhà điêu khắc tài hoa, để hằng ngày tâm hời hợt của chúng con được có cơ hội không phai mờ tâm Phật qua sự gia hộ từ Thầy. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều có cơ hội thực hành Bồ đề tâm do Thầy truyền dạy để lợi mình lợi người “An lạc đời này-Cực lạc đời sau”. Om Ah Hum.
  • Mật Phổ says:
   Thầy có truyền dạy lại là nếu thực hành hạnh hoan hỷ với thiện hạnh của người khác thì mình sẽ được công đức y như người khác vậy!
   Chúng đệ ở Mật gia Song Nguyễn Vũng tàu hay nói đùa với nhau rằng đây là pháp tu dành cho người làm biếng. Vì đệ là người làm biếng nên pháp tu này phù hợp với đệ nên đệ xin hoan hỷ với comment của huynh: Ồ! Huynh comment hay quá! hình ảnh huynh dùng rất đẹp! Lời quê cục mịch, huynh đừng cười!
   Nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ luôn hoan hỷ với thiện hạnh của người khác để lá của cây đức hạnh luôn được xanh tươi.
   • Mật Kiên says:
    Cho dù khiêm tốn có thừa (hi hi!), nhưng nghe Huynh khen đệ thật là sung sướng, sung sướng thay tinh thần lục hòa! Cảm ơn Huynh.
 3. Mật Châu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy. Con cảm tạ ơn đức từ bi của Thầy đã hằng ngày vẫn miệt mài ngồi viết những bài pháp nhũ để truyền dạy cho chúng con. Thông qua phương tiện thiện xảo, trí huệ của Thầy đã khai thị cho chúng con có thể thấu hiểu hết những lời dạy của Đức Phật. Thật đúng như lời dạy của Thầy vì chúng con “là hành giả chưa có căn cơ mãnh lợi, chưa có công đức sâu dày nên thực hành tu pháp này để dễ tiến tu giải thoát mà không phải nỗ lực dụng công quá sức”. Theo con có lẽ không có pháp tu nào đơn giản, dễ ứng dụng và thực hành như pháp tu Mật Tông Tây Tạng. Đặc biệt chúng con được vị Thầy thiện tri thức truyền trao thì chúng con sẽ không phải rơi vào “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Chúng con cảm tạ ơn Thầy!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, những ai tu đã tu Phật sớm thoát khỏi những vô minh, tà kiến và tìm cho mình con đường chánh kiến theo đúng quỹ đạo của chánh pháp. Om Ah Hum!
 4. MAT HUNG says:
  KÍNH BẠCH THẦY,quả thật chúng con chưa có căn cơ mảnh lợi chưa có công đức sâu dài.Nhưng nhờ vào ơn đức của vị Thầy từ bi, nên chúng con biết pháp bồ đề tâm qua 16 động tác sinh họat hằng ngày, mà bao gồm cả thiền chỉ,thiền quán song hànhvà tích lủy một lúc 2 bồ tư lương công đức và trí tuệ.;Để dể tiến tu giải thóat mà không cần phải nổ lực dụng công quá sức.Chúng con xin cảm tạ ơn và đảnh lễ Thầy.OM AH HÙM.
 5. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy! Con thật là hoan hỷ đọc được bài viết của Thầy. Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu sâu xa hơn về Bồ Đề Tâm. Căn cơ của chúng con còn chậm lụt nhờ ơn Thầy từ bi chỉ dạy chúng con, con đừơng tiếp cận giác ngộ.OM MANI PEME HUM!
 6. Mật Ngộ says:
  Kính bạch Thầy!
  Mắc dù con đã được Thầy từ bi giảng giải hơn về Bồ đề tâm đến 2 lần nhưng do trí nhớ kém nên không thể ghi nhớ hết Pháp ngữ của Thầy. Nhờ bài viết này mà từ đây mỗi lần con quên có thể ôn bài được rồi. Con cảm đội ơn Thầy đã từ bi giảng giải và truyền cho chúng con tinh túy của giáo Pháp. Con cầu nguyện cho Thầy thật nhiều sức khỏe và trường thọ để con và chúng sanh thường được nghe những Pháp ngữ của Thầy. Cầu mong cho tất cả chúng sanh đều được đón nhận tinh túy cam lồ từ Đạo sư của mình.om ah hum.
 7. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con can ta an duc Thay da khai thi cho chung con hieu duoc chi quan song hanh.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 8. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ và cảm tạ ơn đức của Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu cặn kẽ thêm về lợi lạc vô song của tu pháp Phát bồ đề tâm.
  Một pháp tu vô cùng đơn giản nhưng lại mang tới vô vàn lợi ích, không những thế còn rất phù hợp với cuộc sống bận rộn hiện nay của đa số chúng đệ tử.

  Con xing cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 9. Mật Hồng Vân says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum
 10. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay !
  Con da doc bai nay roi a.
  Um ma ni pe me hum.
 11. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy,con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.om ah hum
 12. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Ah Hum!
 13. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bach Thầy,
  Con xin cảm tạ Thầy đã từ bi dạy cho chúng con thiền pháp Bồ đề tâm – chỉ quán song hành, tích lũy hai bồ tư lương Công đức và Trí tuệ để thong dong đi đến thành phố giải thoát.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ.
  Cầu mong cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 14. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Với tu pháp phát Bồ đề tâm chúng con có thể thực hành chỉ quán song hành thật đơn giản. Với tu pháp này chúng con không bị phụ thuộc không gian, thời gian, những lúc chúng con đi đâu xa hay những lúc bị bệnh… thì vẫn thực hành được đều đặn mỗi ngày, mạch thiền không bị đứt. Và đặc biệt, với tu pháp này chúng con không cần phải tập trung cao độ vào đối tượng nhất định mà chỉ cần chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm trong hành vi thân ngữ tâm của mình mà vẫn giữ được tịnh tâm, vì đã nối kết với trường tâm linh thanh tịnh của Bổn tôn qua khởi phát Bồ đề tâm này. Chúng con có thể trụ tâm mình từng phần, toàn phần rồi đến nhất tâm.
  Vạn pháp là do tâm tạo, giáo lý đạo Phật khẳng định rằng ngay trong tâm của con người sẽ hiện ra 10 pháp giới: (1) địa ngục (2) ngạ quỷ (3) súc sanh (4) thần (5) người (6) trời (7) thanh văn (8) duyên giác (9) bồ tát (10) Phật. Con người có thể kết nối với cõi giới của chư Phật, Bồ tát thì phải sử dụng phiên tiện phù hợp để kết nối. Vậy thì thần chú và Bồ đề tâm mà Thầy dạy cho chúng con là phương tiện “chuẩn xác” vì thần chú là bản tâm chư Phật, Bồ tát, mà người niệm thần chú thì lúc đó tâm họ đang ở pháp giới của Phật, Bồ tát nên mới tương thông. Bồ đề tâm là tâm vì chúng sanh tức tâm Phật, Bồ tát cho nên người phát Bồ đề tâm là lúc đó tâm họ ở pháp giới Phật, Bồ tát nên mới tương thông cõi giới của Phật, Bồ Tát.
  Như Lạt ma yeshe có dạy “Trường tâm linh xung quanh phóng xuất những ba động quang minh thô kệch, chiêu cảm ác nghiệp hơn là thiện nghiệp”. Vậy thì với pháp tu Thầy dạy, ai thực hiện tinh tấn thì tâm người ấy luôn thường là ở pháp giới thanh tịnh tức là gần, tương đồng với các Ngài. Vì thế trong tâm sẽ phóng xuất những động quang minh thanh tịnh, nhờ đó chiêu cảm thiện nghiệp đến, giúp cho đời sống người tu được chuyển hoá, hanh thông như Lạt ma zopa dạy “Thực hành pháp mọi việc hanh thông”.
  Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua vị Thầy gia hộ cho tâm chúng con luôn ở pháp giới thanh tịnh. Om Ah Hum!
 15. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài pháp này. Cho con nhận thấy rõ những phương pháp Yoga Tây Tạng là bí quyết 3 trong 1, hợp nhất thân ngữ tâm trong từng hành động thường ngày thông qua 16 động tác bồ đề tâm và khi đó việc thực hành sẽ tương ứng pháp thiền Chỉ Quán Song Hành. Khi đó, khi thực hành tu pháp này thì chúng con không tập trung vào một đối tượng nhất định nhưng vẫn giữ được tịnh tâm vì đã nối kết với trường tâm linh thanh tịnh của Bổn tôn qua khởi phát Bồ đề tâm nguyện làm đề mục thiền quán và thiền chỉ cùng một lúc. Hơn thế mỗi lần khởi đọc thầm câu thần chú Om Mani Padme Hum đều đem lại lợi ích cho 6 cõi luân hồi. Khi thần chú Om Mani Padme Hum được thốt lên với niềm sùng mộ tương đương thực hành một lúc 6 độ Ba la mật. Khi đó mỗi động tác, mỗi câu thần chú như là Phương tiện Tiếp cận Giác ngộ làm gốc trong quá trình tu tập. Khi đó tu tập là quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm, theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhằm có sự chuyển hóa tâm trên đạo trình giác ngộ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ, sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho mọi ước nguyện chính đáng của các huynh đệ Mật gia Song Nguyễn sớm được viên tròn.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!.
 16. Kinh bach tjay, con rat hoan hy va biet on khi doc tung bai viet cua thay
  • Chánh Tri says:

   Trò viết chữ câu tiếng Việt không có dấu lại viết sai chính tả, đây là điều bất kính vị Thầy, thiếu tôn trọng bạn đọc, từ nay về tôi không thể đăng tải comments và không chấp nhận trò đến với Mật gia Song Nguyễn nếu cứ vẫn tiếp tục sự vô phép, vô tắc này!Một khi vị Thầy đã không chấp nhận thì trò đọc gì cũng vô ích vì không thể kết nối với Bổn tôn thông qua kênh trung gian là vị Thầy! Thế mới biết, Hiển giáo dạy tăng ni như thế sao?

 17. Mo phat, con thanh tam sam hoi, xin thay hoan hy cho con, may dien thoai cua con khong viet dau duoc, con xin sam hoi vi loi trong khi viet cua con, thuc long con khong bao gio co y bat kinh, cin thay mo long tu bi hoan hy cho con
  • Chánh Tri says:

   Có khi nào trò vừa tụng kinh gõ mỏ vừa nhai kẹo, ăn bánh không? Cũng vậy, đừng đổ thừa cho phương tiện cá nhân bởi tâm như thế nào tướng trạng hiện ra như thế đó! Tôi không muốn biểu hiện lỗi chữ viết cẩu thả này thêm một lần nữa, qua đây tôi hiểu vì sao trò không tu Mật tông được! Trò nên xét lại 2 trong 7 thất thánh tài của Phật gia.

   • Dung Dana says:
    Kính Bạch Đạo Sư !
    Mong Đạo Sư khai ân cho bạn đọc vì lỗi lầm này ( và tất nhiên lỗi này bạn chắc chắn phải sửa ) vì đó là lỗi của chính mình.
    Con mạo muội có lời xin lỗi cùng bạn ( mặc dù thành thật là con cũng chưa biết bạn ) vì có lần sau khi nhấn nút đăng comment và tận tới khi được Đạo Sư quan tâm chỉ bảo thì lúc đó nhìn lại thì ôi thôi mục 1 ( câu thỉnh hỏi thứ nhất của con ) chả thấy ghi gì và mục 2 mới có. Quả là cái màn hình điện thoại và loại điện thoại đời cũ cũng bất tiện thật.
    Khi Đạo Sư đã dùng chanhtuduy.com để khai ngộ cho chúng sinh là con đã biết Đạo Sư ban ân mà không màng báo đáp. Chỉ là Ngài nghiêm khắc trước các sai phạm của chúng con vì Ngài đang coi chúng con là con của Người và Người có trách nhiệm dạy dỗ.
    Con thì cứ nghĩ sao nói vậy chứ con không có được năng khiếu viết vậy nếu câu từ thô thiển , mạo phạm thì con mong được Đạo Sư chỉnh sửa.
    Kính ân Đạo Sư vô cùng !
 18. Chánh Tri says:

  Đừng tán thán như vậy, bởi vì công hạnh đó dành cho Thánh chung, còn Thầy là phàm phu nên trò đừng viết văn phong và câu từ quá mức!

 19. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ!
  Om mani padme hum!
 20. Mật Mỹ Lạc says:
  Thưa Thầy,

  Con đã đọc xong bài giảng rồi thưa Thầy. Con đang thực hành niệm thần chú Mani qua bước chân, Con không biết con đọc quá chậm hay con đi nhanh, khi mà con phải mất 4 bước chân con mới đọc hết được câu thần chú. Chủ yếu là con niệm thần chú khi đi, nhưng con cũng nhớ phát bồ đề tâm lúc lên dốc, xuống dốc, rồi lúc tắc đường .. xong rồi con lại quên niệm. Con nghĩ con đang tham quá vì trình độ con còn thấp mà gì cũng muốn làm. Con mong thầy hướng dẫn cho con ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy cô.

  Om mani padme hum.

 21. bon phuoc says:
  Kinh bach tha, con rat thanh tam, mong thay cho con co hoi
 22. bon phuoc says:
  Co le nhan duyen cua con voi thay khong co, thoi con xin bo cuoc, vi that su con khong co tinh, con da can than het suc nhung van bi loi, con nghi day la duyen, con khong oan trach ai, chi trach minh kem phuoc khong duoc dao su thau nhan, con se sam hoi nghiep cua minh, mot ngay nao do voi tam thanh con mong muoi phuong chu phat se cam ung. Con xin sam hoi vi nhung comment cua con con khong do thua cho hoan canh hay may moc nua, lan nay thi con tin vao duyen so
  • Chánh Tri says:

   Trò đừng nghĩ vậy. Chỉ cần trò comments có dấu là Thầy chấp nhận, và phải ghi Thích Nữ Bổn Phước.

 23. bon phuoc says:
  Mo phat,con cam on thay, con se co gang doi may dien thoai, vi may con dang su dung khong go dau duoc. Con chuc thay khoe
  • Chánh Tri says:

   Ghi rõ là Thích Nữ Bổn Phước, không được dùng từ “chúc” mà là cầu nguyện Thầy.

  • Mật Tuệ Tri says:
   Kính bạch Thầy,
   Con đã đọc được huấn thị của Thầy dành cho đạo hữu Thích Nữ Bổn Phước, con xin phép Thầy có đôi lời với đạo hữu ấy ạ.
   Mô Phật,
   Chào đạo hữu Thích Nữ Bổn Phước,
   Mật Tuệ Tri không rõ đạo hữu đang dùng điện thoại của hãng nào (Apple, Sony, Samsung, LG, …) mà gặp khó khăn trong vấn đề tải bộ gõ Tiếng Việt để cài đặt. Nếu đạo hữu không tìm được sự giúp đỡ của những người xung quanh thì đạo hữu có thể chia sẻ lên đây cho mọi người được biết. Theo Mật Tuệ Tri quan sát thì hầu hết các dòng điện thoại thông minh đều xử lý được vấn đề này.
   Chúc đạo hữu sớm gõ được comment có dấu.
   Con xin đảnh lễ Thầy.
   Om mani padme hum.
 24. Đoàn Nghĩa says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Om mani padme hum
 25. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ đọc bài pháp này. Con cảm tạ Thầy từ bi đã dạy chúng con thiền pháp Bồ đề tâm là chỉ quán song hành, tích lũy 2 bồ tư lương Công đức và Trí huệ.
  Con đảnh lễ tri ân Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bày này ạ!
 27. Trần Quốc Toản says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  con cảm tạ ơn thầy
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh.
 28. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ. Con Cảm tạ ơn thầy từ bi giảng dạy sâu sắc cho chúng con hiểu được. bồ đề tâm. chỉ quán song hành. Con chào thầy. Con ích học cho nên kém chữ con có viết sai chính tả xin thầy hoan Hỷ.
  Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất çả chúng sanh được thấm đẫm Hồng ân tam bảo.
  OmaniPadme hum
 29. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết được phương pháp thực hành 16 động tác Bồ đề tâm hàng ngày lại vi diệu đến thế, vừa phù hợp với hàng cư sĩ của chúng con với đời sống bận rộn, vừa tích tập công đức vô lượng. Khi chúng con thực hành sẽ cùng lúc thực hành thiền chỉ và thiền quán nên gọi chỉ quán song hành, chúng con sẽ tích lũy hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ trên đường về Tây phương cực lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 30. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con qua bài viết này ạ.

  Qua bài viết con hiểu được thế nào là thiền chỉ, thế nào là thiền quán và pháp tu Bồ đề tâm là chỉ quán song hành, tích lũy đồng thời Công đức và Trí huệ. Nhờ sự dạy dỗ của Thầy, con được học 16 động tác Bồ đề tâm trong sinh hoạt hàng ngày thực sự dễ dàng và phù hợp với hoàn cảnh của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum
 32. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này, con hoan hỷ tán thán với những lời khai thị của Thầy phát bồ đề tâm thật dể trong mọi không hoàn cảnh dù là đi làm hay ở nhà hay bất cứ đâu chỉ cần đặt lưng xuống ngủ củng sẽ phát nguyện được . Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chubgs sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh được thắm đẫm hồng ân tam bảo.
  Om mani padme hum.
 33. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Qua bài giảng con hiểu được, pháp thiền Bồ đề tâm là chỉ quán song hành, phát Bồ đề tâm tập trung vào 16 động tác sinh hoạt hằng ngày là một Phương tiện tiếp cận Giác ngộ, giúp hành giả cùng một lúc tích luỹ hai bồ tư lương Công đức và Trí huệ làm nền tảng vững chắc để tiến tu theo lộ trình giải thoát.

  Con cầu mong cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Bạch thầy con đã đọc bài này. Con cảm ơn thầy đã chỉ dạy .
 35. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 36. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về (BỒ ĐỀ TÂM :chỉ quán song hành) một Pháp tu dễ thực hiện, phù hợp với môi trường bận rộn của chúng con mà đem lại lợi lạc vô song ,chỉ cần chúng con luôn chú tâm, tỉnh thức, chánh niệm, là chúng con sẽ thường xuyên quán sét được hành vi thân ngữ, tâm của bản thân, chúng con thực hành phát Bồ Đề Tâm nguyện qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, như một phương tiện tiếp cận giác ngộ, Thầy còn nêu ra luận điểm về thành tựu giả Chagdud Tulku cho biết “Bồ Đề Tâm trong tiếng tây tạng nghĩa là THOÁT VÔ MINH” Con càng cảm niệm được ơn phước khi con được bước theo chân Thầy để học và bước đi trên con đường tìm cầu giải thoát , Thầy đã từ bi khai tâm mở trí cho con rất nhiều điều từ khi con được đọc các bài của Thầy dậy. Dạ thưa Thầy Con là một học trò khó nhớ mau quên, không phải là học trò có căn cơ mãnh lợi để tiếp thu thấu triệt được lời dậy của Thầy, xong con cũng nhận thức được bài dậy (BỒ ĐỀ TÂM: Chỉ quán song hành) là vô cùng quan trọng và lợi lạc vô song, một lần nữa con kính lễ tri ân vị Thầy từ bi.
  Con cầu nguyện Thầy cô được mạnh khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 37. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài 13 GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI( bồ đề tâm:chỉ quán song hành) rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 38. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con có được cơ hội tích luỹ cả Công đức và Trí tuệ thông qua pháp thiền quán chỉ song hành (16 động tác thực hành Bồ đề tâm). Chúng con là những hành giả có căn cơ chậm lụt, khó nhớ mau quên, bận rộn với con sống thế sự, nhưng nhờ phép thiền dễ thực hành và hiệu quả này, chúng con dễ dàng tích luỹ được công đức vô lượng, an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô mãi mãi trường tồn vị sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Om mani padme hum!
 39. Mật Tuấn Giác says:
  Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi, con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn luôn mạnh khỏe ạ.
  Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho mẹ của con là Trần Thị Liếu mong cho bà mau hết bệnh duyên.
  Cầu nguyện cho tôi khởi hành trên con đường giải thoát của tất cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 40. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con hiểu thêm được tu pháp phát Bồ đề tâm qua 16 động tác thương ngày như một Phương tiện tiếp cận Giác ngộ là pháp thiền động bao gồm Chỉ (thiền chỉ/thiền định – dùng vật thể làm đề mục) Quán (thiền quán – dùng đối tượng phi vật thể làm đề mục) Song Hành, tích lũy cùng lúc Công đức (cầu nguyện) và Trí tuệ (giải trừ vô minh). Ngoài ra, tu pháp phát Bồ đề tâm còn được bộ trợ bằng cách niệm thần chú theo bước chân (chân trái bước lên đọc thầm Om Mani, chân phải bước sau đọc thầm Padme Hum hay “um ma ni pê mê hùm”, dưới chân có đọc thầm thần chú, trên đầu quán tưởng thánh tướng Bổn tôn Quan Âm Tứ Thủ), với sức mạnh tương đương với thực hành một lúc 6 độ Ba la mật, giúp đem lại lợi ích cho 6 cõi luân hồi.

  Con hoan hỉ với những gì học được hôm nay. Cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho chúng sanh. Cầu nguyện co tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

   

 41. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 42. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 43. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã chỉ dạy cho người chậm chạp như con cách tu tập  như một viên ngọc quý giữa vườn hoa đạo Pháp.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 44. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài đọc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc vô song này.

  Qua đây con đã được biết thêm pháp thiền Bồ Đề Tâm là chỉ quán song hành.

  con nguyện chăm chỉ tuân theo lời Thầy chỉ dạy để tích lũy được đồng thời cả công đức và trí tuệ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 46. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp này. Qua những luận giải của Thầy con đã hiểu được vì sao tu Pháp “Bồ đề tâm định quán” lại được xem như phương tiện tiếp cận giác ngộ. Bởi giác ngộ là khi hành giả đạt đến trạng thái tĩnh thức tuyệt đối, khi chúng con thực hiện phát Bồ Đề Tâm qua 16 động tác sinh hoạt thường ngày, chúng con sẽ ý thức hơn trong hành vi thân, ngữ, tâm của mình. Qua thời gian thực hành miên mật không gián đoạn như vậy, tự khắc sẽ trở thành thói quen giúp cho tâm của con luôn hướng về chúng sanh và dù không cần cố gắng tập trung cao độ, tâm con vẫn xoay quanh trục Thầy, Phật, Pháp, Tăng, rời xa những bận tâm thế sự, cùng với sự nối kết từ trường thanh tịnh của Bổn Tôn mà được an lạc đời này.

  Quả thật con cảm niệm sâu sắc sự tinh giản mà đầy uy lực của những tu Pháp mà Thầy chỉ dạy, hoàn toàn khẳng định đặc điểm “nhanh và dễ” của Mật thừa. Con cảm tạ ơn Thầy đã thân giáo khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả để ngày hôm nay chúng con được thừa hưởng những tinh tuý giáo Pháp ấy. Con cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tinh tấn trong diễn tập tu Pháp “Bồ đề tâm định quán” để lợi mình, lợi người.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài  này ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh của vị Thầy đã giảng luận cho chúng con và bạn đọc hiểu được nhiều điều có lợi lạc cho bảng thân và chúng sanh khác  phát bồ đề tâm cầu nguyện cho chúng sanh thành phật  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 48. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và hoan hỷ với pháp tu đơn giản của Mật gia Song Nguyễn dùng Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày làm đề mục thiền quán và thiền chỉ cùng một lúc gọi là chỉ quán song hành để tích lũy cùng một lúc hai bồ tư lương Công  đức và Trí huệ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 49. Đoàn Thị Yên says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy,  Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 50. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài giảng này của Thầy ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi, không quản gian khổ để có thể viết giảng những bài pháp nhũ truyền dạy cho chúng con, giúp chúng con có chánh kiến cũng như trong tu tập có được giáo pháp và phương pháp đúng. Thông qua những phương tiện thiện xảo, trí tuệ Thầy đã luận giải cho chúng con có thể thấu hiểu được những lời dạy của Đức Phật và Đức Cổ Nhân. Con tâm đắc với lời giảng của Thầy: “ là hành giả chưa có căn cơ mãnh lợi, chưa có căn cơ sâu dày nên thực hành tu pháp này để dễ tiến tu giải thoát mà không phải nỗ lực dụng công quá sức”. Qua bài giảng con cũng hiểu sâu sắc chính do kết hợp một hành vi cơ thể gắn liền với lời cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành Phật sẽ trở thành pháp thiền chỉ quán song hành, giúp chúng con rèn luyện được thiền pháp minh sát tuệ. Nhờ thiền pháp Bồ đề tâm là chỉ quán song hành mà người tu có thể tích lũy cùng một lúc hai bồ tư lương là Công đức và Trí huệ, giúp thong dong trên đường đạo đi về thành phố Giải thoát.
  Con cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tinh tấn và có được chánh kiến trong diễn tập tu pháp Bồ đề tâm chỉ quán song hành để lợi mình, lợi người – an lạc đời nay, cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!
  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum!

 51.  

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết của Thầy, con hiểu thế nào là thiền chỉ, thiền quán cũng như lý giải được vì sao việc thực hành phát bồ đề tâm qua 16 động tác hàng ngày là pháp thiền chỉ quán song hành. Con nghĩ rằng với căn cơ của những hành giả tu tập ở thời đại này, đặc biệt là hành giả cư sĩ (với rất nhiều mối ràng buộc thế sự) sẽ rất khó có đủ kiên nhẫn, thời gian để thực hành thiền chỉ hay thiền quán riêng lẻ. Nếu áp dụng thiền chỉ và thiền quán như trong môi trường tự viện mặt khác sẽ tạo ra rào cản cho người tu vì không phải ai cũng có đủ trí và lực để thực hiện. Con hoan hỷ khi được Thầy luận giải để hiểu rằng qua những động tác hàng ngày chúng con được kết hợp cả thiền chỉ và thiền quán và đạt được hiệu quả một cách tự động. Do nhân đã gieo là thực hành tu pháp thiền chỉ quán song hành (thông qua các đề mục chất thể trở thành đề mục phi chất thể) nên hành giả tự động được tích luỹ hai bồ tư lương là công đức và trí huệ. So với sự nỗ lực tốn quá nhiều thời gian và sức lực để có những bước tiến trong thiền chỉ và thiền quán riêng rẽ thì phương pháp và hiệu quả của bồ đề tâm thực sự quá sức tưởng tượng. Thêm nữa, khi thực hành lâu dài hành giả ý thức được hành động trong từng phút giây và tăng dần mức độ chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm theo cấp độ từng phần, toàn phần và nhất tâm. Kể cả rất nhiều thời gian trong ngày hành giả dành cho việc đi lại, thì thời gian cho mỗi bước chân đó cũng không lãng phí ngược lại mang ý nghĩa cao quý (đem lại lợi lạc cho chúng sanh 6 cõi) vừa hợp nhất thân ngữ tâm vừa tích luỹ công đức và trí tuệ. Con tự nhủ sẽ nỗ lực tinh tấn hơn để không bỏ phí cơ hội được thực hành pháp đơn giản mà hiệu quả vô song như vậy. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm và luôn tinh tấn thực hành pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về tu pháp phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt thường ngày cũng là pháp thiền chỉ quán song hành. Con hoan hỷ khi được tiếp nhận những tri kiến Phật Pháp mới qua bài Pháp lợi lạc của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được khái niệm Thiền tức là quen dần với đối tượng. Đạo Phật có 4 loại thiền; (1) thiền với hơi thở, (2) thiền với câu thần chú, (3) thiền minh sát huệ, (4) thiền quán tưởng. Pháp thiền có hai trạng thái là trạng thái động và trạng thái tĩnh.
  Thiền chỉ là khi hành giả dùng đối tượng vật thể (hiện tượng, sự vật, con người) làm đề mục. Thiền quán là khi hành giả dùng đối tượng phi vật thể mang tính trừu tượng như Vô thường, Nhân duyên, Vô ngã, Như huyễn…., làm đề mục. Pháp thiền Bồ đề tâm là pháp thiền quán chỉ song hành tích lũy cùng một lúc hai bồ tư lương Công đức và Trí huệ, và phương pháp này dễ tiến tu giải thoát mà không phải nỗ lực dụng công quá sức.

  Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 54. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Qua bài viết con hiểu được rằng thiền pháp Bồ đề tâm là chỉ quán song hành, tích lũy cùng lúc hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ. Và khi chúng con thực hiện 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, chúng con sẽ ý thức hơn trong việc quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình qua các hành vi thân ngữ tâm. Việc thực hành phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày là pháp thiền chỉ quán song hành.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 55.  

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài này.

  Tạng ngữ định nghĩa thiền là “gom” tức là quen dần với đối tượng. Trong đạo Phật có 4 pháp thiền: 1/Thiền hơi thở, 2/Thiền với câu thần chú, 3/Thiền minh sát tuệ, 4/Thiền quán tưởng. Thiền gồm có 2 trạng thái là thiền động và thiền tĩnh  trong đó có thiền chỉ hay thiền quán. Nếu thiền chỉ gọi là thiền định là khi hanh giả dùng đối tượng vật thể (hiện tượng, sự vật, con người) còn Thiền quán là khi hành giả dùng đối tượng phi vật thể  mang tính trừu tượng như vô thường, nhân duyên, vô ngã, như huyễn,…là đề mục.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã diễn dạy cho chúng con hiểu được pháp tu Bồ đề tâm tập trung vào 16 động tác sinh hoạt hằng ngày là pháp tu thiền động gồm cả chỉ quán song hành. Khi hành giả ý thức được các hành vi đi đứng nằm ngồi,… và mỗi hành vi đều phát Bồ đề tâm như “khi tôi ăn cầu mong cho tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định” nghĩa là từ tướng trạng liên hệ đến phi vật thể “là thực phẩm thiền định”. Ngoài ra còn kèm theo “Bách bộ liên hoa” bằng sự trì chú Mani thì dù là kẻ phàm phu cũng đem lại lợi ích cho 6 cõi luân hồi. Chưa kể đến ưu điểm là các pháp này khong cần tập trung cao độ, hành giả chỉ từ từ làm quen rồi lâu ngày thực hiện sẽ thẩm thấu mà biêu lộ được phẩm tánh nguyên sơ của mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi với chúng sanh, với học trò chúng con khi phát kiến ra pháp tu này để chúng con được thực hành pháp vì Ngài biết “Mật gia Song Nguyễn  đa số là hành giả chưa có căn cơ mãnh lợi, chưa có công đức sâu dày nên thực hành tu pháp này để dễ tiến tu giải thoát mà không phải  nỗ lực dụng công quá sức”. Như lời dạy của thành tựu giả Dilgo Khentse gọi đó là Phương tiện tiếp cận giác ngộ, là viên ngọc Như ý nhưng viên ngọc này chỉ được phát huy công năng khi được sự truyền pháp đích thực từ vị Thầy. Còn như các hành giả phạm giới đặc biệt là Mật giáo giới, hay tự mình học theo mà chưa có sự truyền pháp cũng giống như trộm pháp sẽ không có tác dụng dù tinh tấn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành) mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua đó cho con hiểu đơn giản rằng, hành giã phát Bồ đề tâm qua 16 động tác thường ngày (đi, đứng, nằm, ngồi…) như một “Phương tiện tiếp cận giác ngộ” là Pháp thiền động bao gồm chỉ quán song hành.
  Đây là một Pháp tu vô cùng tiện lợi và phù hợp cho người bận rộn, giúp hành giã có thể quán xét được hành vi “thân, ngữ, tâm” của mình trong bất kỳ trạng thái nào, cũng như nhanh tích tập “công đức và trí tuệ” và dễ dàng tiến tu và giải thoát.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, một hành giả Mật thừa phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày như một phương tiện tiếp cận giác ngộ là pháp thiền động, trong đó bao gồm cả thiền chỉ và thiền quán, giúp cho hành giả chưa có căn cơ mãnh lợi như chúng tích lũy được cùng lúc hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, để dễ tiến tu giải thoát mà không cần phải nổ lực, dụng công qua sức.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Kính bạch Thầy!

  Con đang đọc lại loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”.

  Những luận giải của Thầy về Xả ly, Bồ đề tâm, các pháp thiền… hay quá ạ! Ngày xưa đọc những bài này con hiểu khá lơ mơ; giờ đọc lại con thấy hay quá, thật chánh lý, thật cao diệu!

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Vị Thầy!

  Con xin kính đảnh lễ Vị Thầy!

  OM MANI PADME HUM

 59. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho con hiểu về Pháp Thiền, phương pháp hợp nhất Thân, Ngữ,Tâm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 60. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành)” rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi hiểu được rằng, khi  chúng con được vị Thầy chấp thuận cho  diễn tập hay thực hành  thiền pháp Bồ đề tâm chính là được thực hiện  Chỉ quán song hành. Cụ thể đó là khi hành giả thực hiện phát  Bồ đề tâm thông qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày thì đề mục chất thể là đối tượng  khi thiền định ( đứng lên,  ngồi xuống, ăn, uống…) trở thành đề mục phi chất thể là đối tượng khi thiền quán ( có được thân tướng vị Phật, có được Kim cang tòa, được sử dụng thực phẩm thiền định, được sử dụng tinh túy cam lồ…). Do vậy một hành vi cơ thể gắn liền với lời cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật, trở thành pháp thiền Chỉ quán song hành. Đặc biệt tu pháp này đơn giản, phù hợp với đời sống cư sĩ bận rộn của chúng con, nhưng lại vô cùng hiệu quả khi việc thực hành được diễn ra liên tục 20/24 tiếng mỗi ngày giúp chúng con có thể dễ dàng tích lũy cùng một lúc hai bồ tư lương công đức để dễ dàng tiến tu giải thoát mà không phải nỗ lực dụng công. Đó cũng chính là lý do vì sao ở Mật gia Song Nguyễn chúng con luôn được vui tu trên tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp” mà không phải gắng tu, khổ tu.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 62. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài 13 :Giáo pháp đúng , phương pháp sai ( Bồ đề tâm :chỉ quán song hành )

  Con hoan hỷ đọc bài pháp mà Thầy ban đã cho con hiểu về thiền pháp Bồ đề tâm là tập trung vào 16 động tác sinh hoạt thường ngày , nhờ đó mà hành giả có ý thức được hành vi của mình là khi đi , đứng ngồi …. do vậy một hành vi cơ thể gắn liền với lời cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật sẽ trở thành pháp thiền Chỉ Quán Song Hành .Đặc biệt tu pháp này phù hợp với đời sống cư sĩ bận rộn của chúng con và những hành giả chưa có căn cơ mãnh lợi ,chưa có công đức sâu dày nên thực hành tu pháp này để dễ tiến tu giải thoát mà không phải cần nỗ lực dụng công quá sức

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành

  Om mani padme hum

 63. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum. 

 64. Kính bạch Thầy,

  Con  hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được thế nào là thiền, các loại thiền và tướng trạng của thiền qua bài viết. Con hoan hỷ cảm tạ và tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi và trí tuệ, bằng nhiều phương tiện thiện xảo trong bộ môn Yoga Thanh Trí là Lục diệu pháp môn. Người đã giúp chúng con dù với căn cơ thấp nhưng vẫn thực hành được “thiền pháp Bồ đề tâm là chỉ quán song hành, tích lũy cùng một lúc 2 bồ tư lương Công đức và Trí huệ” khi có cơ hội được diễn tập thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí, dưới sự đồng ý của vị Thầy với tinh thần “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại và hanh thông tương lai.

  Om mami padme hum.

 66. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết này ạ.

 67. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết, con đã hiểu vì sao tu pháp thực hành bồ đề tâm nguyện là pháp thiền chỉ quán song hành. Thông qua các hành vi cơ thể trải dài suốt 24 tiếng từ lúc thức đến lúc ngủ mà hành giả vừa ý thức được các động tác, giữ được sự tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, vừa được kết nối với từ trường tâm linh thanh tịnh của Bổn Tôn qua kênh vận chuyển vị Thầy thông qua khởi phát bồ đề tâm và vừa cùng lúc tích tập công đức và trí tuệ. Thêm nữa, nhờ thực hành bồ đề tâm mà được giải trừ vô minh và phát huy các phẩm tính nội tại, hiển lộ tâm giác ngộ vốn có. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con và cho chúng con được có phương pháp thực hành đem lại lợi lạc vô song như vậy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 68. Mật Tường Vân (14 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 69. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân (14 tuổi ) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết.

  Con cám ơn Thầy .

  Om Mani Padme Hum .

 71. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho thầy.cô luôn mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 72. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 73. Mật Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Nguyên Minh đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô khoẻ mạnh và trường thọ.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 74. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài 13 giáo pháp đúng,phương pháp sai.

  Con Kính Chúc Thầy Cô công đức viên mãn.

 75. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 76. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con biết được sự cao diệu của pháp thiền Bồ đề tâm trong trạng thái động, mà trong đó bao hàm cùng lúc thiền chỉ và thiền quán.
  Thiền pháp Bồ đề tâm tập trung vào 16 động tác sinh hoạt hàng ngày như một phương tiện tiếp cận Giác ngộ, nhờ đó hành giả ý thức được hành vi của mình khi đi đứng nằm ngồi. Và về lâu về dài hành giả ý thức được trong từng phút từng giây, tĩnh thức từ lúc đi ngủ cho đến lúc thức dậy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 77. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con một bài pháp thật là hay và ý nghĩa ạ, chúng con sẽ diễn tập và thực hành những gì vị Thầy đã chuyền dạy cho chúng con ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Con cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ ạ

  Om Mani Padme Hum

 78. Đặng Hữu Cảnh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô.

  Cầu cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

 79. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được việc phát nguyện Bồ Đề tâm thông qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày chính là chỉ quán song hành được diễn tập không gián đoạn giúp cho người thực hành luôn quán xét điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm của mình đúng chuẩn mực và cùng với đó là tích tập được hai bồ tư lương công đức, trí tuệ nhanh chóng. Việc phát Bồ Đề tâm còn là một phương tiện để tiếp cận giác ngộ để những người cân cơ chậm lụt, chưa có cơ mãnh lợi, chưa có công đức sâu dày có thể thực hiện một cách dễ dành để tiến tu giải thóat mà không phải dụng công quá sức. Vị Thầy có những phương pháp sư phạm vi diệu để chúng con dễ đang tiếp thu và thực hành một cách dễ đang nhưng luôn mang lại hiệu quả cao nhất mà ít ai có thể làm được khi các phương pháp của họ bị dập khuôn, cứng nhắc không phù hợp với đối tượng hay tính thời đại, quốc độ, dân tộc nhất là trong việc thực hành pháp để rồi lãng phí giáo pháp gây ra tình trạng giáo pháp đúng phương pháp sai .
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 80. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch covid19 sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 81. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status